Voorwaarden voor Bescherming tegen onopzettelijke schade

Wat is Pakaloa Care+ ?

 • Pakaloa Care+ is een Bescherming tegen onopzettelijke schade voor uw¬†opblaasbare stand up paddle board.
 • U moet uw Pakaloa Care+ bescherming bestellen wanneer u een Pakaloa opblaasbaar stand up peddelbord koopt.
 • U kunt uw Pakaloa Care+ Protection verlengen, maar u moet dit doen voordat de Pakaloa Care+ Protection is verlopen vanuit uw accountgebied. We sturen u 2 herinneringsmails om te voorkomen dat de bescherming verloopt.

Garantiebeheer

De lijst met Care+-garanties vindt u in de lijst met Care+-garanties in de ‚ÄúMijn account‚Ä̬†sectie. Vanaf hier kunt u de Pakaloa Care+ beheren en uitbreiden

Bescherming tegen onopzettelijke schade

Begrijp uw garantie op accidentele schade  

Lees deze pagina aandachtig door en zorg ervoor dat u de algemene voorwaarden begrijpt en volledig naleeft. Als u dit niet doet, kan dit de behandeling van een eventuele claim in gevaar brengen en kan het contract nietig worden. Zorg ervoor dat u het op een veilige plaats bewaart, zodat u het indien nodig opnieuw kunt lezen.  

De toevallige schadegarantie  

Dit contract is het bewijs van een garantiecontract. Het wordt pas van kracht als wij de volledige betaling hebben ontvangen en de dekking hebben geaccepteerd. Wij zullen de garantieservice verlenen zoals vermeld in dit contract. Uw bordereau is de basis van het contract en maakt deel uit van het garantiecontract.
Het contract bevat de details van de verstrekte dekking, wat is uitgesloten van de dekking en de voorwaarden van deze service.
Deze garantie is bedoeld om de reparatiekosten te betalen of, naar onze keuze, de vervangingskosten die zijn gemaakt als gevolg van onopzettelijke schade zoals gedefinieerd in dit contract.

Definities  

Elk woord of uitdrukking waaraan een specifieke betekenis is gehecht, zal in de gehele overeenkomst dezelfde betekenis hebben en zal met een hoofdletter en vetgedrukt worden vermeld.

 1. Onopzettelijke Schade schade veroorzaakt aan het plankje die niet opzettelijk of onvermijdelijk is toegebracht aan het bord.
 2. Bordereau betekent elke ondertekende verklaring van Paddleboard die aan u wordt verkocht.
 3. Geografische grenzen zijn landen zonder internationale beperkingen of oorlogen.
 4. Garantieperiode betekent dat de periode dat je ervoor betaald hebt.
 5. Hersteller betekent Pakaloa Service Center, of een ander geautoriseerd servicecentrum.
 6. Reparatiekosten betekent de kosten van reparatiematerialen, arbeid en verzending.
 7. Dekking is het maximale bedrag dat gedurende de garantieperiode in totaal kan worden gerepareerd. Het maximale bedrag is de waarde van de eenheid.
 8. Wij/Us/Onze betekent Pakaloa.
 9. Slijtage en Scheur de geleidelijke achteruitgang die gepaard gaat met normaal gebruik en veroudering van de plank en de onderdelen daarvan.
 10. U/Uw/Zelf betekent dat de klant.

Dekking tegen onopzettelijke schade  

Wat is gedekt ? 

Indien het plankje onopzettelijke schade oploopt, zullen wij het gratis repareren (met inbegrip van de onderdelen en arbeidskosten van het repareren en de logistieke kosten) of, naar onze keuze, vervangen door een identieke en/of betere eenheid, gedurende de overeengekomen Periode, terwijl het plankje zich binnen de Geografische Grenzen bevindt, met inachtneming van de voorwaarden en uitsluitingen die in dit contract zijn vastgelegd.

U bent gedekt voor de herstellings- of vervangingskosten tot aan de waarde van de eenheid.

Specifieke uitsluitingen  

Wij zijn uit hoofde van deze overeenkomst niet aansprakelijk met betrekking tot : 

 • Elk artikel dat niet is opgenomen in de factuur zoals bepaald door het model en het serienummer op de factuur van de klant.
 • Schade aan extra apparatuur of accessoires, inclusief en ge√Įdentificeerd op de originele factuur.
 • Schade aan het peddelbord tijdens het huren of uitlenen aan een derde partij.
 • Kwaadwillige schade of slijtage.
 • Reparatie of vervanging van onderdelen en randapparatuur die niet als onderdeel van het Paddleboardpakket zijn geleverd.

Algemene uitsluitingen

Wij zijn uit hoofde van deze overeenkomst niet aansprakelijk met betrekking tot

Geen fout gevonden

 • Eventuele kosten die worden gemaakt wanneer blijkt dat de plank normaal functioneert (No Fault Found). Pakaloa behoudt zich het recht voor om de logistieke kosten en inspectiekosten voor elke NFF-zaak rechtstreeks aan de klant in rekening te brengen.¬†

Diefstal / Verlies

 • Verlies van gebruik of diefstal van het peddelbord of gevolgschade van welke aard dan ook.¬†

Vergoedingen voor derden

 • Eventuele bijbehorende kosten die door een provider aan u in rekening worden gebracht.
 • Reparaties en onderhoud uitgevoerd door iemand anders dan Pakaloa of haar erkende serviceproviders.
 • De kosten van onderhoud, revisie of wijziging of schade als gevolg van onderhoud, revisie of wijziging.

Nalatigheid, misbruik

 • Het niet gebruiken of plaatsen van de plank in overeenstemming met onze instructies en het niet opvolgen van de onderhouds- en opslagaanbevelingen;
 • Het gebruik van accessoires of apparatuur die niet door ons zijn goedgekeurd.
 • De onjuiste aansluiting op accessoires of andere randapparatuur;
 • Het inbrengen van vloeistoffen of andere vreemde stoffen in het apparaat;
 • De kosten van onjuiste installatie, bediening, onderhoud, revisie of wijziging.

Slijtage en Scheur

 • De kosten van herstel of herstel, uitsluitend als gevolg van de volgende redenen¬†Slijtage en scheur, geleidelijke achteruitgang of oxidatie, geleidelijke ontwikkeling van defecten, gebreken of breuken;¬†Het krabben of afbrokkelen van oppervlakken.

Oorlogsrisico en terrorisme  

 • Storingen die direct of indirect worden veroorzaakt door of bijdragen aan of voortkomen uit oorlog, invasie, buitenlandse vijandelijke acties, vijandelijkheden (al dan niet oorlog verklaard), burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, opstand of militaire of usurperende macht.

Nucleair risico

 • Storingen die direct of indirect worden veroorzaakt door of bijdragen tot ioniserende straling of besmetting door radioactiviteit van enige nucleaire brandstof of nucleair afval, door de verbranding van nucleaire brandstof, of door de radioactieve, toxische, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van een explosieve nucleaire assemblage of nucleaire component daarvan.

Indien een claim wordt gedaan onder deze garantieovereenkomst in enig opzicht frauduleus is of indien u frauduleuze middelen of apparaten gebruikt om een voordeel uit hoofde van deze overeenkomst te verkrijgen, zullen alle voordelen uit hoofde van deze overeenkomst worden verbeurd verklaard.

Algemene voorwaarden  

U moet alle redelijke maatregelen nemen om onopzettelijke schade aan uw peddelbord te voorkomen, inclusief maar niet beperkt tot:  

 • De plank in een goede staat van onderhoud en reparatie te houden;
 • Gebruik van de plank in overeenstemming met onze instructies en onderhoud¬†aanbevelingen;
 • Verstrek op uw kosten alle gegevens die wij nodig hebben met betrekking tot de oorzaak en het bedrag van de onopzettelijke schade.

1. Zorgplicht  

De plank mag niet gebruikt worden na een onopzettelijke schade of incident indien dit verdere schade aan de plank kan veroorzaken. 

2. Fraude 

 • U mag niet frauduleus handelen. Als u of iemand die voor u een reparatie onder deze garantie claimt, wetende dat de claim vals of frauduleus overdreven is, in de volgende gevallen
 • enig respect, of
 • een verklaring afleggen ter ondersteuning van een vordering, wetende dat de verklaring in enig opzicht onjuist is, of
 • een document indienen ter staving van een vordering, wetende dat het document in enig opzicht vervalst of vals is; of
 • een vordering in te stellen met betrekking tot enig verlies of schade veroorzaakt door uw opzettelijk handelen, of door uw medeplichtigheid,

Dan zijn we: 

 • zal niet betalen voor de reparatie‚Ķ.
 • geen enkele andere reparatie zal betalen die is uitgevoerd of zal worden uitgevoerd onder deze garantie.
 • zal de garantie ongeldig verklaren
 • heeft het recht om het bedrag van de reparatie die reeds onder de garantie is betaald op u te verhalen.
 • zal geen enkele premie teruggave van de premie doen

Hoe te claimen?

Neem contact op met ons ondersteuningsteam via onze  contactpagina om een claim in te dienen. Ons support team is 24/7 beschikbaar om u te helpen.

Voorwaarden voor het indienen van een schadeclaim en het registreren van een reparatie onder de dekking voor onopzettelijke schade 

U moet de volgende instructies opvolgen om de volledige bescherming van uw garantie te hebben. Als u deze niet naleeft, kunnen wij naar onze keuze de garantie opzeggen, weigeren uw claim in behandeling te nemen of het bedrag van de schadevergoeding verlagen.

Het peddelbord mag niet gebruikt worden na een ongeval en onze helpdesk moet binnen 5 werkdagen na het incident op de hoogte worden gebracht.  

Om een reparatie onder toevallige schade te registreren, kunt u Care+ een e-mail sturen via onze contactpagina.

Onze agenten zullen u de gegevens verstrekken over hoe en waar u het apparaat ter reparatie kunt retourneren. Pakaloa of haar serviceprovider accepteert geen terugzending van het peddelbord zonder voorafgaande toestemming.

Onze aansprakelijkheid onder dit certificaat voor een garantieperiode is afhankelijk van betaling vooraf van de voor die periode verschuldigde premie.

Pakaloa Care+ beschikbaar voor andere opblaasbare paddleboards:

Pakaloa Care+ Access

Nu beschikbaar voor alle andere merken van opblaasbare peddelborden met dezelfde voorwaarden, dezelfde diensten en een kleine vergoeding voor de eerste maand. Als er per ongeluk schade aan uw opblaasbare paddleboard ontstaat, wordt deze verzorgd en als deze vervangen moet worden ontvangt u een nieuw Pakaloa paddleboard (niet een paddleboard van een ander merk, wij sturen alleen Pakaloa Paddleboards).

Laatst bijgewerkt: 02 maart 2020.