VERKOOPVOORWAARDEN

Ontdek hier de verkoopvoorwaarden van Pakaloa Care +. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u alles begrijpt.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Invoering

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en aankoop van producten via onze website.

1.2 Voordat u een bestelling plaatst op onze website, wordt u gevraagd uw uitdrukkelijke toestemming te geven voor deze algemene voorwaarden.

1.3 Dit document heeft geen invloed op eventuele wettelijke rechten die u als consument heeft (zoals rechten onder de Consumentenovereenkomsten (informatie, annulering en aanvullende kosten) Regulations 2013 of de Consumer Rights Act 2015).

2. Interpretatie

2.1 In deze voorwaarden:

(een) “wij” betekent naam​ en

(b) “u” betekent onze klant of potentiële klant,

en “ons”, “onze” en “jij bent” moeten dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd.

3. Bestelproces

3.1 De reclame voor producten op onze website vormt meer een “uitnodiging tot behandeling” dan een contractueel aanbod.

3.2 Er komt geen contract tussen u en ons tot stand, tenzij en totdat we uw bestelling accepteren in overeenstemming met de procedure die is uiteengezet in Sectie 3.

3.3 Om via onze website een contract aan te gaan om producten bij ons te kopen, moeten de volgende stappen worden genomen: u moet de producten die u wilt kopen aan uw winkelwagen toevoegen en vervolgens doorgaan naar de kassa; als u een nieuwe klant bent, moet u dan een account bij ons aanmaken en inloggen; als u een bestaande klant bent, moet u uw inloggegevens invoeren; zodra u bent ingelogd, moet u de leveringsmethode van uw voorkeur selecteren en uw bestelling en uw instemming met de voorwaarden van dit document bevestigen; u wordt doorgestuurd naar de website van onze betalingsdienstaanbieder en onze betalingsdienstaanbieder zal uw betaling afhandelen; we sturen u dan een eerste bevestiging; en zodra we hebben gecontroleerd of we aan uw bestelling kunnen voldoen, sturen we u een orderbevestiging (op dat moment wordt uw bestelling een bindend contract) of bevestigen we per e-mail dat we uw bestelling niet kunnen uitvoeren.

3.4 U krijgt de gelegenheid om invoerfouten op te sporen en te corrigeren voordat u uw bestelling plaatst.

4. Producten

We kunnen de producten die op onze website beschikbaar zijn periodiek wijzigen en we verbinden ons er niet toe om een bepaald product of type product te blijven leveren.

5. Prijzen

5.1 Onze prijzen staan vermeld op onze website.

5.2 We zullen van tijd tot tijd de prijzen op onze website wijzigen, maar dit heeft geen invloed op contracten die eerder van kracht zijn geworden.

5.3 Alle bedragen vermeld in deze voorwaarden of op onze website zijn inclusief BTW.

5.4 Het is mogelijk dat prijzen op de website onjuist worden vermeld; dienovereenkomstig zullen we prijzen verifiëren als onderdeel van onze verkoopprocedures, zodat de juiste prijs aan u wordt meegedeeld voordat het contract van kracht wordt.

6. Betalingen

6.1 U moet tijdens het afrekenen de prijzen betalen van de producten die u bestelt.

6.2 Betalingen kunnen worden gedaan met een bankkaart.

6.3 Als u een ongerechtvaardigde creditcard, betaalpas of andere terugbetaling doet, bent u binnen 7 dagen na de datum van ons schriftelijk verzoek aan ons verschuldigd:

(een) een bedrag gelijk aan het bedrag van de terugvordering;

(b) alle door ons gemaakte kosten van derden in verband met de terugboeking (inclusief kosten gemaakt door onze of uw bank of betalingsverwerker of kaartuitgever);

(c) administratiekosten van € 30,00 inclusief BTW; en

(d) al onze redelijke kosten, verliezen en uitgaven opgelopen bij het invorderen van de bedragen waarnaar in deze paragraaf 6.4 wordt verwezen (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en incassokosten), en om twijfel te voorkomen, als u de bron van een vermelding op uw kaartafschrift of een ander financieel overzicht, en als gevolg daarvan een terugboeking doet, vormt dit een ongerechtvaardigde terugboeking voor de doeleinden van deze paragraaf 6.4.

7. Leveringen

Ons beleid en onze procedures met betrekking tot de levering van producten worden uiteengezet in ons leveringsbeleidsdocument.

8. Overeenkomsten op afstand: herroepingsrecht

8.1 Dit artikel 8 is alleen van toepassing als u aanbiedt om als consument een contract met ons te sluiten of een contract met ons te sluiten, dat wil zeggen als een persoon die geheel of hoofdzakelijk buiten uw vak, bedrijf, ambacht of beroep handelt.

8.2 U kunt een aanbod om een contract met ons aan te gaan via onze website intrekken of een contract dat met ons is aangegaan via onze website annuleren (zonder een reden voor uw intrekking of annulering op te geven) op elk moment binnen de periode:

(een) te beginnen met het indienen van uw bod; en

(b) eindigend op het einde van 14 dagen na de dag waarop de producten in uw fysieke bezit zijn gekomen of in het fysieke bezit zijn van een persoon die door u is geïdentificeerd om ze in bezit te nemen (of als de overeenkomst betrekking heeft op de levering van meerdere producten, iets, 14 dagen na de dag waarop de laatste van die producten, partijen of stukken in uw fysieke bezit komen of het fysieke bezit van een door u geïdentificeerde periode om ze in bezit te nemen).

8.3 Om een aanbod tot contractering of annulering van een contract op basis van deze sectie 8 in te trekken, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om het contract in te trekken of te annuleren (al naargelang het geval). U kunt ons hiervan op de hoogte stellen door middel van een duidelijke verklaring waarin de beslissing wordt uiteengezet. In geval van annulering kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door middel van het annuleringsformulier dat wij u ter beschikking zullen stellen. Om de annuleringsdeadline te halen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het recht op annulering verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

8.4 Als u een contract annuleert op basis van artikel 8, moet u de producten naar ons terugsturen of overhandigen aan ons of een door ons geautoriseerde persoon om ze te ontvangen. U moet uw verplichtingen waarnaar in deze sectie 8 wordt verwezen, zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte brengt van uw beslissing om het contract te annuleren, nakomen. U moet de directe kosten voor het retourneren van de producten betalen.

8.5 Als u een bestelling annuleert in overeenstemming met deze sectie 8, ontvangt u een volledige terugbetaling van het bedrag dat u aan ons hebt betaald met betrekking tot de bestelling, inclusief de kosten van levering aan u, behalve:

(een) als u een soort levering heeft gekozen die meer kost dan de goedkoopste soort levering die wij aanbieden, behouden wij ons het recht voor om het verschil in kosten tussen de door u gekozen soort levering en de minst dure levering die wij aanbieden te behouden; en

(b) zoals anders bepaald in dit artikel 8.

8.6 Als de waarde van de door u geretourneerde producten met enig bedrag wordt verminderd als gevolg van de behandeling van die producten door u die verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen, kunnen we dat bedrag van u terugvorderen. aan de aanneemsom. We kunnen dat bedrag terugkrijgen door het in mindering te brengen op enige aan u verschuldigde terugbetaling of van u eisen dat u dat bedrag rechtstreeks aan ons betaalt. Behandeling die verder gaat dan de soort behandeling die redelijkerwijs in een winkel zou kunnen zijn toegestaan, gaat “verder dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen” voor deze doeleinden.

8.7 We betalen het geld terug op dezelfde manier als waarmee u de betaling heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. In ieder geval zullen er voor u geen kosten in rekening worden gebracht als gevolg van de terugbetaling.

8.8 Tenzij we hebben aangeboden om de producten op te halen, zullen we een terugbetaling uitvoeren die aan u verschuldigd is als gevolg van een annulering op basis van deze sectie 8 binnen de periode van 14 dagen na de dag waarop we de geretourneerde producten hebben ontvangen of (indien eerder) na de dag waarop u ons het bewijs levert dat u de producten heeft teruggezonden. Als we de producten niet naar u hebben verzonden op het moment van herroeping of annulering of hebben aangeboden om de producten af te halen, zullen we een aan u verschuldigde terugbetaling zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen de periode van 14 dagen na de dag verwerken. waarop we op de hoogte worden gebracht van de herroeping of annulering.

8.9 U hebt geen recht om een contract te annuleren zoals beschreven in dit artikel 8 voor zover het contract betrekking heeft op:

(een) de levering van verzegelde audio-opnamen verzegelde video-opnamen of verzegelde computersoftware die door u is ontzegeld;

(b) de levering van producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop wij geen invloed hebben en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen;

(c) de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten voor de levering van dergelijke publicaties;

(d) de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen;

(e) de levering van niet-geprefabriceerde goederen die zijn gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van u, of goederen die duidelijk gepersonaliseerd zijn;

(f) de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering, indien dergelijke goederen door u zijn ontzegeld; of

(g) de levering van goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd.

9. Garanties en verklaringen

9.1 U garandeert en verklaart ons dat:

(een) u wettelijk in staat bent om bindende contracten aan te gaan;

(b) je hebt de volledige autoriteit, bevoegdheid en capaciteit om in te stemmen met deze algemene voorwaarden;

(c) alle informatie die u ons verstrekt in verband met uw bestelling waar, nauwkeurig, volledig en niet-misleidend is; en

(d) u kunt de producten in ontvangst nemen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en ons leveringsbeleid.

9.2 Wij garanderen u dat:

(een) we hebben het recht om de producten die u koopt te verkopen;

(b) de producten die we aan u verkopen, worden gratis verkocht tegen enige vergoeding of bezwaring, behalve zoals gespecificeerd in deze algemene voorwaarden;

(c) u zult genieten van rustig bezit van de producten die u koopt, behalve zoals gespecificeerd in deze algemene voorwaarden;

(d) de producten die u koopt, komen overeen met elke beschrijving die op onze website wordt gepubliceerd; en

(e) de producten die u koopt, zullen van voldoende kwaliteit zijn.

9.3 Al onze garanties en verklaringen met betrekking tot de levering van producten zijn uiteengezet in deze algemene voorwaarden. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en onderhevig aan Sectie 10.1, worden alle andere garanties en verklaringen uitdrukkelijk uitgesloten.

10. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

10.1 Niets in deze algemene voorwaarden zal:

(een) aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;

(b) enige aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

(c) enige aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

(d) alle aansprakelijkheden uitsluiten die onder de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten,

en als u een consument bent, worden uw wettelijke rechten niet uitgesloten of beperkt door deze algemene voorwaarden, behalve voor zover toegestaan door de wet.

10.2 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie 10 en elders in deze algemene voorwaarden:

(een) zijn onderworpen aan Sectie 10.1; en

(b) beheersen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of die verband houden met het onderwerp van deze algemene voorwaarden, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van wettelijke plichten, behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze voorwaarden en voorwaarden.

10.3 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enige verliezen die voortvloeien uit een gebeurtenis of gebeurtenis buiten onze redelijke controle.

10.4 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot zakelijke verliezen, inclusief (maar niet beperkt tot) verlies van of schade aan winst, inkomen, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zaken, contracten, commerciële kansen of goodwill.

10.5 U aanvaardt dat wij er belang bij hebben de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en medewerkers te beperken en, gezien dat belang, erkent u dat wij een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; u gaat ermee akkoord dat u geen enkele claim persoonlijk zult indienen tegen onze functionarissen of werknemers met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website of deze algemene voorwaarden (dit zal de aansprakelijkheid van de entiteit met beperkte aansprakelijkheid uiteraard niet beperken of uitsluiten zichzelf voor het handelen en nalaten van onze functionarissen en medewerkers).

11. Variatie

11.1 We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

11.2 Een herziening van deze algemene voorwaarden is van toepassing op contracten die op elk moment na de herziening zijn aangegaan, maar heeft geen invloed op contracten die zijn gesloten vóór het tijdstip van de herziening.

12. Toewijzing

12.1 U stemt er hierbij mee in dat we onze rechten en / of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden kunnen toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen – op voorwaarde dat, als u een consument bent, een dergelijke handeling niet dient om de garanties die u ten goede komen te verminderen. deze algemene voorwaarden.

12.2 U mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming uw rechten en / of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden niet toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

13. Geen ontheffingen

13.1 Geen enkele schending van enige bepaling van een contract onder deze voorwaarden zal worden opgeheven, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de partij die niet in overtreding is.

13.2 Geen verklaring van afstand van enige schending van enige bepaling van een contract onder deze algemene voorwaarden zal worden geïnterpreteerd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van enige andere schending van die bepaling of enige schending van enige andere bepaling van dat contract.

14. Scheidbaarheid

14.1 Als een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit als onwettig en / of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van kracht.

14.2 Als een onwettige en / of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene voorwaarden wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

15. Volledige overeenkomst

Onder voorbehoud van paragraaf 10.1 vormen deze algemene voorwaarden, samen met ons leveringsbeleid en ons retourbeleid, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de verkoop en aankoop van onze producten en vervangen ze alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons in relatie met de verkoop en aankoop van onze producten.

16. Wet en jurisdictie

16.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Amerikaanse wetgeving.

16.2 Alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Delaware.

17. Wettelijke en reglementaire openbaarmakingen

17.1 We zullen geen kopie van deze algemene voorwaarden indienen, specifiek met betrekking tot elke gebruiker of klant, en als we deze algemene voorwaarden bijwerken, zal de versie waarmee u oorspronkelijk akkoord ging, niet langer beschikbaar zijn op onze website. We raden u aan om een kopie van deze algemene voorwaarden te bewaren voor toekomstig gebruik.

17.2 Deze voorwaarden zijn beschikbaar in verschillende talen.

Laatst bijgewerkt: 4 juli 2020​

SHOP NU DE BESTE KWALITEIT

Koop nu het beste opblaasbare paddleboard!

Opblaasbaar SUP board van topkwaliteit en levenslange garantie.

Shopping Cart
Skip to content