Bescherming tegen onopzettelijke schade - Pakaloa Care+

Ontdek hier de Accidental Damage Protection Pakaloa Care + algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u alles begrijpt.

Pakaloa Care + Algemene voorwaarden

Wat is Pakaloa Care +?

 • Pakaloa Care + is een Accidental Damage Protection voor uw opblaasbaar SUP board.
 • U moet uw Pakaloa Care + bescherming bestellen wanneer u Pakaloa opblaasbare paddleboards koopt.

Inzicht in uw garantie voor bescherming tegen onopzettelijke schade

Lees deze pagina aandachtig door en zorg ervoor dat u de algemene voorwaarden begrijpt en volledig naleeft. Als u dit niet doet, kan dit de behandeling van een claim in gevaar brengen en kan het contract ongeldig worden. Zorg ervoor dat u deze op een veilige plaats bewaart, zodat u deze indien nodig opnieuw kunt lezen.

De garantie voor bescherming tegen onopzettelijke schade

Dit contract is het bewijs van een garantiecontract. Het gaat pas in als wij de volledige betaling hebben ontvangen en de dekking hebben geaccepteerd. We bieden de garantieservice zoals vermeld in dit contract. Uw bordereau is de basis van het contract en maakt deel uit van het garantiecontract.
Het contract bevat details over de geboden bescherming, wat is uitgesloten van de bescherming en de voorwaarden van deze service.

Deze garantie is bedoeld om de reparatiekosten of, naar onze keuze, de vervangingskosten te betalen die zijn gemaakt als gevolg van onopzettelijke schade zoals gedefinieerd in dit contract.

Definities

Elk woord of elke uitdrukking waaraan een specifieke betekenis is gehecht, zal in deze overeenkomst dezelfde betekenis hebben en zal met een hoofdletter en vetgedrukt worden weergegeven.

 1. Onopzettelijke schade betekent elke schade aan het paddleboard die niet opzettelijk of ongetwijfeld zou gebeuren.
 2. Bordereau betekent elke ondertekende verklaring van Paddleboard die aan u is verkocht.
 3. Geografische grenzen zijn landen zonder internationale beperkingen of oorlogen.
 4. Met garantieperiode wordt bedoeld de periode dat u ervoor betaald heeft.
 5. Reparateur betekent Pakaloa Servicecentrum of een ander Geautoriseerd Servicecentrum.
 6. Reparatiekosten zijn de kosten van reparatiemateriaal, arbeidsloon en verzending.
 7. De dekking is het maximale bedrag dat in totaal gerepareerd kan worden tijdens de Garantie Periode. Het maximale bedrag is de waarde van de eenheid.
 8. Wij / ons / onze betekent Pakaloa.
 9. Slijtage betekent de geleidelijke achteruitgang die gepaard gaat met het normale gebruik en de ouderdom van het Paddleboard en zijn onderdelen.
 10. U / Uw / Yourself betekent de klant.

Bescherming tegen onopzettelijke schade

Wat wordt er gedekt?

Als het SUP board of de SUP onopzettelijke schade oploopt, zullen we het gratis repareren (inclusief de onderdelen en arbeidskosten voor reparatie en de logistieke kosten) of, naar onze keuze, vervangen door een identieke / of betere eenheid, tijdens de Overeengekomen periode, zolang het paddleboard binnen de geografische limieten valt, onderhevig aan de voorwaarden en uitsluitingen uiteengezet in dit contract.

U bent gedekt voor de reparatie- of vervangingskosten tot maximaal de waarde van het apparaat.

Specifieke uitsluitingen

Wij zijn op grond van dit contract niet aansprakelijk met betrekking tot:

 • Elk item dat niet op de factuur is vermeld, zoals gedefinieerd door het model- en serienummer op de klantfactuur.
 • Schade aan eventuele extra apparatuur of accessoires, inclusief en ge├»dentificeerd op de originele factuur.
 • Schade aan het paddleboard tijdens het verhuren of uitlenen aan een derde partij.
 • Kwaadwillige beschadiging of slijtage.
 • Reparatie of vervanging van onderdelen en randapparatuur die niet zijn meegeleverd als onderdeel van het Paddleboard-pakket.

Algemene uitsluitingen

Wij zijn op grond van dit contract niet aansprakelijk met betrekking tot

Geen fout gevonden

 • Eventuele gemaakte kosten als blijkt dat het paddleboard normaal functioneert (geen fout gevonden). Pakaloa behoudt zich het recht voor om de logistieke kosten en inspectiekosten voor elke NFF-zaak rechtstreeks aan de klant in rekening te brengen.

Diefstal / verlies

 • Verlies van gebruik of diefstal van het Paddleboard of gevolgschade van welke aard dan ook.

Kosten van derden

 • Alle bijbehorende kosten die door een aanbieder aan u worden aangerekend.
 • Reparaties en onderhoud uitgevoerd door iemand anders dan Pakaloa of zijn erkende Service
  Aanbieders.
 • De kosten van onderhoud, revisie of modificatie of schade als gevolg van onderhoud, revisie of modificatie

Nalatigheid, misbruik, misbruik

 • Het niet gebruiken of plaatsen van het paddleboard in overeenstemming met onze instructies en het niet opvolgen van aanbevelingen voor onderhoud en opslag;
 • Het gebruik van accessoires of apparatuur die niet door ons zijn goedgekeurd
 • De onjuiste aansluiting op accessoires of andere randapparatuur;
 • Het inbrengen van een vloeistof of ander vreemd materiaal in het apparaat;
 • De kosten die worden gemaakt door onjuiste installatie, bediening, onderhoud, revisie of wijziging.

Slijtage

 • De kosten van het herstellen of herstellen uitsluitend als gevolg van slijtage, geleidelijke verslechtering of oxidatie, geleidelijk ontwikkelende defecten, gebreken of breuken; Krassen of afbrokkelen van oppervlakken.

Oorlogsrisico en terrorisme

 • Mislukkingen die direct of indirect zijn veroorzaakt door of hieraan zijn bijgedragen door of voortvloeien uit oorlog, invasie, een daad van een buitenlandse vijand, vijandelijkheden (ongeacht of de oorlog is verklaard of niet), burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand of militaire of toege├źigende macht.

Nucleair risico

 • Storingen die direct of indirect zijn veroorzaakt door of hebben bijgedragen aan of voortvloeien uit ioniserende stralingen of besmetting door radioactiviteit van nucleaire brandstof of nucleair afval, de verbranding van nucleaire brandstof of de radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van een explosief nucleaire assemblage of nucleaire component daarvan.

Als een claim onder dit garantiecontract in enig opzicht frauduleus is, of als u frauduleuze middelen of apparaten gebruikt om enig voordeel te verkrijgen onder dit contract, wordt elk voordeel onder dit contract verbeurd.

Algemene voorwaarden ter bescherming tegen onopzettelijke schade

U moet alle redelijke maatregelen nemen om onopzettelijke schade aan uw paddleboard te voorkomen, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Het paddleboard in een goede staat van onderhoud en reparatie houden;
 • Gebruik van het Paddleboard in overeenstemming met onze instructies en onderhoud
  aanbevelingen; (als u een SUP board huurt, moet u dit met uw klanten regelen)
 • Geef op uw kosten alle details die we nodig hebben met betrekking tot de oorzaak en het bedrag van de onopzettelijke schade.

1. Zorgplicht

Het paddleboard mag niet worden gebruikt na een accidentele schade of incident als dit verdere schade aan het paddleboard zou kunnen veroorzaken.

2. Fraude

 • U mag niet op een frauduleuze manier handelen. Als u of iemand die namens u handelt, een reparatie onder deze garantie claimt, wetende dat de claim vals of frauduleus overdreven is, in
 • enig respect, of
 • een verklaring afleggen ter ondersteuning van een bewering, wetende dat de bewering in enig opzicht onwaar is, of
 • een document indienen ter ondersteuning van een claim, wetende dat het document in enig opzicht vervalst of vals is, of
 • een claim indienen met betrekking tot enig verlies of schade veroorzaakt door uw opzettelijke daad, of met uw medeweten,

Dan gaan we:

 • betaalt niet voor de reparatie
 • betaalt geen enkele andere reparatie die is uitgevoerd of zal worden uitgevoerd onder deze garantie
 • zal de garantie ongeldig verklaren
 • heeft het recht om het bedrag van een eventuele reparatie die al onder de garantie is betaald, op u terug te vorderen
 • geeft geen premie terug

Hoe claimen?

Neem contact op met ons ondersteuningsteam via onze contactpagina om een claim in te dienen. Ons ondersteuningsteam is 24/7 beschikbaar om u te helpen.

Claimsvoorwaarden en hoe u een reparatie registreert onder Accidental Damage-bescherming

U moet de volgende instructies opvolgen om de volledige bescherming van uw garantie te genieten. Als u zich hier niet aan houdt, kunnen we naar eigen goeddunken de garantie annuleren, weigeren uw claim in behandeling te nemen of het bedrag van de claimbetaling verlagen.

Het Paddleboard mag niet worden gebruikt nadat een ongeval heeft plaatsgevonden en onze helpdesk moet binnen 5 werkdagen na het incident op de hoogte worden gebracht.

Om een reparatie aan te melden onder accidentele schade Care +, stuur dan een e-mail via onze contactpagina.

Onze agenten zullen u de details verstrekken over hoe en waar u het apparaat voor reparatie kunt retourneren. Pakaloa of zijn serviceprovider accepteert de retourzending van Paddleboard niet zonder voorafgaande toestemming.

Onze aansprakelijkheid onder dit certificaat voor elke garantieperiode is afhankelijk van de vooruitbetaling van de toepasselijke premie die voor die periode verschuldigd is.

Pakaloa Care + beschikbaar voor andere merken opblaasbare paddleboards:

Pakaloa Care + Access

Nu beschikbaar voor alle andere merken opblaasbare SUP boards met dezelfde voorwaarden, dezelfde services en een kleine vergoeding voor de eerste maand. Mocht er per ongeluk schade aan je opblaasbaar SUP board gebeuren, dan wordt er voor gezorgd en als deze vervangen moet worden ontvang je een nieuw Pakaloa SUP board (geen SUP board van een ander merk, wij sturen alleen Pakaloa Paddleboards).

Laatst bijgewerkt: 30 december 2020.

SHOP NU DE BESTE KWALITEIT

Koop nu het beste opblaasbare paddleboard!

Opblaasbaar SUP board van topkwaliteit en levenslange garantie.

Shopping Cart
Skip to content