Privacy- en cookiesbeleid

– Geen advertenties. Geen trackers. Dat meen je niet. Privacy eerst!

Privacy- en cookiesbeleid

In de eerste plaats verkopen we uw persoonlijke gegevens NIET.

1. Inleiding

1.1 Wij zetten ons in om de privacy van onze websitebezoekers en klanten te beschermen; in dit beleid leggen we uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer wij als verwerkingsverantwoordelijke optreden met betrekking tot uw persoonsgegevens; met andere woorden, wanneer we de doeleinden en middelen van de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

1.3 We gebruiken cookies op onze website. Voor zover deze cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze website en diensten, zullen wij u vragen om toestemming te geven voor ons gebruik van cookies wanneer u onze website voor het eerst bezoekt.

1.4 Onze website bevat privacycontroles die van invloed zijn op de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Door gebruik te maken van de privacycontroles u opgeven of u direct marketingcommunicatie wilt ontvangen en de publicatie van uw informatie beperken. Je hebt toegang tot de privacybesturingselementen via je account of via de inlogpagina.

1.5 In dit beleid verwijzen “wij”, “ons” en “onze” naar onze verwerkingsverantwoordelijke. Zie artikel 18 voor meer informatie over ons.

2. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

2.1 In dit deel 2 hebben wij uiteengezet:

a) de algemene categorieën persoonsgegevens die we kunnen verwerken;

b) in het geval van persoonsgegevens die wij niet rechtstreeks van u, de bron en de specifieke categorieën van die gegevens hebben verkrijgt;

c) de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens kunnen verwerken; En

d) de rechtsgrondslagen van de verwerking.

2.2 We kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten (“gebruiksgegevens”). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, paginaweergaven en websitenavigatiepaden bevatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik. De bron van de gebruiksgegevens is wanneer u een bestelling plaatst. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor verzending, garantiebeheer en ondersteuning.

2.3 We kunnen de gebruikersaccountgegevens van uw website verwerken (“accountgegevens”). De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De bron van de accountgegevens ben jij. De accountgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de exploitatie van onze website, het leveren van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en het communiceren met u. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.4 We kunnen informatie verwerken die u plaatst voor publicatie op onze website of via onze diensten (“publicatiegegevens”). De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het mogelijk maken van een dergelijke publicatie en het beheer van onze website en diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.5 We kunnen informatie verwerken in elk onderzoek dat u ons indient met betrekking tot goederen en/of diensten (“onderzoeksgegevens”). De onderzoeksgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het aanbieden, op de markt brengen en verkopen van relevante goederen en/of diensten aan u. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.6 We kunnen informatie verwerken met betrekking tot onze klantrelaties, inclusief klantcontactgegevens (“klantrelatiegegevens”). De klantrelatiegegevens kunnen uw naam, uw werkgever, uw functie of rol, uw contactgegevens en informatie in de communicatie tussen ons en u of uw werkgever bevatten. De bron van de klantrelatiegegevens is u of uw werkgever. De klantrelatiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het beheren van onze relaties met klanten, het communiceren met klanten, het bijhouden van die communicatie en het promoten van onze producten en diensten aan klanten. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.7 Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, waaronder aankopen van goederen en/of diensten, die u met ons en/of via onze website (“transactiegegevens”aangaat. De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw kaartgegevens en de transactiegegevens bevatten. De bron van de transactiegegevens is u en/of onze betalingsdienstverlener. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het leveren van de gekochte goederen en/of diensten en het bijhouden van de juiste administratie van die transacties. De wettelijke basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan; mits, als u niet de persoon bent die met ons samengaat, de wettelijke basis voor deze verwerking onze legitieme belangen is, namelijk het juiste beheer van onze website en bedrijf OF onze betalingsdienstverlener.

2.8 We kunnen informatie verwerken die u ons verstrekt met het oog op het abonneren op onze e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven (“meldingsgegevens”). De meldingsgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het verzenden van de relevante meldingen en/of nieuwsbrieven. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.9 We kunnen informatie verwerken in of met betrekking tot alle communicatie die u ons stuurt (“communicatiegegevens”). De communicatiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metagegevens bevatten die aan de communicatie zijn gekoppeld. Onze website genereert de metadata die is gekoppeld aan communicatie via de contactformulieren van de website. De communicatiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op communicatie met u en het bijhouden van gegevens. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk communicatie met onze website bezoekers en klanten en de juiste administratie van onze website en business.

2.10 Wij kunnen al uw persoonsgegevens verwerken die in dit beleid zijn geïdentificeerd, indien nodig voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en stelling van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

2.11 Wij kunnen al uw persoonsgegevens verwerken die in deze polis zijn geïdentificeerd, indien nodig met het oog op het verkrijgen of onderhouden van verzekeringsdekking, het beheersen van risico’s of het verkrijgen van professioneel advies. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de juiste bescherming van ons bedrijf tegen risico’s.

2.12 Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens in deze sectie 2 kunnen verwerken, kunnen wij ook al uw persoonsgegevens verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan anderen

3.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan elk lid van onze groep van ondernemingen (dit betekent dat onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holding en al haar dochterondernemingen) voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden en op de rechtsgrondslagen die in dit beleid zijn uiteengezet.

3.2 Wij kunnen uw persoonsgegevens aan onze verzekeraars en/of professionele adviseurs verstrekken voorzover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verkrijgen of onderhouden van verzekeringsdekking, het beheersen van risico’s, het verkrijgen van professioneel advies of het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

3.3 Uw persoonsgegevens worden bewaard in onze websitedatabase.

3.4 Naast de specifieke informatie van persoonsgegevens in deze sectie, kunnen we uw persoonsgegevens openbaar maken wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. We kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

4. Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

4.1 In afdeling 4 verstrekken wij informatie over de omstandigheden waarin uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

4.2 De hosting faciliteiten voor onze website bevinden zich in de VS. De Europese Commissie heeft een “adequaatheidsbesluit” genomen met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming van elk van deze landen. De overdrachten naar elk van deze landen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardgegevensbeschermingsclausules die door de Europese Commissie zijn aangenomen of goedgekeurd.

5. Behoud en schrapping van persoonsgegevens

5.1 In paragraaf 5 worden ons beleid en de procedure voor het bewaren van gegevens uiteengezet, die erop gericht zijn ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonsgegevens.

5.2 Persoonsgegevens die wij voor welk doel of doeleinden dan ook verwerken, mogen niet langer worden bewaard dan voor dat doel of voor die doeleinden noodzakelijk is.

5.3 We bewaren uw persoonsgegevens gedurende een periode van minimaal 180 dagen na de datum van verzameling en gedurende een maximale periode van een levensduur na die datum vanwege de aangeboden levenslange garantiedienst;

5.5 Niettegenstaande de andere bepalingen van dit artikel 5 kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer deze bewaring noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

6. Beveiliging van persoonsgegevens

6.1 We nemen passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

6.2 We slaan al uw persoonlijke gegevens op beveiligde servers, personal computers en mobiele apparaten.

6.3 De volgende persoonsgegevens worden door ons versleuteld opgeslagen: uw naam, contactgegevens en wachtwoord(s).

6.4 Gegevens met betrekking tot uw vragen en financiële transacties die vanuit uw webbrowser naar onze webserver of van onze webserver naar uw webbrowser worden verzonden, worden beveiligd met behulp van versleutelingstechnologie.

6.5 U erkent dat de overdracht van onversleutelde (of onvoldoende versleutelde) gegevens via internet inherent onveilig is en dat we de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden, niet kunnen garanderen.

6.6 U moet ervoor zorgen dat uw wachtwoord niet gevoelig is voor geraden, hetzij door een persoon of een computerprogramma. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat u gebruikt voor de toegang tot onze website en wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u zich aanmeldt op onze website).

7.

7.1 In artikel 8 hebben we de rechten samengevat die u hebt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn in onze samenvattingen opgenomen. Lees daarom de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties voor een volledige uitleg van deze rechten.

7.2 Uw voornaamste rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn:

a) het recht op toegang – u om kopieën van uw persoonsgegevens vragen;

b) het recht op rectificatie – u ons vragen om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren en onvolledige persoonsgegevens in te vullen;

c) het recht op verwijdering – u ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen;

d) het recht om de verwerking te beperken – u gebruikers vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;

e) het recht om bezwaar te maken tegen verwerking – u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

f) het recht op gegevensportabiliteit – u vragen dat wij uw persoonsgegevens overdragen aan een andere organisatie of naar u;

g) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit – u een klacht indienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens; En

h) het recht om toestemming in te trekken – voor zover de wettelijke basis van onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, u die toestemming intrekken.

7.3 U heeft het recht om te bevestigen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar wij dat doen, toegang tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat gegevens over de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Het verstrekken van de rechten en vrijheden van anderen worden niet beïnvloed, zullen wij u een kopie van uw persoonlijke gegevens. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar voor extra exemplaren kan een redelijke vergoeding gelden. U toegang krijgen tot uw persoonsgegevens door uw account te bezoeken wanneer u bent ingelogd op onze website.

7.4 U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten rectificeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, onvolledige persoonsgegevens over u te laten invullen.

7.5 In sommige gevallen heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging. Deze omstandigheden omvatten: de persoonsgegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; u de toestemming voor verwerking op basis van toestemming intrekt; u bezwaar maakt tegen de verwerking volgens bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketing doeleinden, en de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht op verwijdering. De algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; Voor de naleving van een wettelijke verplichting; of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische vorderingen.

7.6 In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; verwerking is onwettig, maar u bent tegen verwijdering; we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u hebt persoonsgegevens nodig voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; en u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Wanneer de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen anders verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van belangrijk algemeen belang.

7.7 U heeft het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak die in het algemeen belang wordt uitgevoerd of voor de uitoefening van een officieel gezag dat bij ons is gevestigd; of de doeleinden van de rechtmatige belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen we stoppen met het verwerken van de persoonsgegevens, tenzij we dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor de verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden overschrijven, of de verwerking is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

7.8 U heeft het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor direct marketing doeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel.

7.9 U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van algemeen belang wordt uitgevoerd.

7.10 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is:

a) toestemming; Of

b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een overeenkomst aan te gaan;

en een dergelijke verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze, heeft u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen zou aantasten.

7.11 Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

7.12 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, heeft u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

7.13 U uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door contact met ons op te nemen.

8. Websites van derden

8.1 Onze website bevat hyperlinks naar en details van websites van derden.

8.2 Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden.

9.

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die we over u hebben moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

10. Over cookies

10.1 Een cookie is een bestand met een id (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De id wordt vervolgens teruggestuurd naar de server elke keer dat de browser een pagina van de server opvraagt.

10.2 Cookies kunnen “permanente” cookies of “sessie”-cookies zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de vastgestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker wordt verwijderd vóór de vervaldatum; een sessiecookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser is gesloten.

10.3 Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke gegevens die wij over u opslaan, kunnen worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.

11. Cookies die we gebruiken

11.1 We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

a) authenticatie en status – we gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en terwijl u op onze website navigeert, en om ons te helpen bepalen of u bent ingelogd op onze website.

b) winkelwagentje – we gebruiken cookies om de staat van uw winkelwagentje te behouden terwijl u door onze website navigeert.

c) personalisatie – we gebruiken cookies om informatie over uw voorkeuren op te slaan en om onze website voor u te personaliseren.

d) beveiliging – we gebruiken cookies als onderdeel van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, waaronder het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens en het beschermen van onze website en diensten in het algemeen.

e) reclame – we gebruiken geen cookies om ons te helpen advertenties weer te geven die voor u relevant zijn.

f) analyse – we gebruiken geen cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren.

g) cookie toestemming – we gebruiken cookies om uw voorkeuren op te slaan met betrekking tot het gebruik van cookies meer in het algemeen.

12. Cookies die door onze dienstverleners worden gebruikt

We gebruiken geen cookies van derden, zoals cookies die advertenties of analysediensten aanbieden op de website, ook wel ‘cookies van derden’ genoemd.

13. Cookies beheren

13.1 In de meeste browsers u weigeren cookies te accepteren en cookies te verwijderen. De methoden hiervoor variëren van browser tot browser, en van versie tot versie. Via deze links u echter actuele informatie verkrijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies:

a) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);

b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

c) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

e) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); En

f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

13.2 Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

13.3 Als u cookies blokkeert, u niet alle functies op onze website gebruiken.

14. Wijzigingen

15.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

15.2 U dient deze pagina af en toe te controleren om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

15.3 We zullen u per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen of belangrijke wijzigingen in dit beleid.

15. Functionaris voor gegevensbescherming

De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn op aanvraag beschikbaar. U rechtstreeks contact opnemen met onze DPO op dpo (@) pakaloa. Com

Laatst bijgewerkt: 24 september 2020.

0 Shares
Share
Tweet
Share
Pin
More
Skip to content