VOORWAARDEN VAN HET PAKALOA-FILIAALPROGRAMMA

Het doel van het Pakaloa affiliate programma is om Affiliates te belonen voor alle nieuwe klanten die zij verwijzen naar Pakaloa door het Pakaloa.com domein op de juiste wijze te adverteren via legitieme methoden.

Door uw registratie gaat u akkoord met de voorwaarden die in deze overeenkomst zijn opgenomen.

Deze overeenkomst bevat de volledige voorwaarden die van toepassing zijn op uw deelname als lid van het Pakaloa Affiliate Programma. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Pakaloa en de Affiliate en elke reeds bestaande overeenkomst of regeling tussen Pakaloa en de Affiliate zal onmiddellijk na de voltooiing van deze overeenkomst worden beëindigd, met dien verstande dat alle uitstaande commissies die u verschuldigd bent vóór de intrekking van uw affiliate-status zullen worden gecrediteerd op de rekening van de Affiliate en kunnen worden gebruikt voor de aankoop van Pakaloa-producten of -diensten.

Uw registratie zal aangeven dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

Voorwaarden van het Pakaloa Affiliate Programma

1. Definities

Onder “deze overeenkomst” wordt verstaan de inhoud van het contract tussen Pakaloa en de Affiliate met betrekking tot het Programma.

“Pakaloa” betekent “Pakaloa.com” en “Pakaloa™”.

“de Site” betekent de website van Pakaloa.com.

“het Programma” betekent het Affiliate Programma zoals uiteengezet op de Site, en deze Overeenkomst regelt dat.

De “Link” betekent de HTML-link die van tijd tot tijd door Pakaloa wordt verstrekt om de website van de Affiliate te koppelen aan de Site.

Onder ‘de Affiliate’ wordt verstaan de partij die ermee instemt deel te nemen aan het Programma.

2. Het Programma

2.1) Het Programma is het affiliatieprogramma zoals dat van tijd tot tijd op de Site wordt uiteengezet.

2.2) Pakaloa heeft het recht om het Programma te wijzigen, te wijzigen of te annuleren zonder de Affiliate hiervan op de hoogte te stellen. Pakaloa kan een dergelijke wijziging aanbrengen door het publiceren van eventuele herziene voorwaarden op de site.

2.3) Het Programma is uitdrukkelijk een business-to-business relatie, en zowel Pakaloa als de Affiliate gaan het aan in een zakelijke hoedanigheid en niet als consument.

2.4) Het Programma geeft de Affiliate niet het recht om zichzelf te vertegenwoordigen als een agent, partner of enige andere vorm van een medewerker van Pakaloa anders dan als een Affiliate zoals uitdrukkelijk voorzien in deze Overeenkomst.

3. Geschiktheid voor het Pakaloa Affiliate Programma

3.1) Pakaloa behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst en de status van de Affiliate te allen tijde te beëindigen, om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken.

3.2) In het bijzonder indien Pakaloa van mening is dat de website van de Affiliate ongeschikt is voor het Programma, dan zal deze overeenkomst worden beëindigd. De website van de Affiliate kan als ongeschikt worden beschouwd indien deze naar het oordeel van Pakaloa links bevat naar sites die dat wel zijn, of deze promoot:

3.3) discriminerend, seksueel expliciet of gewelddadig materiaal, of

3.3) inhoud die discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationale afkomst, lichamelijke of geestelijke handicap, seksuele geaardheid of leeftijd ondersteunt of illustreert, te promoten, af te beelden of er links naar te leggen, of

3.4) onwettig materiaal bevat, dit omvat, maar is niet beperkt tot materialen die inbreuk kunnen maken op andermans intellectuele eigendomsrechten, of

3.5) informatie bevat over, promotie maakt voor of linkt naar een site die informatie verstrekt of illegale activiteiten aanmoedigt, of

3.6) om enige andere reden die door Pakaloa (naar eigen goeddunken) ongeschikt wordt geacht.

3.7) Door te klikken op de knop ‘Toepassen’, wordt u automatisch geaccepteerd op het Programma. Pakaloa behoudt zich het recht voor om de status van Affiliate in te trekken op elk moment nadat u bent ontvangen op het Programma om welke reden dan ook die Pakaloa relevant acht. Acceptatie voor het Programma betekent niet dat Pakaloa de Affiliate of haar website specifiek heeft goedgekeurd.

4. Legitieme methoden van adverteren

4.1) Om een commissie te ontvangen voor het doorverwijzen van klanten naar Pakaloa, moet de Affiliate een goede reclame maken. De Affiliate die deelneemt aan ongepaste reclame zal zijn overeenkomst laten beëindigen en zijn affiliate status laten intrekken. Pakaloa zal de enige en absolute rechter zijn om te bepalen wat goede reclame is.

4.2) Een niet-uitputtende lijst van voorbeelden van ongepaste reclame bevat, maar is niet beperkt tot:

4.2.1) het doorsturen van alle URL’s rechtstreeks naar Pakaloa.com (dit omvat misspells van het bovenstaande handelsmerkdomein); en

4.2.2) het forceren van cookies door iframes;

4.2.3) het adverteren via netwerken van derden; met uitzondering van artikel 4.3 hieronder;

4.2.4) het bieden van een merk (inclusief spelfouten) voor PPC-reclame,

4.2.5) inclusief uw Pakaloa affiliate link binnen Unsolicited Commercial Email (UCE) of SPAM,

4.2.6) met inbegrip van een van de Pakaloa-URL’s in zoekadvertenties.

4.3) Het is de affiliates toegestaan om Pakaloa te promoten via verschillende social media communities, als een beperkte uitzondering op artikel 4.2.3 hierboven. Het is Affiliates echter niet toegestaan om groepen of specifieke webpagina’s te creëren in sociale gemeenschappen waarbij zij zich voordoen of zich voordoen als vertegenwoordigers van Pakaloa.

4.4) Pakaloa behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te concluderen dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een oneigenlijke manier van adverteren volgens onze normen. Wij kunnen tot een dergelijke conclusie komen, zelfs als het gebaseerd is op onze mening of louter verdenking of geloof en zonder enige verplichting voor Pakaloa om te bewijzen dat onze mening of twijfel gegrond is; en zelfs als ons idee niet gegrond blijkt te zijn of als een andere hosting/domeinnaam bedrijven het niet als een oneigenlijke manier van adverteren hebben beschouwd.

4.5) Elke Affiliate waarvan wordt vastgesteld dat hij/zij ongepaste reclamepraktijken voor het Programma hanteert, wordt geacht in strijd met deze Overeenkomst te zijn geweest en zal zijn of haar Affiliate status laten intrekken. Een dergelijke Affiliate zal daarom onmiddellijk ophouden Affiliate van Pakaloa te zijn.

4.6) Alle verkopen die zijn gegenereerd door ongepaste reclame zullen niet in aanmerking komen voor commissie of krediet van Pakaloa.

4.7) Elke Affiliate die gebruik blijkt te maken van deze of andere ongepaste reclamemethoden kan verplicht worden een dergelijke commissie die door Pakaloa aan hen is betaald, terug te betalen. Indien Pakaloa ervoor kiest dit recht niet af te dwingen, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van enig ander recht dat zij uit hoofde van deze overeenkomst kan hebben.

5. De procedure

5.1) Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Sectie, zullen wij u alle Links, en alle gerelateerde banners, afbeeldingen of tekstadvertenties die nodig zijn om de Pakaloa Diensten te promoten en aan te bieden aan de bezoekers van uw site en haar leden. De Pakaloa link kan elke foto, tekst, logo, afbeelding bevatten, die misschien wordt toegeschreven aan Pakaloa.

5.2) Pakaloa behoudt zich het recht voor om de inhoud en/of de weergave van de link van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. De link zal uw site verbinden met het gebied op onze website (de landingspagina) waar uw doorverwijzing direct bij ons kan gelden voor Pakaloa producten. De aanwezigheid van de Pakaloa-link op uw site zal dienen om u te identificeren als lid van ons Affiliate Programma.

6. De betaling van de commissie

6.1) Zodra een klant op onze website is aangekomen en de Link heeft gevolgd, worden zijn handelingen op onze website gedurende 90 dagen gevolgd met behulp van een cookie. U verdient een commissie op hun eerste bestelling die gedurende de 90 dagen wordt geplaatst. Pakaloa is niet verantwoordelijk voor gemiste commissies als gevolg van het verwijderen of blokkeren van de cookie of het op een andere manier niet kunnen volgen van de klant van de Link.

6.2) Affiliates zullen alleen commissie verdienen met betrekking tot activiteiten op onze site die rechtstreeks plaatsvinden via de link die op hun website zal verschijnen.

6.3) Pakaloa is niet verplicht enige commissie te betalen aan een Affiliate die zich niet strikt houdt aan deze overeenkomst zoals die van tijd tot tijd wordt gepubliceerd.

6.4) Pakaloa behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen elke Affiliate die fraude pleegt, of samenzwering om te frauderen en om eventuele commissies die aan een Affiliate zijn betaald en die als gevolg van dergelijke fraude zijn verdiend, terug te vorderen. Voor deze overeenkomst omvat fraude onder meer, maar niet uitsluitend, het bewust schenden van de voorwaarden van deze overeenkomst.

6.5) Pakaloa zal alleen een betaling aan de Affiliate doen wanneer het niveau van de verschuldigde provisie aan het einde van een bepaalde kalendermaand boven het niveau van het saldo van de provisie ligt.

6.6) Pakaloa behoudt zich het exclusieve recht voor om de provisiesaldo drempel te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van haar affiliates. In geval van wijziging van de provisiesaldo drempel zal Pakaloa al haar aangeslotenen op voorhand op de hoogte brengen van de wijziging. Indien een wijziging van de provisiedrempel of de overeenkomst in haar geheel niet aanvaardbaar is voor een Affiliate, heeft de Affiliate het recht deze overeenkomst te beëindigen. Indien een Affiliate deze overeenkomst om welke reden dan ook beëindigt, heeft hij geen recht op provisiebetalingen die hij na beëindiging van deze overeenkomst ontvangt.

6.7) De voortdurende deelname van de Affiliate aan het Programma houdt in dat deze Affiliate elke wijziging van de provisiedrempel of enig ander onderdeel van deze Overeenkomst aanvaardt.

6.8) Pakaloa zal alleen commissies uitbetalen op verkopen die 60 dagen oud zijn.

6.9) Provisies worden naar Affiliates gestuurd door middel van een overschrijving of PayPal-betaling. Affiliates hebben tot 28 dagen de tijd om hun betaling te ontvangen. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van een Affiliate om ervoor te zorgen dat hun contactgegevens op het Pakaloa-systeem actueel en accuraat zijn om de betaling te vergemakkelijken.

6.10) Affiliates worden alleen betaald Commissies voor de eerste bestelling van hun verwijzende klant. Commissies worden niet betaald op bestellingen van bestaande Pakaloa-klanten. Pakaloa betaalt geen commissie voor producten die een Affiliate voor zichzelf koopt via de Link. Het Pakaloa systeem zal dit niet herkennen als een Affiliate verkoop. Web agencies of resellers die domeinen of producten kopen via hun accounts voor andere mensen worden aangemoedigd om rechtstreeks contact op te nemen met Pakaloa voor informatie over hoe zij in aanmerking kunnen komen voor commissie.

6.11) De commissietarieven die de Affiliate van tijd tot tijd verschuldigd is, zullen op de Site worden gepubliceerd, en dit zal in deze Overeenkomst worden opgenomen als Bijlage 1 bij deze Overeenkomst. Bijlage 1 kan te allen tijde door Pakaloa worden gewijzigd of aangepast zonder verwijzing naar de Affiliate. Eventuele herziene tarieven voor de betaling van provisies zullen van kracht worden vanaf de dag dat de gewijzigde Bijlage 1 op de site wordt gepubliceerd.

7. Verplichtingen van Pakaloa

Pakaloa verbindt zich ertoe de volgende verplichtingen op zich te nemen:

7.1) alle informatie te verstrekken die nodig is om de Affiliate in staat te stellen de Link van de Pakaloa.com naar de site van de Affiliate te maken,

7.2) het verwerken van alle bestellingen van Pakaloa producten of diensten die geplaatst zijn door middel van verwijzing naar aanleiding van de Link,

7.3) het bijhouden van het aantal en de hoeveelheid relevante verkopen die via de Link worden gegenereerd,

7.4) het verstrekken van informatie aan u over de betaling van provisies,

7.5) credit card autorisaties, betalingsverwerking, annuleringen, retouren, en alle andere gerelateerde klantendiensten voor Pakaloa voor ons bedrijf, en

7.6) de vaststelling van de saldodrempel van de commissie, de betalingsfrequentie en de uitbetaling van verdiende provisies zoals opgenomen in afdeling 6 van deze overeenkomst.

8. Verplichtingen van de gelieerde onderneming

De Affiliate stemt ermee in om als enige verantwoordelijk te zijn voor het volgende en zal Pakaloa volledig vrijwaren ten aanzien van:

8.1) de inhoud van de site van de Affiliate of enige andere site waarmee zij verbonden zijn,

8.2) elke onjuiste voorstelling van Pakaloa of haar producten of diensten,

8.3.1) het doen van valse claims, verklaringen of garanties in verband met Pakaloa,

8.3.2) ervoor te zorgen dat uw site en uw producten en diensten die u aanbiedt vanaf uw website voldoen aan alle toepasselijke auteursrechten, handelsmerken, intellectuele eigendomsrechten, gegevensbescherming, anti-spam of andere toepasselijke wetgeving,

8.4) het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd of ander eigendomsrechtelijk beschermd materiaal van een andere partij,

8.5) de ontwikkeling, de exploitatie en het onderhoud van de site van de Affiliate en voor alle materialen die erop voorkomen. Voor deze overeenkomst omvat dit, maar is het niet beperkt tot, de technische werking van uw site en alle gerelateerde apparatuur; de nauwkeurigheid en correctheid van de materialen die op uw website worden geplaatst; en het waarborgen dat de materialen die op uw site worden geplaatst geen inbreuk maken op de rechten van derden en niet lasterlijk of anderszins onwettig of illegaal zijn. Pakaloa wijst nu alle aansprakelijkheid voor dergelijke zaken van de hand,

8.6) Gelieerde ondernemingen komen tevens overeen Pakaloa, haar moedermaatschappij, zusterondernemingen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en hun bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten, aandeelhouders, partners, leden en andere eigenaren te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, acties, eisen, aansprakelijkheden, verliezen, schade, vonnissen, schikkingen, uitgaven en kosten voor zover deze voortvloeien uit of gebaseerd zijn op, of op enigerlei wijze verband houden met deze Overeenkomst.

8.7) het naleven van alle toepasselijke EU- en nationale wet- en regelgeving die van tijd tot tijd van kracht is, omvat, maar is niet beperkt tot, de EU-richtlijn 2002/58/EG, en

8.8) de betaling van alle belastingen en nationale verzekeringen die verschuldigd zijn op alle betalingen aan u door Pakaloa.

9. Recht op naamstelling als referentieklant

9.1) Affiliates zullen geen ander schriftelijk of grafisch materiaal creëren, publiceren, distribueren of toestaan dat Pakaloa verwijst naar andere dan de in deze overeenkomst genoemde of anderszins door Pakaloa verstrekte informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pakaloa. Pakaloa behoudt zich het recht voor elk verzoek om goedkeuring uit hoofde van deze overeenkomst te weigeren.

10. De licentie

10.1) Pakaloa verleent aan de Affiliate een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar recht op toegang tot de Pakaloa.com site via de Link, uitsluitend door de voorwaarden van deze overeenkomst. Deze licentie zal uitsluitend worden gebruikt in verband met de Link en zal zich uitstrekken tot het gebruik van onze logo’s, handelsnamen, handelsmerken en gelijkaardig identificerend materiaal met betrekking tot Pakaloa en die Pakaloa zal verstrekken aan de Affiliate, met als enig doel de Link naar Pakaloa.com vast te stellen zodat de klanten Pakaloa producten en diensten kunnen kopen.

10.2) De Affiliate kan de Link of enig ander door Pakaloa verstrekt materiaal op geen enkele manier wijzigen of veranderen.

10.3) Behoudens de vaststelling van de Link zal de Affiliate geen gebruik maken van de in de bovenstaande paragraaf vermelde gelicentieerde materialen die door Pakaloa zijn verstrekt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pakaloa. De Affiliate zal de Gelicentieerde Materialen niet gebruiken op een manier die ongepast is of die op enige manier schadelijk is voor het merk Pakaloa of andere merken.

10.4) Pakaloa behoudt zich al haar rechten op de verstrekte materialen en al haar andere eigendomsrechten voor. Pakaloa heeft het recht om deze licentie voor het gebruik van de Link of de materialen te allen tijde en naar eigen goeddunken in te trekken.

10.5) De in deze sectie beschreven licenties vervallen bij het beëindigen van deze overeenkomst.

10.6) Elk ongepast gebruik van de Link, tekst, banners of andere advertenties die niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd of door Pakaloa zijn verstrekt, kan aanleiding geven tot onmiddellijke beëindiging van deze overeenkomst.

11. Voorwaarden van de overeenkomst

11.1) De voorwaarden van deze Overeenkomst beginnen bij uw aanmelding bij het Programma en eindigen bij beëindiging van uw affiliate-account.

11.2) Bij beëindiging van deze overeenkomst zal elke commissie die nog niet de provisiedrempel heeft bereikt, worden omgezet in een krediet, dat alleen kan worden gebruikt om producten of diensten van Pakaloa te kopen. Affiliates die de provisiedrempel van £25 hebben bereikt, zullen bij de beëindiging van de overeenkomst een cheque ontvangen onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst, zoals die van tijd tot tijd worden gepubliceerd.

12. Wijziging

112.1) Pakaloa behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze overeenkomst te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of anderszins te wijzigen. Pakaloa zal dergelijke wijzigingen aanbrengen door middel van publicatie van herziene voorwaarden op de site. De enige remedie voor affiliate in geval van publicatie van herziene voorwaarden van deze overeenkomst is het beëindigen van deze overeenkomst. Een Affiliate wordt geacht elke wijziging van deze overeenkomst zoals die van tijd tot tijd wordt gepubliceerd, te hebben aanvaard.

13. Beperking van aansprakelijkheid

13.1) Pakaloa is niet aansprakelijk jegens de Affiliate of enige andere persoon voor indirecte, incidentele of bijzondere schade, gederfde winst, verlies van goodwill, gemiste besparingen of enige andere vorm van gevolgschade, ongeacht het soort actie, zelfs indien Pakaloa op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, hetzij als gevolg van het niet nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, hetzij anderszins.

13.2) De volledige aansprakelijkheid van Pakaloa met betrekking tot enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze overeenkomst zal niet meer bedragen dan het totaal van de betaalde of aan de Affiliate te betalen provisies uit hoofde van deze overeenkomst.

13.3) Pakaloa geeft geen enkele garantie, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, met betrekking tot de uitvoering of het functioneren van de Pakaloa-diensten of het Programma in zijn geheel. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de Link of andere affiliate advertenties en wijst op dit moment uitdrukkelijk alle impliciete garanties af, met inbegrip van garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel.

13.4) Pakaloa is in geen geval aansprakelijk jegens de Affiliate of enige andere persoon of entiteit voor enig verlies, letsel of schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of voortvloeiend uit fouten, vergissingen, weglatingen, vertragingen of onderbrekingen in de ontvangst, verzending of opslag van berichten of informatie die voortvloeien uit of in verband met het Programma of Pakaloa.

14. Toepasselijk recht

14.1) Deze Overeenkomst is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd door de wetten van Engeland en Wales.

14.2) De rechtbanken van Engeland en Wales zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst.

14.3) Pakaloa zal niet aansprakelijk zijn voor de wettigheid van de Pakaloa dienst in andere landen dan het Verenigd Koninkrijk.

14.4) De Affiliate is als enige verantwoordelijk voor de wettigheid van het gebruik van de dienst indien de Affiliate in kwestie geregistreerd is bij Pakaloa service vanuit een ander land dan het Verenigd Koninkrijk of indien de website van de Affiliate zich op een server in een ander land dan het Verenigd Koninkrijk bevindt.

15. Aanvaarding

15.1) Door de registratie erkent de Affiliate dat hij/zij kennis heeft genomen van de voorwaarden van deze overeenkomst, deze begrijpt en ermee instemt erdoor gebonden te zijn.