Algemene voorwaarden

Ontdek hier de algemene voorwaarden van Pakaloa. Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door en zorg ervoor dat u alles begrijpt.

Voorwaarden

1. Invoering

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website.

1.2 Door onze website te gebruiken, accepteert u deze algemene voorwaarden volledig; dienovereenkomstig, als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of een deel van deze algemene voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.

1.3 Als u zich registreert op onze website of een aankoop doet op onze website, vragen wij u uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze voorwaarden.

2. auteursrechtelijke kennisgeving

2.1 Auteursrecht (c) Pakaloa.

2.2 Onder voorbehoud van de uitdrukkelijke bepalingen van deze algemene voorwaarden:

(een) wij, samen met onze licentiegevers, bezitten en controleren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website; en

(b) alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website zijn voorbehouden.

3. toestemming om de website te gebruiken

3.1 Je kan:

(een) pagina’s van onze website in een webbrowser bekijken;

(b) pagina’s van onze website downloaden voor caching in een webbrowser;

(c) pagina’s van onze website afdrukken voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat dit niet systematisch of buitensporig is;

(d) audio- en videobestanden van onze website streamen met behulp van de mediaspeler op onze website; en

(e) gebruik maken van onze websitediensten door middel van een webbrowser,

onder voorbehoud van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

3.2 Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door Sectie 3.1 of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, mag u geen materiaal van onze website downloaden of dergelijk materiaal op uw computer opslaan.

3.3 U mag onze website alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijke en zakelijke doeleinden.

3.4 Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze algemene voorwaarden, mag u materiaal op onze website niet bewerken of anderszins wijzigen.

3.5 Tenzij u de relevante rechten op het materiaal bezit of beheert, mag u niet:

(een) materiaal van onze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website);

(b) materiaal van onze website verkopen, verhuren of in sublicentie geven;

(c) materiaal van onze website in het openbaar tonen;

(d) materiaal van onze website exploiteren voor commerciële doeleinden; of

(e) materiaal van onze website herdistribueren.

3.6 Niettegenstaande paragraaf 3.5, mag u onze nieuwsbrief in gedrukte en elektronische vorm aan iedereen verspreiden.

3.7 We behouden ons het recht voor om de toegang tot onze website, delen van onze website en / of functionaliteit op onze website op te schorten of te beperken. We kunnen bijvoorbeeld de toegang tot de website opschorten tijdens serveronderhoud of wanneer we de website updaten. U mag toegangsbeperkende maatregelen op de website niet omzeilen of omzeilen, of proberen te omzeilen of omzeilen.

4. Misbruik van website

4.1 Je moet niet:

(een) onze website op enigerlei wijze gebruiken of enige actie ondernemen die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken of de prestatie, beschikbaarheid, toegankelijkheid, integriteit of veiligheid van de website aantast;

(b) onze website gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit;

(c) onze website hacken of anderszins knoeien;

(d) zonder onze toestemming de kwetsbaarheid van onze website onderzoeken, scannen of testen;

(e) authenticatie- of beveiligingssystemen of -processen op of met betrekking tot onze website omzeilen;

(f) onze website gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gelinkt is aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, keystroke logger, rootkit of andere kwaadaardige computersoftware ;

(g) onze websitebronnen onredelijk zwaar belasten (inclusief bandbreedte, opslagcapaciteit en verwerkingscapaciteit);

(h) alle communicatie die door of naar onze website wordt verzonden zonder onze toestemming ontsleutelen of ontcijferen;

(ik) het uitvoeren van systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten (inclusief maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of met betrekking tot onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

(j) toegang tot of anderszins interactie hebben met onze website met behulp van een robot, spider of andere geautomatiseerde middelen, behalve voor het indexeren van zoekmachines;

(k) onze website gebruiken behalve door middel van onze openbare interfaces;

(l) de richtlijnen schenden die zijn uiteengezet in het robots.txt-bestand voor onze website;

(m) gegevens gebruiken die op onze website zijn verzameld voor direct marketingactiviteiten (inclusief maar niet beperkt tot e-mailmarketing, sms-marketing, telemarketing en direct mailing); of

(n) iets doen dat het normale gebruik van onze website verstoort.

4.2 U mag gegevens die op onze website zijn verzameld niet gebruiken om contact op te nemen met personen, bedrijven of andere personen of entiteiten.

4.3 U moet ervoor zorgen dat alle informatie die u ons via onze website of met betrekking tot onze website verstrekt, waar, nauwkeurig, actueel, volledig en niet-misleidend is.

5. Producten

5.1 De reclame voor producten op onze website vormt meer een “uitnodiging tot behandeling” dan een contractueel aanbod.

5.2 We kunnen de producten die op onze website beschikbaar zijn periodiek wijzigen en we verbinden ons er niet toe om een bepaald product of type product te blijven leveren.

5.3 Op onze website vermelde prijzen kunnen onjuist worden vermeld.

5.4 De verkoop en aankoop van producten via onze website is onderhevig aan de verkoopvoorwaarden en we zullen u vragen om akkoord te gaan met de voorwaarden van dat document telkens wanneer u een aankoop doet op onze website.

5.5 Alle productrecensies die u indient voor publicatie op onze website zijn onderworpen aan de voorwaarden van sectie 9 en sectie 10.

6. Registratie en accounts

6.1 U kunt zich registreren voor een account bij onze website door het accountregistratieformulier op onze website in te vullen en te verzenden en op de verificatielink te klikken in de e-mail die de website u zal sturen.

6.2 U mag niet toestaan dat iemand anders uw account gebruikt om toegang te krijgen tot de website.

6.3 U moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als u zich bewust wordt van enig ongeoorloofd gebruik van uw account.

6.4 U mag het account van een andere persoon niet gebruiken om toegang te krijgen tot de website, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van die persoon hebt om dit te doen.

7. Inloggegevens van de gebruiker

7.1 Als u zich registreert voor een account bij onze website, wordt u gevraagd om een gebruikers-ID en wachtwoord te kiezen.

7.2 Uw gebruikers-ID mag niet misleidend zijn en moet voldoen aan de inhoudsregels uiteengezet in Sectie 10; u mag uw account of gebruikers-ID niet gebruiken voor of in verband met het nabootsen van een persoon.

7.3 U moet uw wachtwoord vertrouwelijk houden.

7.4 U moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als u kennis krijgt van een openbaarmaking van uw wachtwoord.

7.5 U bent verantwoordelijk voor elke activiteit op onze website die voortvloeit uit het niet vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en u kunt aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die voortvloeien uit een dergelijke fout.

8. Annulering en opschorting van account

8.1 We mogen:

(een) uw account opschorten;

(b) annuleer uw account; en / of

(c) uw accountgegevens bewerken,

op elk moment naar eigen goeddunken met of zonder kennisgeving aan u.

8.2 We zullen een account meestal annuleren als het gedurende een aaneengesloten periode van 18 maanden ongebruikt blijft.

8.3 U kunt uw account op onze website annuleren met behulp van uw accountcontrolepaneel op de website.

9. Onze rechten om uw inhoud te gebruiken

9.1 In deze algemene voorwaarden betekent “uw inhoud” alle werken en materialen (inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal, audiovisueel materiaal, scripts, software en bestanden) die u naar ons of onze website voor opslag of publicatie op, verwerking door of verzending via onze website.

9.2 U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in bestaande of toekomstige media OF uw inhoud te reproduceren, op te slaan en te publiceren op en in met betrekking tot deze website en een eventuele opvolger-website OF uw inhoud op en met betrekking tot deze website te reproduceren, op te slaan en, met uw specifieke toestemming, te publiceren.

9.3 U verleent ons het recht om een sublicentie te verlenen op de rechten die zijn gelicentieerd onder Sectie 9.2.

9.4 U verleent ons het recht om een vordering in te stellen wegens inbreuk op de rechten die zijn gelicentieerd onder Sectie 9.2.

9.5 U doet hierbij afstand van al uw morele rechten op uw inhoud voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving; en u garandeert en verklaart dat er afstand is gedaan van alle andere morele rechten op uw inhoud voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

9.6 U kunt uw inhoud voor zover toegestaan bewerken met behulp van de bewerkingsfunctionaliteit die beschikbaar is op onze website.

9.7 Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze voorwaarden, kunnen wij, als u enige bepaling van deze voorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als we redelijkerwijs vermoeden dat u deze voorwaarden op enigerlei wijze heeft geschonden, verwijderen, de publicatie ongedaan maken of bewerken een of meer van uw inhoud.

10. Regels over uw inhoud

10.1 U garandeert en verklaart dat uw inhoud zal voldoen aan deze algemene voorwaarden.

10.2 Uw inhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van een persoon en mag geen aanleiding kunnen geven tot juridische stappen tegen een persoon (in elk geval in elk rechtsgebied en onder alle toepasselijke wetgeving).

10.3 Uw inhoud en het gebruik van uw inhoud door ons in overeenstemming met deze algemene voorwaarden mag niet:

(een) lasterlijk of opzettelijk vals zijn;

(b) obsceen of onfatsoenlijk zijn;

(c) inbreuk maken op enig auteursrecht, moreel recht, databaserecht, handelsmerkrecht, ontwerprecht, recht van overlijden of andere intellectuele eigendomsrechten;

(d) inbreuk maken op enig recht op vertrouwen, recht op privacy of recht op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming;

(e) een nalatig advies vormen of een nalatige verklaring bevatten;

(f) een aansporing vormen tot het plegen van een misdrijf, instructies voor het plegen van een misdrijf of de bevordering van criminele activiteiten;

(g) in minachting zijn van een rechtbank of in strijd zijn met een gerechtelijk bevel;

(h) in strijd zijn met raciale of religieuze haat- of discriminatiewetgeving;

(ik) godslasterlijk zijn;

(j) in strijd zijn met de wetgeving inzake officiële geheimen;

(k) in strijd zijn met een contractuele verplichting jegens een persoon;

(l) geweld op een expliciete, grafische of onnodige manier weergeven;

(m) pornografisch, onzedelijk, suggestief of seksueel expliciet zijn;

(n) onwaar, onwaar, onnauwkeurig of misleidend zijn;

(O) bestaan uit of bevatten instructies, advies of andere informatie die kan worden opgevolgd en die, indien ernaar wordt gehandeld, ziekte, letsel of overlijden of enig ander verlies of schade zou kunnen veroorzaken;

(p) spam vormen;

(q) beledigend, bedrieglijk, frauduleus, bedreigend, beledigend, intimiderend, asociaal, dreigend, hatelijk, discriminerend of opruiend zijn; of

(r) irritatie, ongemak of onnodige angst veroorzaken bij een persoon.

11. Meld misbruik

11.1 Als u enig onwettig materiaal of onwettige activiteit op onze website of enig materiaal of activiteit ontdekt die in strijd is met deze algemene voorwaarden, laat het ons dan weten.

11.2 U kunt ons op de hoogte stellen van dergelijk materiaal of dergelijke activiteiten via e-mail of via ons contactformulier.

12. Beperkte garanties

12.1 We garanderen of vertegenwoordigen niet:

(een) de volledigheid of juistheid van de informatie die op onze website wordt gepubliceerd;

(b) dat het materiaal op de website up-to-date is;

(c) dat de website foutloos zal werken; of

(d) dat de website of enige dienst op de website beschikbaar blijft.

12.2 We behouden ons het recht voor om een of al onze websitediensten te beëindigen of te wijzigen, en om te stoppen met het publiceren van onze website, op elk moment naar eigen goeddunken zonder kennisgeving of uitleg; en behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden, hebt u geen recht op enige compensatie of andere betaling bij stopzetting of wijziging van websitediensten, of als we stoppen met het publiceren van de website.

12.3 Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van Sectie 13.1, sluiten we alle verklaringen en garanties uit met betrekking tot het onderwerp van deze algemene voorwaarden, onze website en het gebruik van onze website.

13. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

13.1 Niets in deze algemene voorwaarden zal:

(een) aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;

(b) enige aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

(c) enige aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

(d) sluit alle aansprakelijkheden uit die onder de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

13.2 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie 13 en elders in deze algemene voorwaarden:

(een) zijn onderworpen aan Sectie 13.1; en

(b) beheersen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of die verband houden met het onderwerp van deze algemene voorwaarden, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van wettelijke plichten, behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze voorwaarden en voorwaarden.

13.3 Voor zover onze website en de informatie en diensten op onze website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

13.4 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enige verliezen die voortvloeien uit een gebeurtenis of gebeurtenis buiten onze redelijke controle.

13.5 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot zakelijke verliezen, inclusief (maar niet beperkt tot) verlies van of schade aan winst, inkomen, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zaken, contracten, commerciële kansen of goodwill.

13.6 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verlies of beschadiging van gegevens, databases of software.

13,7 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enige speciale, indirecte of gevolgschade of -verlies.

13.8 U aanvaardt dat wij er belang bij hebben de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en medewerkers te beperken en, gezien dat belang, erkent u dat wij een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; u gaat ermee akkoord dat u geen enkele claim persoonlijk zult indienen tegen onze functionarissen of werknemers met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website of deze algemene voorwaarden (dit zal de aansprakelijkheid van de entiteit met beperkte aansprakelijkheid uiteraard niet beperken of uitsluiten zichzelf voor het handelen en nalaten van onze functionarissen en medewerkers).

14. Inbreuken op deze voorwaarden

14.1 Onverminderd onze andere rechten onder deze voorwaarden, kunnen wij: als u deze voorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als we redelijkerwijs vermoeden dat u deze voorwaarden op enigerlei wijze heeft geschonden,:

(een) u een of meer formele waarschuwingen sturen;

(b) tijdelijk uw toegang tot onze website opschorten;

(c) u permanent de toegang tot onze website verbieden;

(d) blokkeren dat computers die uw IP-adres gebruiken toegang krijgen tot onze website;

(e) contact opnemen met een of meer van uw internetproviders en hen verzoeken uw toegang tot onze website te blokkeren;

(f) juridische stappen tegen u ondernemen, hetzij wegens contractbreuk of anderszins; en / of

(g) uw account op onze website opschorten of verwijderen.

14.2 Wanneer we uw toegang tot onze website of een deel van onze website opschorten, verbieden of blokkeren, mag u geen actie ondernemen om een dergelijke opschorting of verbod of blokkering te omzeilen (inclusief maar niet beperkt tot het aanmaken en / of gebruiken van een ander account).

15. Websites van derden

15.1 Onze website bevat hyperlinks naar andere websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden; dergelijke hyperlinks zijn geen aanbevelingen.

15.2 We hebben geen controle over websites van derden en hun inhoud, en onder voorbehoud van paragraaf 13.1 aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

16. Handelsmerken

16.1 Pakaloa®, onze logo’s en onze andere geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken zijn handelsmerken van ons; we geven geen toestemming voor het gebruik van deze handelsmerken en dergelijk gebruik kan een inbreuk op onze rechten vormen.

16.2 De geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken of servicemerken van derden op onze website zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren en, tenzij anders vermeld in deze algemene voorwaarden, onderschrijven we niet en zijn we niet gelieerd aan een van de houders van dergelijke rechten en als zodanig kunnen we geen enkele licentie verlenen om dergelijke rechten uit te oefenen.

17. Variatie

17.1 We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien.

17.2 De herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene voorwaarden en bepalingen op de website, en u doet hierbij afstand van elk recht dat u anders zou moeten hebben om op de hoogte te worden gebracht van, of om in te stemmen met, herzieningen van deze algemene voorwaarden. OF We zullen u schriftelijk op de hoogte stellen van elke herziening van deze algemene voorwaarden, en de herziene voorwaarden zullen van toepassing zijn op het gebruik van onze website vanaf de datum waarop we u een dergelijke kennisgeving geven; als u niet akkoord gaat met de herziene voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van onze website.

17.3 Als u uw uitdrukkelijke instemming heeft gegeven met deze voorwaarden, zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor elke herziening van deze voorwaarden; en als u uw uitdrukkelijke instemming met de herziene algemene voorwaarden niet geeft binnen de door ons gespecificeerde periode, zullen we uw account op de website uitschakelen of verwijderen en moet u stoppen met het gebruik van de website.

18. Toewijzing

18.1 U stemt er hierbij mee in dat wij onze rechten en / of verplichtingen onder deze voorwaarden mogen toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

18.2 U mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming uw rechten en / of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden niet toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

19. Scheidbaarheid

19.1 Als een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit als onwettig en / of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van kracht.

19.2 Als een onwettige en / of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene voorwaarden wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

20. Rechten van derden

20.1 Een contract onder deze algemene voorwaarden is in ons voordeel en in uw voordeel en is niet bedoeld om te profiteren of te worden afgedwongen door een derde partij.

20.2 De uitoefening van de rechten van de partijen onder een contract onder deze voorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.

21. Volledige overeenkomst

Onder voorbehoud van paragraaf 13.1, vormen deze algemene voorwaarden, samen met ons privacy- en cookiebeleid, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen ze alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik. van onze website.

22. Wet en jurisdictie

22.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Amerikaanse wetgeving.

22.2 Alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Delaware.

Laatst bijgewerkt: 4 juli 2020​

SHOP NU DE BESTE KWALITEIT

Koop nu het beste opblaasbare paddleboard!

Opblaasbaar SUP board van topkwaliteit en levenslange garantie.

Shopping Cart
Skip to content