Algemene voorwaarden

– Wilt u contact opnemen met ons support- of verkoopteam? We zijn allemaal oren!

Algemene voorwaarden

1. Inleiding

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website.

1.2 Door gebruik te maken van onze website accepteert u deze algemene voorwaarden volledig; Als u het dan ook niet eens bent met deze algemene voorwaarden of een deel van deze algemene voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.

1.3 Als u zich registreert bij onze website of een aankoop doet op onze website, vragen wij u uitdrukkelijk in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

2.Auteursrechtverklaring

2.1 Auteursrecht (c) Pakaloa.

2.2 Onder voorbehoud van de uitdrukkelijke bepalingen van deze algemene voorwaarden:

a) wij bezitten en controleren samen met onze licentiegevers alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website; En

b) alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website zijn voorbehouden.

3.Toestemming om website te gebruiken

3.1 U mag:

a) pagina’s van onze website bekijken in een webbrowser;

b) pagina’s downloaden van onze website voor caching in een webbrowser;

c) pagina’s van onze website afdrukken voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mits dergelijke afdrukken niet systematisch of buitensporig zijn;

d) audio- en videobestanden streamen vanaf onze website met behulp van de mediaspeler op onze website; En

e) gebruik maken van onze websitediensten via een webbrowser,

onder voorbehoud van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

3.2 Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door artikel 3.1 of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, mag u geen materiaal van onze website downloaden of dergelijk materiaal op uw computer opslaan.

3.3 U mag onze website alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijke en zakelijke doeleinden.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze algemene voorwaarden, mag u geen materiaal op onze website bewerken of anderszins wijzigen.

3.5 Tenzij u de relevante rechten in het materiaal bezit of controleert, mag u:

a) materiaal van onze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website);

b) verkoop-, huur- of sublicentiemateriaal van onze website;

c) materiaal van onze website in het openbaar te tonen;

d) materiaal van onze website te exploiteren voor een commercieel doel; Of

e) materiaal van onze website te herverdelen.

3.6 Niettegenstaande punt 3.5 u onze nieuwsbrief in gedrukte en elektronische vorm herverdelen onder een ieder.

3.7 Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot onze website, gebieden van onze website en/of functionaliteit op onze website op te schorten of te beperken. We kunnen bijvoorbeeld de toegang tot de website opschorten tijdens het onderhoud van de server of wanneer we de website bijwerken. U mag geen toegangsbeperkingsmaatregelen op de website omzeilen of omzeilen of proberen te omzeilen of te omzeilen.

4. Misbruik van website

4.1 U mag niet:

a) gebruik maken van onze website op enigerlei wijze of onderneem enige actie die schade aan de website of aantasting van de prestaties, beschikbaarheid, toegankelijkheid, integriteit of veiligheid van de website veroorzaakt of kan veroorzaken;

b) onze website te gebruiken op een onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke manier, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit;

c) hacken of anderszins knoeien met onze website;

d) de kwetsbaarheid van onze website onderzoeken, scannen of testen zonder onze toestemming;

e) omtduiken van alle authenticatie- of beveiligingssystemen of -processen op of met betrekking tot onze website;

f) gebruik maken van onze website te kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, toetsaanslag logger, rootkit of andere kwaadaardige computersoftware;

g) een onredelijk grote belasting van onze websitebronnen op te leggen (inclusief bandbreedte, opslagcapaciteit en verwerkingscapaciteit);

h) het ontsleutelen of ontcijferen van communicatie die door of naar onze website wordt verzonden zonder onze toestemming;

i) activiteiten voor het verzamelen van gegevens (inclusief zonder beperking schrapen, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of met betrekking tot onze website uitvoeren zonder onze uitdrukkelijke toestemming;

j) toegang tot of anderszins interactie met onze website met behulp van een robot, spin of andere geautomatiseerde middelen, behalve voor het doel van zoekmachine indexering;

k) gebruik maken van onze website, behalve door middel van onze openbare interfaces;

l) in strijd met de richtlijnen in het dossier robots.txt voor onze website;

m) gebruik maken van gegevens verzameld van onze website voor elke direct marketing activiteit (met inbegrip van zonder beperking e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing, en direct mailing); Of

n) alles doen wat het normale gebruik van onze website verstoort.

4.2 U mag geen gegevens van onze website gebruiken om contact op te nemen met personen, bedrijven of andere personen of entiteiten.

4.3 U moet ervoor zorgen dat alle informatie die u ons verstrekt via onze website of met betrekking tot onze website, waar, accuraat, actueel, volledig en niet-misleidend is.

5. Producten

5.1 De reclame voor producten op onze website vormt eerder een “uitnodiging tot behandeling” dan een contractuele aanbieding.

5.2 We kunnen de op onze website beschikbare producten periodiek wijzigen en we verbinden ons er niet toe om een bepaald product of type product te blijven leveren.

5.3 Prijzen vermeld op onze website kunnen onjuist worden vermeld.

5.4 De verkoop en aankoop van producten via onze website zijn onderworpen aan de verkoopvoorwaarden en wij zullen u vragen om telkens bij aankoop op onze website in te stemmen met de voorwaarden van dat document.

5.5 Voor productbeoordelingen die u voor publicatie op onze website indient, gelden de voorwaarden van afdeling 9 en afdeling 10.

6. Registratie en boekhouding

6.1 U zich inschrijven voor een account bij onze website door het inschrijvingsformulier voor het account op onze website in te vullen en in te dienen en te klikken op de verificatielink in de e-mail die de website naar u zal sturen.

6.2 U mag geen andere persoon toestaan om uw account te gebruiken om toegang te krijgen tot de website.

6.3 U moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als u zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van uw account.

6.4 U mag het account van een andere persoon niet gebruiken om toegang te krijgen tot de website, tenzij u uitdrukkelijke toestemming van die persoon hebt om dit te doen.

7. Inloggegevens van gebruikers

7.1 Als u zich registreert voor een account bij onze website, wordt u gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen.

7.2 Uw gebruikersnaam mag niet worden misleid en moet voldoen aan de inhoudsregels van afdeling 10; u mag uw account of gebruikersnaam niet gebruiken voor of in verband met de imitatie van een persoon.

7.3 U moet uw wachtwoord vertrouwelijk houden.

7.4 U moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als u op de hoogte bent van de openbaarmaking van uw wachtwoord.

7.5 U bent verantwoordelijk voor elke activiteit op onze website die voortvloeit uit het niet vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van een dergelijke storing.

8. Annulering en opschorting van het account

8.1 We kunnen:

a) uw account opschorten;

b) uw account annuleren; Of

c) uw accountgegevens bewerken,

op elk moment naar eigen inzicht met of zonder kennisgeving aan u.

8.2 We zullen meestal een account annuleren als het ongebruikt blijft voor een ononderbroken periode van 18 maanden.

8.3 U uw account op onze website annuleren via uw accountcontrolepaneel op de website.

9. Onze rechten om uw inhoud te gebruiken

9.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder “uw inhoud” verstaan alle werken en materialen (inclusief zonder beperking tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal, audiovisueel materiaal, scripts, software en bestanden) die u aan ons of onze website indient voor opslag of publicatie over, verwerking door of transmissie via onze website.

9.2 U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in bestaande of toekomstige media OF uw inhoud te reproduceren, op te slaan en te publiceren op en met betrekking tot deze website en eventuele opvolgerwebsite OF te reproduceren, op te slaan en, met uw specifieke toestemming, uw inhoud op en met betrekking tot deze website te publiceren.

9.3 U verleent ons het recht om de rechten waarvoor een licentie is verleend op grond van artikel 9.2, onder licentie te verlenen.

9.4 U verleent ons het recht om een vordering in te stellen wegens schending van de rechten waarvoor op grond van artikel 9.2 een vergunning is verleend.

9.5 U doet hierbij afstand van al uw morele rechten in uw inhoud voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving; en u garandeert en verklaart dat alle andere morele rechten in uw inhoud zijn kwijtgescholden voor de maximaal toegestane mate door de toepasselijke wetgeving.

9.6 U uw inhoud zodanig bewerken dat u bewerken met behulp van de bewerkingsfunctionaliteit die op onze website beschikbaar wordt gesteld.

9.7 Onverminderd onze andere rechten onder deze algemene voorwaarden, als u een bepaling van deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als we redelijkerwijs vermoeden dat u deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze hebt geschonden, kunnen we uw inhoud verwijderen, ongedaan maken of bewerken.

10. Regels over uw inhoud

10.1 U garandeert en verklaart dat uw inhoud aan deze algemene voorwaarden voldoet.

10.2 Uw inhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van een persoon en mag niet in staat zijn om juridische stappen te ondernemen tegen een persoon (in elk geval in elk rechtsgebied en onder toepasselijk recht).

10.3 Uw inhoud en het gebruik van uw inhoud door ons in overeenstemming met deze algemene voorwaarden mogen niet:

a) lasterlijk of kwaadwillig vals zijn;

b) obsceen of onfatsoenlijk zijn;

c) inbreuk maken op elk auteursrecht, moreel recht, databaserecht, merkrecht, modelrecht, recht op inbreuk of andere intellectuele eigendomsrechten;

d) inbreuk maken op elk recht op vertrouwen, recht op privacy of recht uit strijd met de wetgeving inzake gegevensbescherming;

e) nalatig advies vormen of een nalatige verklaring bevatten;

f) een aansporing tot het plegen van een misdrijf, instructies voor het plegen van een misdrijf of de bevordering van criminele activiteiten;

g) in minachting van een rechtbank of in strijd met een gerechtelijk bevel;

h) in strijd zijn met de wetgeving inzake rassen- of religieuze haat of discriminatie;

i) godslasterlijk zijn;

j) in strijd zijn met de wetgeving inzake officiële geheimen;

k) in strijd zijn met elke contractuele verplichting die aan een persoon verschuldigd is;

l) geweld op een expliciete, grafische of nodeloze manier af te beelden;

m) pornografisch, onzedelijk, suggestief of seksueel expliciet zijn;

n) onwaar, onjuist, onjuist of misleidend zijn;

o) uit instructies, adviezen of andere informatie bestaan of bevatten waarop kan worden gereageerd en die, indien er op wordt gereageerd, ziekte, letsel of overlijden of enig ander verlies of schade kunnen veroorzaken;

p) vormen spam;

q) beledigend, misleidend, frauduleus, bedreigend, beledigend, intimiderend, asociaal, bedreigend, haatdragend, discriminerend of opruiend zijn; Of

r) veroorzaken ergernis, ongemak, of onnodige angst voor een persoon.

11. Misbruik melden

11.1 Als u op onze website van onwettig materiaal of activiteiten of materiaal of activiteiten hoort die deze algemene voorwaarden schenden, laat het ons dan weten.

11.2 U ons via e-mail of via ons contactformulier op de hoogte stellen van dergelijk materiaal of activiteiten.

12. Beperkte garanties

12.1 Wij rechtvaardigen of vertegenwoordigen niet:

a) de volledigheid of juistheid van de op onze website gepubliceerde informatie;

b) dat het materiaal op de website up-to-date is;

c) dat de website foutloos zal werken; Of

d) dat de website of een dienst op de website beschikbaar blijft.

12.2 Wij behouden ons het recht voor om te stoppen met of alle of al onze websitediensten te wijzigen en te stoppen met het publiceren van onze website, op elk moment naar eigen inzicht zonder kennisgeving of uitleg; en behalve voor zover uitdrukkelijk anders vermeld in deze algemene voorwaarden, zult u geen recht hebben op enige compensatie of andere betaling bij de stopzetting of wijziging van een website diensten, of als we stoppen met het publiceren van de website.

12.3 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van artikel 13.1, sluiten wij alle verklaringen en garanties met betrekking tot het onderwerp van deze algemene voorwaarden, onze website en het gebruik van onze website uit.

13. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

13.1 Niets in deze algemene voorwaarden zal:

a) elke aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;

b) elke aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

c) verplichtingen beperken op een wijze die volgens de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan; Of

d) verplichtingen uit te sluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet kunnen worden uitgesloten.

13.2 De in dit artikel 13 en elders in deze algemene voorwaarden vastgestelde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid:

a) punt 13.1; En

b) van toepassing zijn op alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of die verband houden met het voorwerp van deze algemene voorwaarden, met inbegrip van verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) en voor schending van de wettelijke plicht, behalve voor zover uitdrukkelijk anders vermeld in deze algemene voorwaarden.

13.3 Voor zover onze website en de informatie en diensten op onze website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

13.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen die voortvloeien uit gebeurtenissen of gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle liggen.

13.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen, waaronder (zonder beperking) verlies van of verlies aan winsten, inkomsten, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, bedrijf, contracten, commerciële kansen of goodwill.

13.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of beschadiging van gegevens, databases of software.

13.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig bijzonder, indirect of gevolgig verlies of schade.

13.8 U aanvaardt dat wij er belang bij hebben de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en werknemers te beperken en u erkent, gelet op dat belang, dat wij een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; u stemt ermee in dat u geen enkele vordering persoonlijk tegen onze functionarissen of werknemers zal indienen met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website of deze algemene voorwaarden (dit zal natuurlijk de aansprakelijkheid van de beperkte aansprakelijkheidsinstantie zelf voor de handelingen en nalatigheden van onze officieren en werknemers niet beperken of uitsluiten).

14. Schendingen van deze algemene voorwaarden

14.1 Onverminderd onze andere rechten onder deze algemene voorwaarden, als u deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als we redelijkerwijs vermoeden dat u deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze hebt geschonden, kunnen we:

a) u een of meer formele waarschuwingen te sturen;

b) uw toegang tot onze website tijdelijk op te schorten;

c) u permanent verbieden om toegang te krijgen tot onze website;

d) computers blokkeren met uw IP-adres om toegang te krijgen tot onze website;

e) neem contact op met al uw internetproviders en verzoek u uw toegang tot onze website te blokkeren;

f) gerechtelijke stappen tegen u beginnen, al dan niet wegens contractbreuk; Of

g) uw account op onze website op te schorten of te verwijderen.

14.2 Wanneer we uw toegang tot onze website of een deel van onze website opschorten of verbieden of blokkeren, mag u geen actie ondernemen om een dergelijke opschorting of verbod of blokkering te omzeilen (inclusief het zonder beperking maken en/of het gebruik van een ander account).

15. Websites van derden

15.1 Onze website bevat hyperlinks naar andere websites die eigendom zijn van en worden beheerd door derden; dergelijke hyperlinks zijn geen aanbevelingen.

15.2 Wij hebben geen controle over websites van derden en de inhoud ervan, en onder voorbehoud van artikel 13.1 aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

16. Handelsmerken

16.1 Pakaloa®, onze logo’s en onze andere geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken zijn handelsmerken die van ons zijn; we geven geen toestemming voor het gebruik van deze handelsmerken, en dergelijk gebruik kan een schending van onze rechten vormen.

16.2 De geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken of servicemerken van derden op onze website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en, tenzij anders vermeld in deze algemene voorwaarden, onderschrijven en zijn wij niet gelieerd aan een van de houders van dergelijke rechten en als zodanig kunnen we geen licentie verlenen om dergelijke rechten uit te oefenen.

17. Variatie

17.1 We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien.

17.2 De herziene algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene algemene voorwaarden op de website, en u doet hierbij afstand van elk recht waarvan u anders in kennis moet worden gesteld van of instemt met herzieningen van deze algemene voorwaarden. OF Wij zullen u schriftelijk op de hoogte stellen van elke herziening van deze algemene voorwaarden, en de herziene algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum waarop wij u hiervan op de hoogte stellen; Als u niet akkoord gaat met de herziene algemene voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van onze website.

17.3 Als u uitdrukkelijk instemt met deze algemene voorwaarden, zullen we u uitdrukkelijk instemming vragen met een herziening van deze algemene voorwaarden; en als u uw uitdrukkelijke toestemming niet geeft voor de herziene algemene voorwaarden binnen de termijn die wij kunnen specificeren, zullen we uw account op de website uitschakelen of verwijderen en moet u stoppen met het gebruik van de website.

18. Opdracht

18.1 U stemt ermee in dat wij onze rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden kunnen toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins kunnen afhandelen.

18.2 U mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming uw rechten en/of verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

19. Vereening

19.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechter of andere bevoegde autoriteit als onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt aangemerkt, blijven de andere bepalingen van kracht.

19.2 Indien een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene voorwaarden rechtmatig of afdwingbaar zou zijn indien een deel ervan zou worden geschrapt, wordt dat deel geacht te zijn geschrapt en zal de rest van de bepaling van kracht blijven.

20. Rechten van derden

20.1 Een contract onder deze voorwaarden is in ons voordeel en uw voordeel en is niet bedoeld om te profiteren of afdwingbaar te zijn door derden.

20.2 De uitoefening van de rechten van de partijen uit het kader van een overeenkomst op grond van deze voorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van derden.

21. Volledige overeenkomst

Onder voorbehoud van artikel 13.1 vormen deze algemene voorwaarden, samen met ons privacy- en cookiesbeleid, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen zij alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website.

22. Recht en bevoegdheid

22.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en worden uitgelegd in overeenstemming met het Amerikaanse recht.

22.2 Geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Delaware.

Laatst bijgewerkt: 04 juli 2020.

Skip to content