ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

1. Inleiding

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website.

1.2 Door gebruik te maken van onze website, accepteert u deze algemene voorwaarden volledig; als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of enig deel van deze algemene voorwaarden, moet u onze website niet gebruiken.

1.3 Indien u zich registreert op onze website of een aankoop doet op onze website, zullen wij u vragen om uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze voorwaarden.

2. Auteursrecht

2.1 Auteursrecht (c) Pakaloa.

2.2 Behoudens de uitdrukkelijke bepalingen van deze voorwaarden:

(a) wij, samen met onze licentiegevers, alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website bezitten en beheren; en

(b) alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website zijn voorbehouden.

3. Toestemming voor het gebruik van de website

3.1 Dat kan:

(a) pagina’s van onze website in een webbrowser te bekijken;

(b) pagina’s van onze website te downloaden voor caching in een webbrowser;

(c) pagina’s van onze website af te drukken voor uw eigen persoonlijke en niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat een dergelijke afdruk niet systematisch of excessief is;

(d) audio- en videobestanden van onze website te streamen met behulp van de mediaspeler op onze website; en

(e) gebruik te maken van onze websitediensten door middel van een webbrowser,

met inachtneming van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

3.2 Behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan in artikel 3.1 of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, mag u geen materiaal van onze website downloaden of opslaan op uw computer.

3.3 U mag onze website alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijke en zakelijke doeleinden.

3.4 Behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan door deze algemene voorwaarden, mag u geen materiaal op onze website bewerken of anderszins wijzigen.

3.5 Tenzij u eigenaar bent van of controle heeft over de relevante rechten op het materiaal, mag u dit niet doen:

(a) materiaal van onze website opnieuw te publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website);

(b) materiaal van onze website verkopen, verhuren of in sublicentie geven;

(c) materiaal van onze website in het openbaar te tonen;

(d) materiaal van onze website te exploiteren voor commerciële doeleinden; of

(e) materiaal van onze website te herverdelen.

3.6 Niettegenstaande paragraaf 3.5, kunt u onze nieuwsbrief in gedrukte en elektronische vorm aan iedereen verspreiden.

3.7 Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot onze website, delen van onze website en/of de functionaliteit van onze website op te schorten of te beperken. We kunnen, bijvoorbeeld, de toegang tot de website opschorten tijdens serveronderhoud of wanneer we de website bijwerken. U mag geen enkele toegangsbeperkende maatregel op de website omzeilen of omzeilen, of proberen te omzeilen of te omzeilen.

4. Misbruik van de website

4.1 Dat mag niet:

(a) onze website op enigerlei wijze te gebruiken of enige actie te ondernemen die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken, of die de prestaties, beschikbaarheid, toegankelijkheid, integriteit of veiligheid van de website aantast;

(b) onze website te gebruiken op een wijze die onwettig, onwettig, onwettig, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, onwettig, frauduleus of schadelijk doel of activiteit;

(c) het hacken of anderszins manipuleren van onze website;

(d) de kwetsbaarheid van onze website te peilen, scannen of testen zonder onze toestemming;

(e) authentificatie- of beveiligingssystemen of -processen op of met betrekking tot onze website te omzeilen;

(f) onze website te gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of gelinkt is aan) spyware, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, keystroke loggers, rootkits of andere kwaadaardige computersoftware;

(g) een onredelijk grote belasting van onze websitemiddelen (inclusief bandbreedte, opslagcapaciteit en verwerkingscapaciteit) op te leggen;

(h) het ontcijferen of ontcijferen van alle communicatie die door of naar onze website wordt verzonden zonder onze toestemming;

(i) het uitvoeren van systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schrapen, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of met betrekking tot onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

(j) toegang tot of andere interactie met onze website met behulp van een robot, spider of andere geautomatiseerde middelen, met uitzondering van het doel van zoekmachine indexering;

(k) onze website te gebruiken, behalve via onze openbare interfaces;

(l) de richtlijnen te overtreden die in het robots.txt-bestand voor onze website staan vermeld;

(m) gegevens die van onze website zijn verzameld te gebruiken voor direct marketing activiteiten (inclusief, maar niet beperkt tot, e-mailmarketing, SMS-marketing, telemarketing en direct mailing); of

(n) alles doen wat het normale gebruik van onze website belemmert.

4.2 U mag de via onze website verzamelde gegevens niet gebruiken om contact op te nemen met personen, bedrijven of andere personen of entiteiten.

4.3 U moet ervoor zorgen dat alle informatie die u ons verstrekt via onze website, of met betrekking tot onze website, waar, nauwkeurig, actueel, volledig en niet-misleidend is.

5. Producten

5.1 De reclame voor producten op onze website vormt een “uitnodiging tot behandeling” in plaats van een contractuele aanbieding.

5.2 Wij kunnen de op onze website beschikbare producten periodiek wijzigen en wij verbinden ons er niet toe een bepaald product of producttype te blijven leveren.

5.3 De op onze website vermelde prijzen kunnen onjuist worden vermeld.

5.4 De verkoop en aankoop van producten via onze website is onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden en wij zullen u vragen in te stemmen met de voorwaarden van dat document telkens wanneer u een aankoop op onze website doet.

5.5 Alle productreviews die u ter publicatie op onze website indient, zijn onderworpen aan de voorwaarden van artikel 9 en 10 van deze voorwaarden.

6. Registratie en accounts

6.1 U kunt zich registreren voor een account bij onze website door het accountregistratieformulier op onze website in te vullen en te verzenden en te klikken op de verificatiekoppeling in de e-mail die de website u zal sturen.

6.2 U mag geen andere persoon toestaan uw account te gebruiken om toegang te krijgen tot de website.

6.3 U dient ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van enig ongeoorloofd gebruik van uw account.

6.4 U mag het account van een andere persoon niet gebruiken om toegang te krijgen tot de website, tenzij u daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van die persoon hebt.

7. Inloggegevens van de gebruiker

7.1 Als u zich registreert voor een account bij onze website, wordt u gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen.

7.2 Uw gebruikers-ID mag niet misleidend zijn en moet voldoen aan de inhoudsregels zoals beschreven in artikel 10; u mag uw account of gebruikers-ID niet gebruiken voor of in verband met de imitatie van een persoon.

7.3 U dient uw wachtwoord vertrouwelijk te houden.

7.4 U dient ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van enige openbaarmaking van uw wachtwoord.

7.5 U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op onze website die voortvloeien uit het niet vertrouwelijk houden van uw wachtwoord, en u kunt aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die voortvloeien uit een dergelijke storing.

8. Annulering en schorsing van de account

8.1 Dat kan:

(a) uw account op te schorten;

(b) uw account annuleren; en/of (c) uw account annuleren; en/of

(c) uw accountgegevens te bewerken,

op elk moment naar eigen goeddunken met of zonder kennisgeving aan u.

8.2 In de regel zullen wij een account annuleren als het ongebruikt blijft gedurende een aaneengesloten periode van 18 maanden.

8.3 U kunt uw account op onze website annuleren met behulp van uw account control panel op de website.

9. Onze rechten om uw inhoud te gebruiken

9.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder “uw inhoud” verstaan alle werken en materialen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, geluidsmateriaal, geluidsmateriaal, videomateriaal, audiovisueel materiaal, scripts, software en bestanden) die u ons of onze website ter opslag of publicatie op, verwerking door of overdracht via onze website toestuurt.

9.2 U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in bestaande of toekomstige media OF uw inhoud te reproduceren, op te slaan en te publiceren op en met betrekking tot deze website en eventuele opvolgers van deze website OF uw inhoud te reproduceren, op te slaan en, met uw specifieke toestemming, te publiceren op en met betrekking tot deze website.

9.3 U verleent ons het recht om een sub-licentie te verlenen voor de rechten die onder artikel 9.2. in licentie zijn gegeven.

9.4 U verleent ons het recht om een rechtsvordering in te stellen wegens inbreuk op de onder artikel 9.2 gelicentieerde rechten.

9.5 U doet hierbij afstand van al uw morele rechten in uw inhoud voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving; en u garandeert en verklaart dat alle andere morele rechten in uw inhoud zijn afstand gedaan van alle andere morele rechten in de door de toepasselijke wetgeving toegestane maximale mate.

9.6 U kunt uw inhoud, voor zover toegestaan, bewerken met behulp van de bewerkingsfunctie die op onze website beschikbaar is gesteld.

9.7 Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze voorwaarden, kunnen wij, indien u een bepaling van deze voorwaarden op enigerlei wijze schendt of indien wij een redelijk vermoeden hebben dat u op enigerlei wijze inbreuk heeft gemaakt op deze voorwaarden, uw inhoud of een deel daarvan verwijderen, onuitgegeven of bewerken.

10. Regels over uw inhoud

10.1 U garandeert en verklaart dat uw inhoud voldoet aan deze voorwaarden en bepalingen.

10.2 Uw inhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van een persoon en mag geen aanleiding kunnen geven tot juridische stappen tegen een persoon (in elk geval in elk rechtsgebied en onder elk toepasselijk recht).

10.3 Uw inhoud, en het gebruik van uw inhoud door ons in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, mag niet:

(a) lasterlijk of kwaadwillig onjuist zijn;

(b) obsceen of onfatsoenlijk zijn;

(c) inbreuk te maken op enig auteursrecht, moreel recht, databaserecht, merkenrecht, modelrecht, recht van doorgifte of ander intellectueel eigendomsrecht;

(d) inbreuk te maken op enig recht van vertrouwen, recht op privacy of recht op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming;

e) een nalatig advies vormen of een nalatige verklaring bevatten;

f) een aansporing tot het plegen van een misdrijf, instructies voor het plegen van een misdrijf of het bevorderen van criminele activiteiten vormen;

(g) in minachting voor een rechtbank of in strijd met een gerechtelijk bevel;

h) in strijd zijn met de wetgeving inzake rassen-, godsdienst-, haat- of discriminatiewetgeving;

i) godslasterlijk zijn;

(j) in strijd zijn met de wetgeving inzake officiële geheimen;

(k) in strijd zijn met enige contractuele verplichting jegens een persoon;

l) geweld op een expliciete, grafische of kosteloze manier weer te geven;

m) pornografisch, onzedelijk, suggestief of seksueel expliciet zijn;

n) onwaar, onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;

(o) bestaan uit of bevatten instructies, adviezen of andere informatie die kunnen worden opgevolgd en die, indien zij worden opgevolgd, ziekte, letsel of dood, of enig ander verlies of schade kunnen veroorzaken;

(p) spam vormen;

(q) beledigend, bedrieglijk, frauduleus, bedreigend, beledigend, beledigend, intimiderend, antisociaal, bedreigend, haatdragend, discriminerend of opruiend zijn; of

(r) irritatie, ongemak of onnodige angst te veroorzaken bij een persoon.

11. Meld misbruik

11.1 Indien u op de hoogte bent van onwettig materiaal of onwettige activiteiten op onze website, of materiaal of activiteiten die in strijd zijn met deze voorwaarden, laat het ons dan weten.

11.2 U kunt ons op de hoogte stellen van dergelijk materiaal of dergelijke activiteiten via e-mail of via ons contactformulier.

12. Beperkte garanties

12.1 Wij geven geen garantie of vertegenwoordiging:

(a) de volledigheid of juistheid van de op onze website gepubliceerde informatie;

(b) dat het materiaal op de website actueel is;

(c) dat de website foutloos functioneert; of

(d) dat de website of een dienst op de website beschikbaar blijft.

12.2 Wij behouden ons het recht voor om de publicatie van onze website of alle of een deel van onze websitediensten te beëindigen of te wijzigen, en om te stoppen met het publiceren van onze website, op elk moment naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving of verklaring; en behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden, hebt u geen recht op enige vergoeding of andere betaling bij het stopzetten of wijzigen van websitediensten, of als we stoppen met het publiceren van de website.

12.3 Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en met inachtneming van artikel 13.1, sluiten wij alle verklaringen en garanties met betrekking tot het onderwerp van deze algemene voorwaarden, onze website en het gebruik van onze website uit.

13. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

13.1 Niets in deze algemene voorwaarden zal dat doen:

(a) enige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid te beperken of uit te sluiten;

(b) enige aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;

(c) enige aansprakelijkheid te beperken op een wijze die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

d) alle aansprakelijkheden uit te sluiten die krachtens het toepasselijke recht niet mogen worden uitgesloten.

13.2 De in dit artikel 13 en elders in deze voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid:

(a) zijn onderworpen aan artikel 13.1; en

(b) alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of die betrekking hebben op het onderwerp van deze algemene voorwaarden, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) en voor schending van wettelijke verplichtingen, behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden.

13.3 Voor zover onze website en de informatie en diensten op onze website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

13.4 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enige schade die voortvloeit uit een gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

13.5 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot bedrijfsschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van of schade aan winsten, inkomsten, inkomsten, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zaken, contracten, commerciële mogelijkheden of goodwill.

13.6 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verlies of corruptie van gegevens, databases of software.

13.7 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot speciale, indirecte of gevolgschade.

13.8 U aanvaardt dat wij er belang bij hebben de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en werknemers te beperken en, gelet op dat belang, erkent u dat wij een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; u stemt ermee in dat u geen persoonlijke vordering zult instellen tegen onze functionarissen of werknemers met betrekking tot enige schade die u lijdt in verband met de website of deze voorwaarden en bepalingen (dit zal uiteraard niet de aansprakelijkheid van de entiteit met beperkte aansprakelijkheid zelf voor het handelen en nalaten van onze functionarissen en werknemers beperken of uitsluiten).

14. Inbreuken op deze voorwaarden en bepalingen

14.1 Onverminderd onze andere rechten op grond van deze voorwaarden, kunnen wij, indien u deze voorwaarden op enigerlei wijze schendt of indien wij redelijkerwijs vermoeden dat u op enigerlei wijze inbreuk heeft gemaakt op deze voorwaarden, dat wij dat kunnen doen:

(a) u een of meer formele waarschuwingen te sturen;

(b) uw toegang tot onze website tijdelijk op te schorten;

(c) u permanent de toegang tot onze website te verbieden;

(d) het blokkeren van de toegang tot onze website voor computers die uw IP-adres gebruiken;

(e) contact op te nemen met een of meer van uw internetproviders en hen te verzoeken uw toegang tot onze website te blokkeren;

(f) juridische stappen tegen u te ondernemen, of het nu gaat om contractbreuk of anderszins; en/of

(g) uw account op onze website op te schorten of te verwijderen.

14.2 Wanneer wij uw toegang tot onze website of een deel van onze website opschorten of verbieden of blokkeren, moet u geen actie ondernemen om een dergelijke opschorting of verbod of blokkering te omzeilen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het aanmaken en/of gebruiken van een andere account).

15. Websites van derden

15.1 Onze website bevat hyperlinks naar andere websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden; dergelijke hyperlinks zijn geen aanbevelingen.

15.2 Wij hebben geen controle over de websites van derden en hun inhoud, en onder voorbehoud van artikel 13.1 aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

16. Handelsmerken

16.1 Pakaloa™, onze logo’s en onze andere geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken zijn handelsmerken van ons; wij geven geen toestemming voor het gebruik van deze handelsmerken en dit gebruik kan een inbreuk op onze rechten vormen.

16.2 De geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken of dienstmerken van derden op onze website zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars en, tenzij anders vermeld in deze algemene voorwaarden, onderschrijven wij niet en zijn niet verbonden met een van de houders van dergelijke rechten en als zodanig kunnen wij geen licentie verlenen om dergelijke rechten uit te oefenen.

17. Variatie

17.1 Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien.

17.2 De herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene voorwaarden op de website, en u doet hierbij afstand van elk recht dat u op andere wijze in kennis moet worden gesteld van, of toestemming moet geven voor, herzieningen van deze voorwaarden en bepalingen. OF Wij zullen u schriftelijk in kennis stellen van elke herziening van deze voorwaarden en bepalingen en de herziene voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum dat wij u van deze kennisgeving in kennis stellen; indien u niet akkoord gaat met de herziene voorwaarden en bepalingen, dient u het gebruik van onze website te staken.

17.3 Als u uitdrukkelijk met deze voorwaarden hebt ingestemd, vragen wij u uitdrukkelijk om uw toestemming voor een herziening van deze voorwaarden en bepalingen; en als u niet binnen een door ons te bepalen termijn uw uitdrukkelijke toestemming geeft voor de herziene voorwaarden en bepalingen, zullen wij uw account op de website uitschakelen of verwijderen, en moet u stoppen met het gebruik van de website.

18. Toewijzing

18.1 U stemt ermee in dat wij onze rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden kunnen overdragen, uitbesteden of anderszins kunnen overdragen, uitbesteden of behandelen.

18.2 U mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen van uw rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen, uitbesteden of op andere wijze behandelen.

19. Scheidbaarheid

19.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden door enige rechter of andere bevoegde instantie onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van kracht.

19.2 Indien enige onrechtmatige en/of niet-afdwingbare bepaling van deze voorwaarden wettig of afdwingbaar zou zijn indien een deel ervan zou worden verwijderd, zal dat deel worden geacht te zijn verwijderd en zal de rest van de bepaling van kracht blijven.

20. Rechten van derden

20.1 Een overeenkomst onder deze voorwaarden is in ons voordeel en in uw voordeel, en is niet bedoeld om te profiteren of afdwingbaar te zijn door derden.

20.2 De uitoefening van de rechten van de partijen uit hoofde van een overeenkomst onder deze voorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.

21. Volledige overeenkomst

Onder voorbehoud van artikel 13.1, vormen deze algemene voorwaarden, samen met ons privacy- en cookiebeleid, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen alle voorgaande overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website.

22. Recht en jurisdictie

22.1 Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht.

22.2 Alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland.

23. Wettelijke en reglementaire informatieverstrekking

23.1 Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer 12026803 en zijn gevestigd op het adres 71-75 Shelton Street, London, Greater London, Verenigd Koninkrijk, WC2H 9JQ.

23.2 Ons BTW-nummer is GB 324 0674 24.

23.3 U kunt contact met ons opnemen door gebruik te maken van ons website contactformulier.

——————————

VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Inleiding

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en aankoop van producten via onze website.

1.2 U wordt gevraagd om uw uitdrukkelijke toestemming te geven voor deze algemene voorwaarden voordat u een bestelling plaatst op onze website.

1.3 Dit document doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten die u als consument kunt hebben (zoals de rechten uit hoofde van de Consumentenovereenkomst (Informatie, Annulering en extra kosten) Reglement 2013 of de Consumentenrechtenwet 2015).

2. Interpretatie

2.1 In deze algemene voorwaarden:

(a) “wij”: naam; en

(b) “u”: onze klant of potentiële klant,

en “ons”, “onze” en “uw” moeten dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd.

3. Bestelproces

3.1 De reclame voor producten op onze website vormt een “uitnodiging tot behandeling” in plaats van een contractuele aanbieding.

3.2 Er komt geen overeenkomst tot stand tussen u en ons, tenzij en totdat wij uw bestelling accepteren in overeenstemming met de procedure zoals beschreven in dit artikel 3.

3.3 Om via onze website een overeenkomst aan te gaan om producten van ons te kopen, moeten de volgende stappen worden ondernomen: u moet de producten die u wilt kopen aan uw winkelwagen toevoegen en vervolgens naar de kassa gaan; als u een nieuwe klant bent, moet u vervolgens een account bij ons aanmaken en inloggen; als u een bestaande klant bent, moet u uw inloggegevens invoeren; zodra u bent ingelogd, moet u de wijze van levering van uw voorkeur selecteren en uw bestelling en uw toestemming voor de voorwaarden van dit document bevestigen; u wordt naar de website van onze betalingsserviceprovider doorgestuurd en onze betalingsserviceprovider zal uw betaling afhandelen; wij sturen u dan een eerste bevestiging; en zodra wij hebben gecontroleerd of wij in staat zijn om uw bestelling uit te voeren, sturen wij u ofwel een bevestiging van uw bestelling (op dat moment wordt uw bestelling een bindend contract), ofwel bevestigen wij per e-mail dat wij niet in staat zijn om uw bestelling te voldoen.

3.4 U heeft de mogelijkheid om invoerfouten te identificeren en te corrigeren voordat u uw bestelling plaatst.

4. Producten

Wij kunnen de producten die beschikbaar zijn op onze website periodiek wijzigen en wij verbinden ons er niet toe om een bepaald product of producttype te blijven leveren.

5. Prijzen

5.1 Onze prijzen staan vermeld op onze website.

5.2 Wij zullen de prijzen op onze website van tijd tot tijd wijzigen, maar dit heeft geen invloed op contracten die eerder van kracht zijn geworden.

5.3 Alle in deze voorwaarden of op onze website genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

5.4 Het is mogelijk dat de prijzen op de website onjuist zijn opgegeven; daarom zullen wij in het kader van onze verkoopprocedures de prijzen controleren, zodat de juiste prijs aan u wordt meegedeeld voordat de overeenkomst van kracht wordt.

6. Betalingen

6.1 U dient bij het afrekenen de prijzen van de door u bestelde producten te betalen.

6.2 Betalingen kunnen worden gedaan met een bankkaart.

6.3 Als u een ongerechtvaardigde creditcard, bankpas of andere kosten terugstorting doet, bent u verplicht om ons binnen 7 dagen na de datum van ons schriftelijk verzoek te betalen:

(a) een bedrag gelijk aan het bedrag van de terugboeking;

(b) alle kosten van derden die door ons zijn gemaakt met betrekking tot de charge-back (met inbegrip van kosten die door ons of uw bank of betalingsverwerker of kaartuitgever in rekening zijn gebracht);

(c) een administratievergoeding van EUR 30,00 inclusief BTW; en

(d) al onze redelijke kosten, verliezen en uitgaven die we hebben gemaakt bij het innen van de bedragen waarnaar in dit artikel 6.4 wordt verwezen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, juridische kosten en incassokosten), en om twijfel te voorkomen, als u de bron van een vermelding op uw kaartafschrift of andere financiële verklaring niet herkent of niet onthoudt, en u als gevolg daarvan een terugbetaling doet, vormt dit een ongerechtvaardigde teruggave in de zin van dit artikel 6.4.

7. Leveringen

Ons beleid en onze procedures met betrekking tot de levering van producten zijn uiteengezet in ons leveringsbeleidsdocument.

8. Overeenkomsten op afstand: annuleringsrecht

8.1 Dit artikel 8 is alleen van toepassing als u aanbiedt om als consument – dat wil zeggen als een individu dat geheel of hoofdzakelijk buiten uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit om handelt – een overeenkomst met ons of een overeenkomst met ons te sluiten.

8.2 U kunt een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst met ons via onze website herroepen of een overeenkomst die via onze website met ons is aangegaan (zonder opgave van redenen voor uw herroeping of annulering) te allen tijde binnen de termijn opzeggen:

(a) te beginnen bij het indienen van uw aanbod; en

b) die eindigt aan het einde van de veertien dagen na de dag waarop de producten in uw fysieke bezit komen of het fysieke bezit van een door u geïdentificeerde persoon om ze in ontvangst te nemen (of, indien de opdracht betrekking heeft op de levering van meerdere producten, partijen of onderdelen van iets, veertien dagen na de dag waarop de laatste van deze producten, partijen of onderdelen in uw fysieke bezit komen of de fysieke inbezitnemingstermijn van een door u geïdentificeerde periode om ze in ontvangst te nemen).

8.3 Om een aanbod om een contract in te trekken of een contract te annuleren op basis van de in dit artikel 8 beschreven basis, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om een contract in te trekken of te annuleren (naar gelang het geval). U kunt ons op de hoogte stellen door middel van een duidelijke verklaring waarin de beslissing wordt uiteengezet. In geval van annulering kunt u ons op de hoogte stellen door middel van het annuleringsformulier dat wij u ter beschikking zullen stellen. Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

8.4 Indien u een overeenkomst opzegt op basis van de in dit artikel 8 beschreven basis, dient u de producten aan ons terug te sturen of aan ons of een door ons gemachtigde persoon te overhandigen. U moet zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop u ons in kennis heeft gesteld van uw besluit om de overeenkomst te annuleren, aan uw verplichtingen als bedoeld in dit artikel 8 voldoen. U dient de directe kosten voor het terugsturen van de producten te betalen.

8.5 Indien u een bestelling annuleert in overeenstemming met dit artikel 8, ontvangt u een volledige terugbetaling van het bedrag dat u aan ons heeft betaald met betrekking tot de bestelling, inclusief de kosten van levering aan u, behalve:

(a) indien u kiest voor een levering die meer kost dan de goedkoopste levering die wij aanbieden, behouden wij ons het recht voor om het verschil in kosten te behouden tussen het soort levering dat u kiest en het goedkoopste soort levering dat wij aanbieden; en

b) zoals in deze afdeling 8 anders is bepaald.

8.6 Indien de waarde van de door u geretourneerde producten als gevolg van de behandeling van die producten door u wordt verminderd met een bedrag dat hoger is dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de producten vast te stellen, kunnen wij dat bedrag op u verhalen tot aan de contractprijs. Wij kunnen dat bedrag terugvorderen door het in mindering te brengen op de aan u verschuldigde terugbetaling of door van u te eisen dat u dat bedrag rechtstreeks aan ons betaalt. Behandelingen die verder gaan dan het soort behandeling dat redelijkerwijs in een winkel kan worden toegestaan, gaan “verder dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de producten vast te stellen” voor deze doeleinden.

8.7 Wij zullen geld terugstorten op dezelfde wijze als bij de betaling, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. In ieder geval worden er geen kosten in rekening gebracht als gevolg van de terugbetaling.

8.8 Tenzij wij hebben aangeboden om de producten af te halen, zullen wij de aan u verschuldigde vergoeding als gevolg van een annulering op basis van dit artikel 8 binnen de periode van 14 dagen na de dag waarop wij de geretourneerde producten hebben ontvangen of (indien dit eerder is) na de dag waarop u ons het bewijs heeft geleverd dat u de producten hebt teruggestuurd, in behandeling nemen. Indien wij de producten niet naar u hebben verzonden op het moment van de herroeping of annulering of hebben aangeboden de producten af te halen, zullen wij zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen de periode van 14 dagen na de dag waarop wij van de herroeping of annulering op de hoogte zijn gesteld, het bedrag terugstorten dat u ons verschuldigd bent, in behandeling nemen.

8.9 U heeft niet het recht om een overeenkomst te annuleren zoals beschreven in dit artikel 8 voor zover de overeenkomst betrekking heeft op:

(a) de levering van verzegelde geluidsopnamen, verzegelde video-opnamen of verzegelde computersoftware die door u zijn verzegeld;

(b) de levering van producten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markten waarop wij geen invloed hebben en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen;

(c) de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten voor de levering van dergelijke publicaties;

(d) de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen;

(e) de levering van niet-vooraf vervaardigde goederen die op basis van een individuele keuze of beslissing van u zijn gemaakt, of goederen die duidelijk gepersonaliseerd zijn;

f) de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending, indien deze goederen door u zijn verzegeld, of

g) de levering van goederen die naar hun aard na de levering onlosmakelijk met andere zaken zijn vermengd.

9. Garanties en verklaringen

9.1 U garandeert en verklaart ons dat:

(a) u wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten aan te gaan;

(b) u de volledige bevoegdheid, macht en capaciteit hebt om in te stemmen met deze voorwaarden en bepalingen;

(c) alle informatie die u aan ons verstrekt in verband met uw bestelling juist, nauwkeurig, volledig en niet-misleidend is; en

(d) u de producten in ontvangst kunt nemen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en ons leveringsbeleid.

9.2 Dat garanderen wij u:

(a) wij hebben het recht om de producten die u koopt te verkopen;

(b) de producten die wij aan u verkopen worden gratis of zonder enige last of last verkocht, behalve zoals gespecificeerd in deze algemene voorwaarden;

(c) u geniet van stil bezit van de producten die u koopt, behalve zoals gespecificeerd in deze algemene voorwaarden;

(d) de producten die u koopt zullen overeenkomen met een beschrijving die op onze website wordt gepubliceerd; en

e) de producten die u koopt zullen van bevredigende kwaliteit zijn.

9.3 Al onze garanties en verklaringen met betrekking tot de levering van producten worden in deze voorwaarden uiteengezet. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van paragraaf 10.1, zijn alle andere garanties en verklaringen uitdrukkelijk uitgesloten.

10. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

10.1 Niets in deze voorwaarden zal dat doen:

(a) enige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid te beperken of uit te sluiten;

(b) enige aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;

(c) enige aansprakelijkheid te beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

d) alle aansprakelijkheden uit te sluiten die krachtens het toepasselijke recht niet mogen worden uitgesloten,

en als u een consument bent, worden uw wettelijke rechten niet uitgesloten of beperkt door deze voorwaarden, behalve voor zover wettelijk toegestaan.

10.2 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid die in dit artikel 10 en elders in deze voorwaarden worden genoemd:

(a) zijn onderworpen aan artikel 10.1; en

(b) alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of die betrekking hebben op het onderwerp van deze algemene voorwaarden, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) en voor schending van wettelijke verplichtingen, behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden.

10.3 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enige verliezen die voortvloeien uit een gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

10.4 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot bedrijfsschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van of schade aan winsten, inkomsten, inkomsten, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zaken, contracten, commerciële mogelijkheden of goodwill.

10.5 U aanvaardt dat wij er belang bij hebben de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en werknemers te beperken en, met het oog op dat belang, erkent u dat wij een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; u stemt ermee in dat u geen enkele vordering persoonlijk tegen onze functionarissen of werknemers zult instellen met betrekking tot enige schade die u lijdt in verband met de website of deze voorwaarden en bepalingen (dit zal uiteraard niet de aansprakelijkheid van de entiteit met beperkte aansprakelijkheid zelf voor het handelen en nalaten van onze functionarissen en werknemers beperken of uitsluiten).

11. Wijziging

11.1 Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

11.2 Een herziening van deze voorwaarden is van toepassing op overeenkomsten die op elk moment na de herziening worden aangegaan, maar heeft geen invloed op overeenkomsten die vóór het tijdstip van de herziening tot stand zijn gekomen.

12. Opdracht

12.1 U stemt ermee in dat wij onze rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden kunnen overdragen, uitbesteden of op andere wijze behandelen – op voorwaarde, indien u een consument bent, dat een dergelijke handeling niet dient om de garanties die u onder deze voorwaarden ten goede komen, te verminderen.

12.2 U mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming uw rechten en/of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen.

13. Geen verklaringen van afstand

13.1 Geen enkele schending van een bepaling van een contract onder deze algemene voorwaarden zal worden uitgesloten, tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de partij die niet in overtreding is.

13.2 Geen verklaring van afstand van afstand van een schending van een bepaling van een contract onder deze algemene voorwaarden zal worden geïnterpreteerd als een verdere of voortdurende afstand van een andere schending van die bepaling of een schending van een andere bepaling van dat contract.

14. Scheidbaarheid

14.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden door enige rechter of andere bevoegde instantie onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van kracht.

14.2 Indien enige onrechtmatige en/of niet-afdwingbare bepaling van deze voorwaarden wettig of afdwingbaar zou zijn indien een deel ervan zou worden verwijderd, zal dat deel worden geacht te zijn verwijderd en zal de rest van de bepaling van kracht blijven.

15. Gehele overeenkomst

Onder voorbehoud van artikel 10.1 vormen deze algemene voorwaarden, samen met ons leveringsbeleid en ons retourbeleid, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de verkoop en aankoop van onze producten en vervangen zij alle voorgaande overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot de verkoop en aankoop van onze producten.

16. Recht en jurisdictie

16.1 Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht.

16.2 Alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland.

17. Wettelijke en reglementaire informatieverstrekking

17.1 Wij zullen geen exemplaar van deze voorwaarden specifiek voor iedere gebruiker of klant deponeren en, indien wij deze voorwaarden bijwerken, zal de versie waarvan u oorspronkelijk akkoord ging niet langer beschikbaar zijn op onze website. Wij raden u aan om een kopie van deze algemene voorwaarden op te slaan voor toekomstig gebruik.

17.2 Deze voorwaarden zijn beschikbaar in verschillende talen.

17.3 Ons BTW-nummer is GB 324 0674 24.

17.4 De website van het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Unie is beschikbaar op https://webgate.ec.europa.eu/odr/main. Het online platform voor geschillenbeslechting kan worden gebruikt voor het oplossen van geschillen.

18. Onze gegevens

18.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Sublimz LTD (Pakaloa).

18.2 Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer 12026803 en zijn gevestigd op het adres 71-75 Shelton Street, London, Greater London, Verenigd Koninkrijk, WC2H 9JQ.

18.3 Ons BTW-nummer is GB 324 0674 24.

18.4 U kunt contact met ons opnemen door gebruik te maken van ons website contactformulier.

Laatst bijgewerkt: 18 november 2019.