Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Inleiding

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website.

1.2 Door gebruik te maken van onze website accepteert u deze algemene voorwaarden volledig; Als u het dan ook niet eens bent met deze algemene voorwaarden of een deel van deze algemene voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.

1.3 Als u zich registreert bij onze website of een aankoop doet op onze website, vragen wij u om uitdrukkelijk in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

2.Auteursrechtverklaring

2.1 Auteursrecht (c) Pakaloa.

2.2 Behoudens de uitdrukkelijke bepalingen van deze algemene voorwaarden:

a) wij bezitten en controleren samen met onze licentiegevers alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website; En

b) alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website zijn voorbehouden.

3.Toestemming om website te gebruiken

3.1 U kunt:

a) pagina’s van onze website bekijken in een webbrowser;

b) pagina’s downloaden van onze website voor caching in een webbrowser;

c) pagina’s van onze website afdrukken voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mits dergelijke afdrukken niet systematisch of buitensporig zijn;

d) audio- en videobestanden streamen vanaf onze website met behulp van de mediaspeler op onze website; En

e) gebruik maken van onze websitediensten via een webbrowser,

onder voorbehoud van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

3.2 Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door artikel 3.1 of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, mag u geen materiaal van onze website downloaden of dergelijk materiaal op uw computer opslaan.

3.3 U mag onze website alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijke en zakelijke doeleinden.

3.4 Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze algemene voorwaarden, mag u geen materiaal op onze website bewerken of anderszins wijzigen.

3.5 Tenzij u de relevante rechten in het materiaal bezit of controleert, mag u niet:

a) materiaal van onze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website);

b) verkoop-, huur- of sublicentiemateriaal van onze website;

c) materiaal van onze website in het openbaar te tonen;

d) materiaal van onze website te exploiteren voor een commercieel doel; Of

e) materiaal van onze website te herverdelen.

3.6 In afwijking van punt 3.5 u onze nieuwsbrief in gedrukte en elektronische vorm herverdelen onder een persoon.

3.7 Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot onze website, gebieden van onze website en/of functionaliteit op onze website op te schorten of te beperken. We kunnen bijvoorbeeld de toegang tot de website opschorten tijdens het onderhoud van de server of wanneer we de website bijwerken. U mag geen toegangsbeperkingsmaatregelen op de website omzeilen of omzeilen of proberen te omzeilen of te omzeilen.

4. Misbruik van website

4.1 U mag niet:

a) gebruik maken van onze website op enigerlei wijze of onderneem enige actie die schade aan de website of aantasting van de prestaties, beschikbaarheid, toegankelijkheid, integriteit of veiligheid van de website veroorzaakt of kan veroorzaken;

b) onze website te gebruiken op een onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke manier, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit;

c) hacken of anderszins knoeien met onze website;

d) de kwetsbaarheid van onze website onderzoeken, scannen of testen zonder onze toestemming;

e) omtduiken van alle authenticatie- of beveiligingssystemen of -processen op of met betrekking tot onze website;

f) gebruik maken van onze website te kopiƫren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, toetsaanslag logger, rootkit of andere kwaadaardige computersoftware;

g) een onredelijk grote belasting van onze websitebronnen op te leggen (inclusief bandbreedte, opslagcapaciteit en verwerkingscapaciteit);

h) het ontsleutelen of ontcijferen van communicatie die door of naar onze website wordt verzonden zonder onze toestemming;

i) activiteiten voor het verzamelen van gegevens (inclusief zonder beperking schrapen, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of met betrekking tot onze website uitvoeren zonder onze uitdrukkelijke toestemming;

j) toegang tot of anderszins interactie met onze website met behulp van een robot, spin of andere geautomatiseerde middelen, behalve voor het doel van zoekmachine indexering;

k) gebruik maken van onze website, behalve door middel van onze openbare interfaces;

l) in strijd met de richtlijnen in het dossier robots.txt voor onze website;

m) gebruik maken van gegevens verzameld van onze website voor elke direct marketing activiteit (met inbegrip van zonder beperking e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing, en direct mailing); Of

n) alles doen wat het normale gebruik van onze website verstoort.

4.2 U mag geen gegevens van onze website gebruiken om contact op te nemen met personen, bedrijven of andere personen of entiteiten.

4.3 U moet ervoor zorgen dat alle informatie die u ons verstrekt via onze website, of met betrekking tot onze website, waar, nauwkeurig, actueel, volledig en niet-misleidend is.

5. Producten

5.1 De reclame voor producten op onze website vormt een “uitnodiging om te behandelen” in plaats van een contractuele aanbieding.

5.2 We kunnen de producten die beschikbaar zijn op onze website periodiek wijzigen en we verbinden ons er niet toe om een bepaald product of type product te blijven leveren.

5.3 Prijzen vermeld op onze website kunnen onjuist worden vermeld.

5.4 De verkoop en aankoop van producten via onze website zijn onderworpen aan de verkoopvoorwaarden en we zullen u vragen om akkoord te gaan met de voorwaarden van dat document telkens wanneer u een aankoop doet op onze website.

5.5 Alle productbeoordelingen die u voor publicatie op onze website indient, zijn onderworpen aan de voorwaarden van sectie 9 en artikel 10.

6. Registratie en boekhouding

6.1 U zich registreren voor een account bij onze website door het inschrijvingsformulier voor het account op onze website in te vullen en in te dienen en te klikken op de verificatielink in de e-mail die de website naar u zal sturen.

6.2 U mag niet toestaan dat een andere persoon uw account gebruikt om toegang te krijgen tot de website.

6.3 U moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als u zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van uw account.

6.4 U mag het account van een andere persoon niet gebruiken om toegang te krijgen tot de website, tenzij u uitdrukkelijke toestemming van die persoon hebt om dit te doen.

7. Inloggegevens van gebruikers

7.1 Als u zich registreert voor een account bij onze website, wordt u gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen.

7.2 Uw gebruikersnaam mag niet kunnen misleiden en moet voldoen aan de inhoudsregels van artikel 10; u mag uw account of gebruikersnaam niet gebruiken voor of in verband met de imitatie van een persoon.

7.3 U moet uw wachtwoord vertrouwelijk houden.

7.4 U moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als u op de hoogte bent van de openbaarmaking van uw wachtwoord.

7.5 U bent verantwoordelijk voor elke activiteit op onze website die voortvloeit uit het niet vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van een dergelijke storing.

8. Annulering en opschorting van het account

8.1 We kunnen:

a) uw account opschorten;

b) uw account annuleren; Of

c) uw accountgegevens bewerken,

op elk moment naar eigen inzicht met of zonder kennisgeving aan u.

8.2 We zullen meestal een account annuleren als het ongebruikt blijft voor een continue periode van 18 maanden.

8.3 U uw account op onze website annuleren via uw accountcontrolepaneel op de website.

9. Onze rechten om uw inhoud te gebruiken

9.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder “uw inhoud” verstaan alle werken en materialen (inclusief zonder beperking tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal, audiovisueel materiaal, scripts, software en bestanden) die u aan ons of onze website indient voor opslag of publicatie over, verwerking door of transmissie via onze website.

9.2 U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in bestaande of toekomstige media OF uw inhoud te reproduceren, op te slaan en te publiceren op en met betrekking tot deze website en eventuele opvolgerwebsite OF te reproduceren, op te slaan en, met uw specifieke toestemming, uw inhoud op en met betrekking tot deze website te publiceren.

9.3 U verleent ons het recht om de rechten waarvoor een licentie is verleend op grond van artikel 9.2, onder licentie te geven.

9.4 U verleent ons het recht om een vordering in te stellen wegens schending van de rechten die op grond van artikel 9.2 in licentie zijn gegeven.

9.5 U doet hierbij afstand van al uw morele rechten in uw inhoud voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving; en u garandeert en verklaart dat alle andere morele rechten in uw inhoud zijn kwijtgescholden voor de maximaal toegestane mate door de toepasselijke wetgeving.

9.6 U uw inhoud zo goed mogelijk bewerken met behulp van de bewerkingsfunctionaliteit die beschikbaar wordt gesteld op onze website.

9.7 Onverminderd onze andere rechten onder deze algemene voorwaarden, als u een bepaling van deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als we redelijkerwijs vermoeden dat u deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze hebt geschonden, kunnen we uw inhoud verwijderen, ongedaan maken of bewerken.

10. Regels over uw inhoud

10.1 U garandeert en verklaart dat uw inhoud aan deze algemene voorwaarden zal voldoen.

10.2 Uw inhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van een persoon en mag niet in staat zijn om juridische stappen te ondernemen tegen een persoon (in elk geval in elk rechtsgebied en onder een toepasselijke wet).

10.3 Uw inhoud en het gebruik van uw inhoud door ons in overeenstemming met deze algemene voorwaarden mogen niet:

a) lasterlijk of kwaadwillig vals zijn;

b) obsceen of onfatsoenlijk zijn;

c) inbreuk maken op elk auteursrecht, moreel recht, databaserecht, merkrecht, modelrecht, recht op inbreuk of andere intellectuele eigendomsrechten;

d) inbreuk maken op elk recht op vertrouwen, recht op privacy of recht uit strijd met de wetgeving inzake gegevensbescherming;

e) nalatig advies vormen of een nalatige verklaring bevatten;

f) een aansporing tot het plegen van een misdrijf, instructies voor het plegen van een misdrijf of de bevordering van criminele activiteiten;

g) in minachting van een rechtbank of in strijd met een gerechtelijk bevel;

h) in strijd zijn met de wetgeving inzake rassen- of religieuze haat of discriminatie;

i) godslasterlijk zijn;

j) in strijd zijn met de wetgeving inzake officiƫle geheimen;

k) in strijd zijn met elke contractuele verplichting die aan een persoon verschuldigd is;

l) geweld op een expliciete, grafische of nodeloze manier af te beelden;

m) pornografisch, onzedelijk, suggestief of seksueel expliciet zijn;

n) onwaar, onjuist, onjuist of misleidend zijn;

o) uit instructies, adviezen of andere informatie bestaan of bevatten waarop kan worden gereageerd en die, indien er op wordt gereageerd, ziekte, letsel of overlijden of enig ander verlies of schade kunnen veroorzaken;

p) vormen spam;

q) beledigend, misleidend, frauduleus, bedreigend, beledigend, intimiderend, asociaal, bedreigend, haatdragend, discriminerend of opruiend zijn; Of

r) veroorzaken ergernis, ongemak, of onnodige angst voor een persoon.

11. Misbruik melden

11.1 Als u op onze website van onwettig materiaal of activiteiten of materiaal of activiteiten hoort die deze algemene voorwaarden schenden, laat het ons dan weten.

11.2 U ons hiervan per e-mail of via ons contactformulier op de hoogte stellen van dergelijk materiaal of activiteiten.

12. Beperkte garanties

12.1 Wij rechtvaardigen of vertegenwoordigen niet:

a) de volledigheid of juistheid van de op onze website gepubliceerde informatie;

b) dat het materiaal op de website up-to-date is;

c) dat de website foutloos zal werken; Of

d) dat de website of een dienst op de website beschikbaar blijft.

12.2 Wij behouden ons het recht voor om te stoppen met of alle of al onze websitediensten te wijzigen en te stoppen met het publiceren van onze website, op elk moment naar eigen inzicht zonder kennisgeving of uitleg; en behalve voor zover uitdrukkelijk anders vermeld in deze algemene voorwaarden, zult u geen recht hebben op enige compensatie of andere betaling bij de stopzetting of wijziging van een website diensten, of als we stoppen met het publiceren van de website.

12.3 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van artikel 13.1, sluiten we alle vertegenwoordigingen en garanties met betrekking tot het onderwerp van deze algemene voorwaarden, onze website en het gebruik van onze website uit.

13. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

13.1 Niets in deze algemene voorwaarden zal:

a) elke aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;

b) elke aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

c) verplichtingen beperken op een wijze die volgens de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan; Of

d) verplichtingen uit te sluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet kunnen worden uitgesloten.

13.2 De in dit artikel 13 en elders in deze algemene voorwaarden vastgestelde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid:

a) punt 13.1; En

b) van toepassing zijn op alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of die verband houden met het voorwerp van deze algemene voorwaarden, met inbegrip van verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) en voor schending van de wettelijke plicht, behalve voor zover uitdrukkelijk anders vermeld in deze algemene voorwaarden.

13.3 Voor zover onze website en de informatie en diensten op onze website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

13.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen die voortvloeien uit gebeurtenissen of gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle liggen.

13.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen, inclusief (zonder beperking) verlies van of schade aan winsten, inkomsten, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, bedrijf, contracten, commerciƫle kansen of goodwill.

13.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of beschadiging van gegevens, databases of software.

13.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig bijzonder, indirect of gevolgig verlies of schade.

13.8 U aanvaardt dat wij er belang bij hebben de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en werknemers te beperken en u erkent, gelet op dat belang, dat wij een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; u stemt ermee in dat u geen enkele vordering persoonlijk tegen onze functionarissen of werknemers zal indienen met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website of deze algemene voorwaarden (dit zal natuurlijk de aansprakelijkheid van de beperkte aansprakelijkheidsinstantie zelf voor de handelingen en nalatigheden van onze officieren en werknemers niet beperken of uitsluiten).

14. Schendingen van deze algemene voorwaarden

14.1 Onverminderd onze andere rechten onder deze algemene voorwaarden, als u deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als we redelijkerwijs vermoeden dat u deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze hebt geschonden, kunnen we:

a) u een of meer formele waarschuwingen te sturen;

b) uw toegang tot onze website tijdelijk op te schorten;

c) u permanent verbieden om toegang te krijgen tot onze website;

d) computers blokkeren met uw IP-adres om toegang te krijgen tot onze website;

e) neem contact op met al uw internetproviders en verzoek u uw toegang tot onze website te blokkeren;

f) gerechtelijke stappen tegen u beginnen, al dan niet wegens contractbreuk; Of

g) uw account op onze website op te schorten of te verwijderen.

14.2 Wanneer we uw toegang tot onze website of een deel van onze website opschorten of verbieden of blokkeren, mag u geen actie ondernemen om een dergelijke opschorting of verbod of blokkering te omzeilen (inclusief het zonder beperking maken en/of het gebruik van een ander account).

15. Websites van derden

15.1 Onze website bevat hyperlinks naar andere websites die eigendom zijn van en worden beheerd door derden; dergelijke hyperlinks zijn geen aanbevelingen.

15.2 Wij hebben geen controle over websites van derden en de inhoud ervan, en onder voorbehoud van artikel 13.1 aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

16. Handelsmerken

16.1 PakaloaĀ®,onze logo’s en onze andere geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken zijn handelsmerken die van ons zijn; we geven geen toestemming voor het gebruik van deze handelsmerken, en dergelijk gebruik kan een schending van onze rechten vormen.

16.2 De geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken of servicemerken van derden op onze website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en, tenzij anders vermeld in deze algemene voorwaarden, onderschrijven en zijn wij niet gelieerd aan een van de houders van dergelijke rechten en als zodanig kunnen we geen licentie verlenen om dergelijke rechten uit te oefenen.

17. Variatie

17.1 We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien.

17.2 De herziene algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene algemene voorwaarden op de website, en u doet hierbij afstand van elk recht waarvan u anders in kennis moet worden gesteld van of instemt met herzieningen van deze algemene voorwaarden. OF Wij zullen u schriftelijk op de hoogte stellen van elke herziening van deze algemene voorwaarden, en de herziene algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum waarop wij u hiervan op de hoogte stellen; Als u niet akkoord gaat met de herziene algemene voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van onze website.

17.3 Als u uitdrukkelijk instemt met deze algemene voorwaarden, zullen we u uitdrukkelijk instemming vragen met een herziening van deze algemene voorwaarden; en als u uw uitdrukkelijke toestemming niet geeft voor de herziene algemene voorwaarden binnen de termijn die wij kunnen specificeren, zullen we uw account op de website uitschakelen of verwijderen en moet u stoppen met het gebruik van de website.

18. Opdracht

18.1 U stemt ermee in dat wij onze rechten en/of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden kunnen toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins aangaan.

18.2 U mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming een van uw rechten en/of verplichtingen toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins onder deze voorwaarden behandelen.

19. Vereening

19.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechter of andere bevoegde autoriteit als onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt aangemerkt, blijven de andere bepalingen van kracht.

19.2 Indien een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene voorwaarden rechtmatig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden geschrapt, wordt dat deel geacht te zijn geschrapt en zal de rest van de bepaling van kracht blijven.

20. Rechten van derden

20.1 Een contract onder deze algemene voorwaarden is in ons voordeel en uw voordeel en is niet bedoeld om te profiteren of afdwingbaar te zijn door derden.

20.2 De uitoefening van de rechten van de partijen op grond van deze voorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van derden.

21. Volledige overeenkomst

Onder voorbehoud van artikel 13.1 vormen deze algemene voorwaarden, samen met ons privacy- en cookiesbeleid, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen zij alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website.

22. Recht en bevoegdheid

22.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en worden geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van de VS.

22.2 Geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Delaware.

——————————

VERKOOPVOORWAARDEN

1. Inleiding

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en aankoop van producten via onze website.

1.2 U wordt gevraagd om uw uitdrukkelijke toestemming te geven voor deze algemene voorwaarden voordat u een bestelling plaatst op onze website.

1.3 Dit document heeft geen invloed op wettelijke rechten die u als consument hebt (zoals rechten op grond van de Consumer Contracts (Informatie, Annulering en Extra Kosten) Verordeningen 2013 of de Consumer Rights Act 2015).

2. Interpretatie

2.1 In deze algemene voorwaarden:

a) “wij” betekent naam; En

b) “u” betekent onze klant of potentiĆ«le klant,

en “ons”, “onze” en “je bent” moet dienovereenkomstig worden uitgelegd.

3. Bestelproces

3.1 De reclame voor producten op onze website vormt een “uitnodiging om te behandelen” in plaats van een contractuele aanbieding.

3.2 Er treedt geen contract in werking tussen u en ons, tenzij en totdat wij uw bestelling aanvaarden volgens de procedure van sectie 3.

3.3 Om via onze website een contract aan te gaan om producten bij ons te kopen, moeten de volgende stappen worden ondernomen: u moet de producten die u wilt kopen toevoegen aan uw winkelwagentje en vervolgens naar de kassa gaan; als u een nieuwe klant bent, moet u een account bij ons aanmaken en inloggen; als u een bestaande klant bent, moet u uw inloggegevens invoeren; zodra u bent ingelogd, moet u uw gewenste leveringsmethode selecteren en uw bestelling en uw toestemming voor de voorwaarden van dit document bevestigen; u wordt overgeboekt naar de website van onze betalingsdienstaanbieder en onze betalingsdienstaanbieder zal uw betaling afhandelen; wij sturen u dan een eerste bevestiging; en zodra we hebben gecontroleerd of we aan uw bestelling kunnen voldoen, sturen we u een orderbevestiging (op welk punt wordt uw bestelling een bindend contract) of bevestigen we per e-mail dat we niet aan uw bestelling kunnen voldoen.

3.4 U krijgt de mogelijkheid om invoerfouten te identificeren en te corrigeren voordat u uw bestelling plaatst.

4. Producten

We kunnen de producten die beschikbaar zijn op onze website periodiek wijzigen en we verbinden ons er niet toe om een bepaald product of type product te blijven leveren.

5. Prijzen

5.1 Onze prijzen worden genoteerd op onze website.

5.2 We zullen van tijd tot tijd de op onze website genoemde prijzen wijzigen, maar dit heeft geen invloed op contracten die eerder van kracht zijn geworden.

5.3 Alle bedragen vermeld in deze algemene voorwaarden of op onze website zijn inclusief BTW vermeld.

5.4 Het is mogelijk dat de prijzen op de website onjuist worden vermeld; daarom zullen we de prijzen verifiƫren als onderdeel van onze verkoopprocedures, zodat de juiste prijs aan u wordt meegedeeld voordat het contract in werking treedt.

6. Betalingen

6.1 U moet tijdens het afrekenproces de prijzen betalen van de producten die u bestelt.

6.2 Betalingen kunnen worden gedaan met een bankkaart.

6.3 Als u een ongerechtvaardigde creditcard, bankpas of andere terugboeking indient, bent u verplicht ons binnen 7 dagen na de datum van ons schriftelijk verzoek te betalen:

a) een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van de terugboeking;

b) alle door ons gemaakte kosten van derden in verband met de terugboeking (inclusief kosten die door onze of uw bank of betalingsverwerker of kaartuitgever zijn gemaakt);

c) een administratiekosten van 30,00 EUR inclusief BTW; En

d) al onze redelijke kosten, verliezen en kosten die zijn gemaakt bij het terugvorderen van de in dit artikel 6.4 bedoelde bedragen (inclusief zonder beperking juridische kosten en incassokosten), en voor het vermijden van twijfel, als u de bron van een vermelding op uw kaartoverzicht of een ander financieel overzicht niet herkent of niet onthoudt, en een terugboeking als gevolg daarvan , vormt dit een ongerechtvaardigde terugboeking voor de toepassing van punt 6.4.

7. Leveringen

Ons beleid en onze procedures met betrekking tot de levering van producten staan in ons leveringsbeleidsdocument.

8. Overeenkomsten op afstand: opzegrecht

8.1 Dit artikel 8 is van toepassing als en alleen als u aanbiedt om met ons te contracteren, of een contract met ons als consument – dat wil zeggen als een individu dat geheel of hoofdzakelijk buiten uw vak, bedrijf, ambacht of beroep handelt.

8.2 U een aanbod om een contract met ons aan te gaan via onze website intrekken of een contract opzeggen dat met ons is aangegaan via onze website (zonder opgave van enige reden voor uw intrekking of annulering) op elk gewenst moment binnen de periode:

a) vanaf het indienen van uw aanbod; En

b) eindigt aan het einde van 14 dagen na de dag waarop de producten in uw fysieke bezit komen of het fysieke bezit van een door u geĆÆdentificeerde persoon om ze in bezit te nemen (of als het contract is voor de levering van meerdere producten, veel stukken van iets, 14 dagen na de dag waarop de laatste van deze producten , partijen of stukken komt in uw fysieke bezit of het fysieke bezit van een periode geĆÆdentificeerd door u om bezit te nemen van hen).

8.3 Om een aanbod tot contract in te trekken of een contract op te zeggen op de in deze afdeling 8 beschreven basis, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om in te trekken of te annuleren (zoals het geval kan zijn). U ons hiervan op de hoogte stellen door middel van een duidelijke verklaring waarin de beslissing wordt uiteengezet. In geval van annulering u ons via het annuleringsformulier op de hoogte stellen dat wij u ter beschikking zullen stellen. Om de annuleringstermijn te halen, volstaat het voor u om uw communicatie over de uitoefening van het recht om te annuleren te verzenden voordat de annuleringsperiode is verstreken.

8.4 Als u een contract opzegt op basis van de in sectie 8 beschreven basis, moet u de producten naar ons terugsturen of aan ons overhandigen of een persoon die door ons gemachtigd is om ze te ontvangen. U moet uw in deze afdeling 8 bedoelde verplichtingen zonder onnodige vertraging nakomen en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw beslissing om het contract te annuleren. U moet de directe kosten van het retourneren van de producten betalen.

8.5 Als u een bestelling annuleert in overeenstemming met deze sectie 8, ontvangt u een volledige terugbetaling van het bedrag dat u aan ons hebt betaald met betrekking tot de bestelling inclusief de verzendkosten aan u, behalve:

a) als u kiest voor een soort levering die meer kost dan de goedkoopste soort levering die wij aanbieden, behouden wij ons het recht voor om het verschil in kosten tussen het soort levering dat u hebt gekozen en de minst dure soort levering die wij aanbieden te behouden; En

b) zoals anders bepaald in dit punt 8.

8.6 Als de waarde van de door u geretourneerde producten wordt verminderd met een bedrag als gevolg van de behandeling van deze producten door u dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen, kunnen we dat bedrag van u terugvorderen tot aan de contractprijs. We kunnen dat bedrag terugvorderen door het af te trekken van eventuele terugbetalingen die aan u verschuldigd zijn of u verplichten dat bedrag rechtstreeks aan ons te betalen. Behandeling die verder gaat dan het soort behandeling dat redelijkerwijs zou kunnen worden toegestaan in een winkel zal “verder gaan dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen” voor deze doeleinden.

8.7 We zullen geld terugbetalen met dezelfde methode die wordt gebruikt om de betaling te doen, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt ingestemd. In ieder geval, zult u geen kosten in rekening brengen als gevolg van de terugbetaling.

8.8 Tenzij we hebben aangeboden om de producten te verzamelen, zullen we een terugbetaling te wijten aan u als gevolg van een annulering op de basis beschreven in dit artikel 8 binnen de periode van 14 dagen na de dag waarop we de geretourneerde producten ontvangen of (indien eerder) na de dag waarop u ons het bewijs van het hebben verzonden de producten terug. Als we de producten niet naar u hebben gestuurd op het moment van intrekking of annulering of hebben aangeboden om de producten te verzamelen, zullen we een terugbetaling te wijten aan u zonder onnodige vertraging en, in ieder geval, binnen de periode van 14 dagen na de dag waarop we op de hoogte van de intrekking of annulering.

8.9 U hebt geen recht om een contract zoals beschreven in dit artikel 8 te annuleren voor zover het contract betrekking heeft op:

a) de levering van verzegelde audio-opnamen verzegelde video-opnamen of verzegelde computersoftware die door u is onverzegeld;

b) de levering van producten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiƫle markten die wij niet kunnen controleren en die zich tijdens de annuleringsperiode kunnen voordoen;

c) de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten voor de levering van dergelijke publicaties;

d) de levering van goederen die kunnen verslechteren of snel vervallen;

e) de levering van niet-geprefabriceerde goederen die worden gemaakt op basis van een individuele keuze van of beslissing door u, of goederen die duidelijk gepersonaliseerd zijn;

f) de levering van verzegelde goederen die om gezondheidsredenen of hygiƫnische redenen niet geschikt zijn voor terugkeer, wanneer deze goederen door u zijn onverzegeld; Of

g) de levering van goederen die naar hun aard onlosmakelijk met andere goederen worden vermengd na levering.

9. Garanties en vertegenwoordigingen

9.1 U garandeert en verklaart ons dat:

a) u wettelijk in staat bent bindende contracten aan te gaan;

b) je hebt volledige autoriteit, macht en capaciteit om in te stemmen met deze algemene voorwaarden;

c) alle informatie die u ons verstrekt in verband met uw bestelling is waar, nauwkeurig, volledig en niet misleidend; En

d) u zult in staat zijn om de levering van de producten in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en ons leveringsbeleid.

9.2 Wij garanderen u dat:

a) we hebben het recht om de producten die u koopt te verkopen;

b) de producten die wij aan u verkopen worden kosteloos of lasten verkocht, behalve zoals gespecificeerd in deze algemene voorwaarden;

c) u zult genieten van een rustig bezit van de producten die u koopt, behalve zoals gespecificeerd in deze algemene voorwaarden;

d) de producten die u koopt komen overeen met elke beschrijving gepubliceerd op onze website; En

e) de producten die u koopt zal van bevredigende kwaliteit zijn.

9.3 Al onze garanties en verklaringen met betrekking tot de levering van producten zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van punt 10.1 zijn alle andere garanties en opmerkingen uitdrukkelijk uitgesloten.

10. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

10.1 Niets in deze algemene voorwaarden zal:

a) elke aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;

b) elke aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

c) verplichtingen beperken op een wijze die volgens de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan; Of

d) verplichtingen uit te sluiten die krachtens de toepasselijke wetgeving niet kunnen worden uitgesloten;

en als u een consument bent, worden uw wettelijke rechten niet uitgesloten of beperkt door deze algemene voorwaarden, behalve voor zover wettelijk toegestaan.

10.2 De in dit artikel 10 en elders in deze algemene voorwaarden vastgestelde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid:

a) punt 10.1; En

b) van toepassing zijn op alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of die verband houden met het voorwerp van deze algemene voorwaarden, met inbegrip van verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) en voor schending van de wettelijke plicht, behalve voor zover uitdrukkelijk anders vermeld in deze algemene voorwaarden.

10.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen die voortvloeien uit gebeurtenissen of gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle liggen.

10.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen, inclusief (zonder beperking) verlies van of schade aan winsten, inkomsten, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, bedrijf, contracten, commerciƫle kansen of goodwill.

10.5 U aanvaardt dat wij er belang bij hebben de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en werknemers te beperken en u erkent, gelet op dat belang, dat wij een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; u stemt ermee in dat u geen enkele vordering persoonlijk tegen onze functionarissen of werknemers zal indienen met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website of deze algemene voorwaarden (dit zal natuurlijk de aansprakelijkheid van de beperkte aansprakelijkheidsinstantie zelf voor de handelingen en nalatigheden van onze officieren en werknemers niet beperken of uitsluiten).

11. Variatie

11.1 We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

11.2 Een herziening van deze algemene voorwaarden is van toepassing op contracten die op elk moment na de herziening zijn gesloten, maar heeft geen invloed op contracten die vĆ³Ć³r het tijdstip van de herziening zijn gesloten.

12. Opdracht

12.1 U stemt ermee in dat wij onze rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden kunnen toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins aangaan – mits, als u een consument bent, een dergelijke actie niet dient om de garanties te verminderen die u onder deze algemene voorwaarden ten goede komen.

12.2 U mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming een van uw rechten en/of verplichtingen toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins onder deze voorwaarden behandelen.

13. Geen ontheffingen

13.1 Geen schending van een bepaling van een contract onder deze algemene voorwaarden zal worden kwijtgescholden, behalve met de uitdrukkelijke geschreven toestemming van de partij niet in overtreding.

13.2 Ontheffing van een eventuele schending van een overeenkomst onder deze algemene voorwaarden mag niet worden opgevat als een verdere of voortdurende ontheffing van enige andere schending van die bepaling of enige schending van enige andere bepaling van die overeenkomst.

14. Vereening

14.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechter of andere bevoegde autoriteit als onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt aangemerkt, blijven de andere bepalingen van kracht.

14.2 Indien een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene voorwaarden rechtmatig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden geschrapt, wordt dat deel geacht te zijn geschrapt en zal de rest van de bepaling van kracht blijven.

15. Volledige overeenkomst

Onder voorbehoud van artikel 10.1 vormen deze algemene voorwaarden, samen met ons leveringsbeleid en ons retourbeleid, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de verkoop en aankoop van onze producten en vervangen zij alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot de verkoop en aankoop van onze producten.

16. Recht en jurisdictie

16.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en worden geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van de VS.

16.2 Geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Delaware.

17. Wettelijke en reglementaire bekendmakingen

17.1 We zullen geen kopie van deze algemene voorwaarden specifiek indienen voor elke gebruiker of klant en als we deze algemene voorwaarden bijwerken, zal de versie waarmee u oorspronkelijk akkoord ging niet langer beschikbaar zijn op onze website. We raden u aan een kopie van deze algemene voorwaarden voor toekomstige referentie op te slaan.

17.2 Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in verschillende talen.

Laatst bijgewerkt: 04 juli 2020.

Skip to content