PRIVACY- EN COOKIEBELEID

1. Inleiding

1.1 Wij zetten ons in voor de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers en klanten; in dit beleid leggen wij uit hoe wij met uw persoonlijke gegevens zullen omgaan.

1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer wij optreden als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens; met andere woorden, wanneer wij de doeleinden en middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

1.3 Wij gebruiken cookies op onze website. Voor zover deze cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor de levering van onze website en diensten, vragen wij u om toestemming voor het gebruik van cookies wanneer u onze website voor het eerst bezoekt.

1.4 Onze website bevat privacycontroles die van invloed zijn op de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens zullen verwerken. Door gebruik te maken van de privacycontroles kunt u aangeven of u direct marketing communicatie wilt ontvangen en de publicatie van uw informatie wilt beperken. U kunt toegang krijgen tot de privacycontroles via uw account of via de inlogpagina.

1.5 In dit beleid verwijzen “wij”, “wij” en “onze” naar onze verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens. Voor meer informatie over ons, zie paragraaf 18.

2. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

2.1 In dit hoofdstuk 2 hebben we uiteengezet:

(a) de algemene categorieën van persoonsgegevens die we kunnen verwerken;

(b) in het geval van persoonsgegevens die wij niet rechtstreeks van u hebben verkregen, de bron en specifieke categorieën van die gegevens;

(c) de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens kunnen verwerken; en

d) de rechtsgrondslagen van de verwerking.

2.2 Wij kunnen gegevens over uw gebruik van onze website en diensten (“gebruiksgegevens”) verwerken. De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, paginaweergaven en website-navigatiepaden, alsmede informatie over het tijdstip, de frequentie en het patroon van uw gebruik van de diensten omvatten. De bron van de gebruiksgegevens is het Google Analytics-trackingsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren van het gebruik van de website en diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.3 Wij kunnen de accountgegevens van uw website verwerken (“accountgegevens”). De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. U bent de bron van de accountgegevens. De accountgegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de exploitatie van onze website, het leveren van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De accountgegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de exploitatie van onze website, het leveren van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.4 Wij kunnen informatie verwerken die u plaatst voor publicatie op onze website of via onze diensten (“publicatiegegevens”). De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt om deze publicatie mogelijk te maken en om onze website en diensten te beheren. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.5 Wij kunnen informatie verwerken die is opgenomen in elk verzoek om informatie dat u bij ons indient met betrekking tot goederen en/of diensten (“verzoekgegevens”). De informatie kan worden verwerkt met het oog op het aanbieden, op de markt brengen en verkopen van relevante goederen en/of diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.6 Wij kunnen informatie met betrekking tot onze klantenrelaties verwerken, met inbegrip van klantcontactgegevens (“klantrelatiegegevens”). De klantrelatiegegevens kunnen uw naam, uw werkgever, uw functie of functie, uw contactgegevens en informatie in de communicatie tussen ons en u of uw werkgever omvatten. De bron van de klantrelatiegegevens is u of uw werkgever. De klantrelatiegegevens kunnen worden verwerkt voor het beheer van onze relaties met klanten, de communicatie met klanten, het bijhouden van deze communicatie en het promoten van onze producten en diensten bij klanten. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.7 Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, met inbegrip van aankopen van goederen en/of diensten, die u met ons en/of via onze website aangaat (“transactiegegevens”). De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw kaartgegevens en de transactiegegevens omvatten. De bron van de transactiegegevens is u en/of onze betalingsdienstaanbieder. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt voor het leveren van de gekochte goederen en/of diensten en het bijhouden van een goede administratie van die transacties. De wettelijke basis voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het nemen van maatregelen, op uw verzoek, om een dergelijke overeenkomst aan te gaan; op voorwaarde dat, als u niet de persoon bent die een contract met ons aangaat, de wettelijke basis voor deze verwerking onze legitieme belangen is, namelijk het goede beheer van onze website en ons bedrijf OF onze betalingsdienstaanbieder.

2.8 Wij kunnen informatie verwerken die u aan ons verstrekt om ons te abonneren op onze e-mailberichten en/of nieuwsbrieven (“notificatiegegevens”). De notificatiegegevens kunnen worden verwerkt om u de relevante notificaties en/of nieuwsbrieven toe te sturen. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.9 Wij kunnen informatie verwerken die is vervat in of betrekking heeft op elke communicatie die u ons toestuurt (“communicatiegegevens”). De communicatiegegevens kunnen de inhoud van de communicatie en metagegevens omvatten die verband houden met de communicatie. Onze website genereert de metagegevens die verband houden met de communicatie via de contactformulieren op de website. De communicatiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de communicatie met u en het bijhouden van gegevens. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de communicatie met onze websitebezoekers en -klanten en het goede beheer van onze website en ons bedrijf.

2.10 Wij kunnen uw persoonsgegevens die in dit beleid worden geïdentificeerd, verwerken wanneer dat nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in een gerechtelijke procedure of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

2.11 Wij kunnen uw persoonsgegevens die in deze polis worden geïdentificeerd, verwerken wanneer dat nodig is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico’s of het inwinnen van professioneel advies. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de goede bescherming van ons bedrijf tegen risico’s. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de goede bescherming van ons bedrijf tegen risico’s.

2.12 Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit artikel 2 kunnen verwerken, kunnen wij ook uw persoonsgegevens verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3. Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan anderen

3.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan elk lid van onze groep van ondernemingen (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden en op de wettelijke basis, zoals uiteengezet in dit beleid.

3.2 Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en/of professionele adviseurs voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico’s, het inwinnen van professioneel advies, of het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, hetzij in een gerechtelijke procedure of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

3.3 Uw persoonlijke gegevens in onze website database.

3.4 Naast de in dit artikel beschreven specifieke onthullingen van persoonsgegevens kunnen wij uw persoonsgegevens openbaar maken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

4. Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

4.1 In dit hoofdstuk 4 geven wij informatie over de omstandigheden waarin uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

4.2 De hosting faciliteiten voor onze website bevinden zich in Canada. De Europese Commissie heeft een “besluit tot gepastheid” genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van elk van deze landen. Doorgiften naar elk van deze landen zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd of goedgekeurd.

5. Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

5.1 In dit hoofdstuk 5 wordt ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens uiteengezet, die erop gericht zijn om ervoor te zorgen dat wij onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens nakomen.

5.2 Persoonsgegevens die wij voor welk doel of welke doeleinden dan ook verwerken, zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor dat doel of die doelen.

5.3 Wij bewaren uw persoonlijke gegevens voor een minimale periode van 180 dagen na de datum van verzameling, en voor een maximale periode van leven na die datum vanwege de levenslange garantieservice die wordt aangeboden;

5.5 Niettegenstaande de overige bepalingen van dit artikel 5, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

6. Beveiliging van persoonsgegevens

6.1 Wij zullen passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

6.2 Wij zullen al uw persoonlijke gegevens opslaan op beveiligde servers, personal computers en mobiele apparaten.

6.3 De volgende persoonsgegevens worden door ons versleuteld opgeslagen: uw naam, contactgegevens en wachtwoord(en).

6.4 Gegevens met betrekking tot uw vragen en financiële transacties die van uw webbrowser naar onze webserver of van onze webserver naar uw webbrowser worden verzonden, worden beschermd met behulp van encryptietechnologie.

6.5 U erkent dat de overdracht van niet-versleutelde (of onvoldoende versleutelde) gegevens via het internet inherent onveilig is en wij kunnen de veiligheid van gegevens die via het internet worden verzonden niet garanderen.

6.6 U dient ervoor te zorgen dat uw wachtwoord niet kan worden geraden door een persoon of een computerprogramma. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website en wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op onze website).

7. Uw rechten

7.1 In dit hoofdstuk 8 hebben we een overzicht gegeven van de rechten die u op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn in onze samenvattingen opgenomen. Lees daarom de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties voor een volledige uitleg van deze rechten.

7.2 Uw belangrijkste rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn:

(a) het recht op toegang – u kunt om kopieën van uw persoonlijke gegevens vragen;

(b) het recht op correctie – u kunt ons vragen om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren en onvolledige persoonsgegevens in te vullen;

(c) het recht om uw persoonlijke gegevens te wissen – u kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen;

(d) het recht om de verwerking te beperken – u kunt vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken;

(e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking – u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;

(f) het recht op gegevensportabiliteit – u kunt vragen dat wij uw persoonsgegevens aan een andere organisatie of aan u doorgeven;

(g) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit – u kunt een klacht indienen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens; en

(h) het recht om de toestemming in te trekken – voor zover de rechtsgrond van onze verwerking van uw persoonlijke gegevens de toestemming is, kunt u deze intrekken.

7.3 U heeft het recht om te bevestigen of wij uw persoonlijke gegevens al dan niet verwerken en, indien dit het geval is, toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat gegevens over het doel van de verwerking, de betreffende categorieën van persoonlijke gegevens en de ontvangers van de persoonlijke gegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij u een kopie van uw persoonlijke gegevens verstrekken. Het eerste exemplaar zal gratis worden verstrekt, maar extra exemplaren kunnen tegen een redelijke vergoeding worden verstrekt. U kunt toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens door uw account te bezoeken wanneer u bent ingelogd op onze website.

7.4 U heeft het recht om eventuele onjuiste persoonlijke gegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om eventuele onvolledige persoonlijke gegevens over u te laten invullen.

7.5 In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Deze omstandigheden zijn onder meer: de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor een verwerking op basis van toestemming in; u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketing doeleinden; en de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht om gegevens te wissen. De algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor de naleving van een wettelijke verplichting; of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

7.6 In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen ervan; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u hebt persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen; en u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Indien de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen wij uw persoonlijke gegevens verder opslaan. Wij zullen deze echter alleen op andere wijze verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van groot openbaar belang.

7.7 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van een aan ons toegekend overheidsgezag; of de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking bedoeld is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

7.8 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor direct marketing doeleinden). Indien u hiertegen bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel staken.

7.9 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.

7.10 Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens de rechtsgrond is:

(a) toestemming; of

(b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen voordat u een overeenkomst sluit,

en deze verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen in het gedrang zou brengen.

7.11 Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

7.12 Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens de toestemming is, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.

7.13 U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door contact met ons op te nemen.

8. Websites van derden

8.1 Onze website bevat hyperlinks naar en gegevens van websites van derden.

8.2 Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden.

9. Informatie bijwerken

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij over u hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

10. Over cookies

10.1 Een cookie is een bestand met een identificator (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt dan teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server aanvraagt.

10.2 Cookies kunnen “permanente” cookies of “sessiecookies” zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij de gebruiker deze voor de vervaldatum verwijdert; een sessiecookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.

10.3 Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke gegevens die wij over u opslaan kunnen worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.

11. Cookies die wij gebruiken

11.1 Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

(a) verificatie en status – wij gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en tijdens het navigeren op onze website, en om ons te helpen bepalen of u bent ingelogd op onze website.

(b) Winkelwagen – we gebruiken cookies om de staat van uw winkelwagen bij te houden terwijl u door onze website navigeert.

(c) personalisatie – wij gebruiken cookies om informatie over uw voorkeuren op te slaan en om onze website voor u te personaliseren.

(d) veiligheid – we gebruiken cookies als onderdeel van de veiligheidsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, inclusief het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens, en om onze website en diensten in het algemeen te beschermen.

(e) reclame – wij gebruiken cookies om ons te helpen om advertenties weer te geven die voor u relevant zijn.

(f) analyse – we gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren.

(g) Toestemming voor cookies – wij gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies meer in het algemeen op te slaan.

12. Cookies gebruikt door onze dienstverleners

12.1 Onze dienstverleners gebruiken cookies en deze cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

12.2 Wij gebruiken Google Analytics. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van onze website door middel van cookies. De verzamelde informatie wordt gebruikt om rapporten op te stellen over het gebruik van onze website. Meer informatie over het gebruik van de informatie door Google kunt u vinden op https://www.google.com/policies/privacy/partners/ en u kunt het privacybeleid van Google raadplegen op https://policies.google.com/privacy.

13. Beheer van cookies

13.1 De meeste browsers staan u toe om het accepteren van cookies te weigeren en om cookies te verwijderen. De methoden om dit te doen verschillen van browser tot browser en van versie tot versie. Via deze links kunt u echter actuele informatie verkrijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

e) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); en

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (rand).

13.2 Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

13.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

14. Cookievoorkeuren

U kunt uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies op onze website beheren door uw account of inlogpagina te bezoeken.

15. Wijzigingen

15.1 Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

15.2 U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

15.3 Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen OF belangrijke wijzigingen in dit beleid.

16. Onze gegevens

16.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Sublimz LTD (PAKALOA).

16.2 Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer 12026803 en zijn gevestigd op het adres 71-75 Shelton Street, London, Greater London, Verenigd Koninkrijk, WC2H 9JQ.

16.3 U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.

17. Registratie van gegevensbescherming

17.1 Wij zijn geregistreerd als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens bij het Britse Information Commissioner’s Office.

17.2 Ons registratienummer voor gegevensbescherming is ZA559973.

18. Gegevensbeschermingsfunctionaris

De contactgegevens van onze medewerker voor gegevensbescherming zijn op aanvraag beschikbaar.

Laatst bijgewerkt: 18 november 2019.