Ochrona przed przypadkowymi uszkodzeniami

Pakaloa Care+ WARUNKI

Co to jest Pakaloa Care+?

 • Pakaloa Care+ to ochrona przed przypadkowymi uszkodzeniami nadmuchiwanej deski wiosłowej.
 • Musisz zamówić ochronę Pakaloa Care + przy zakupie pakaloa nadmuchiwane paddleboards.
 • Możesz rozszerzyć swoją ochronę Pakaloa Care+, ale musisz to zrobić przed datą jego wygaśnięcia z obszaru konta. Wysyłamy Ci 2 e-maile z przypomnieniem, aby uniknąć wygaśnięcia.

Zarządzanie ochroną przed przypadkowymi uszkodzeniami

W sekcji “Moje konto” znajdziesz listę gwarancji ochrony przed przypadkowymi uszkodzeniami Care+ w sekcji “Moje konto”. W tym miejscu można zarządzać i rozszerzać Pakaloa Care+

Ochrona przed przypadkowymi uszkodzeniami

Zrozumienie gwarancji ochrony przed przypadkowymi uszkodzeniami

Prosimy o uważne przeczytanie tej strony i upewnienie się, że rozumiesz i w pełni przestrzegasz jej warunków, niedopełnienie tego obowiązku może zagrozić traktowaniu wszelkich roszczeń, które mogą powstać i może doprowadzić do unieważnienia umowy. Upewnij się, że przechowujesz go w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można go przeczytać ponownie.

Gwarancja ochrony przed przypadkowym uszkodzeniem

Niniejsza umowa jest dowodem umowy gwarancyjnej. Wejdzie ona w życie dopiero wtedy, gdy otrzymamy pełną płatność i zaakceptujemy ubezpieczenie. Świadczenie usług gwarancyjnych zostanie świadczone zgodnie z niniejszą umową. Twój bordereau jest podstawą umowy i stanowi część umowy gwarancyjnej.
Umowa zawiera szczegółowe informacje na temat świadczonej ochrony, tego, co jest wyłączone z ochrony, oraz warunków tej usługi.

Niniejsza gwarancja jest przeznaczona na pokrycie kosztów naprawy lub, według własnego uznania, kosztów wymiany poniesionych w wyniku przypadkowego uszkodzenia, zgodnie z definicją zawartą w niniejszej umowie.

Definicje

Każde słowo lub wyrażenie, do którego zostało dołączone określone znaczenie, będzie miało takie samo znaczenie w całej tej umowie i będzie wyświetlane z wielkimi literami i pogrubioną czcionką.

 1. Przypadkowe uszkodzenie oznacza wszelkie uszkodzenia zadawane paddleboardowi, które nie były celowe ani niezwiązane z tym zobowiązaniem.
 2. Bordereau oznacza każdą podpisaną deklarację Paddleboard sprzedawane do Ciebie.
 3. Granice geograficzne to kraje bez międzynarodowych ograniczeń lub wojen.
 4. Okres gwarancji oznacza okres, w który zapłaciłeś.
 5. Warsztat oznacza Centrum Serwisowe Pakaloa lub inne autoryzowane centrum serwisowe.
 6. Koszt naprawy oznacza koszt naprawy materiałów, robocizny i wysyłki.
 7. Pokrywa jest maksymalną kwotą, która może zostać naprawiona w sumie w okresie gwarancyjnym. Maksymalna kwota jest wartością jednostki.
 8. My / Nas / Nasze środki Pakaloa.
 9. Zużycie oznacza stopniowe pogorszenie związane z normalnym użytkowaniem i wiekiem Paddleboard i jego elementów.
 10. Ty/Twój/Ty/ Ty sam oznacza klienta.

Ochrona przed przypadkowymi uszkodzeniami

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Jeśli deska wiosłowa lub SUP poniesie przypadkowe uszkodzenie, naprawimy ją bezpłatnie (w tym części i koszty robocizny naprawy oraz opłaty logistyczne) lub, według naszego wyboru, wymienimy ją na identyczną/lub lepszą jednostkę, w uzgodnionym okresie, podczas gdy Paddleboard mieści się w granicach geograficznych, z zastrzeżeniem warunków i wyłączeń określonych w niniejszej umowie.

Koszty naprawy lub wymiany zostaną pokryte do wartości urządzenia.

Szczególne wyłączenia

Na mocy niniejszej umowy nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • Każdy towar nieujęty w fakturze zdefiniowany przez model i numer seryjny na fakturze odbiorcy.
 • Uszkodzenie dodatkowego sprzętu lub akcesoriów, w tym i zidentyfikowane na podstawie oryginalnej faktury.
 • Uszkodzenie paddleboardu podczas wynajmu lub wypożyczenia osobom trzecim.
 • Złośliwe uszkodzenia lub zużycie.
 • Naprawa lub wymiana części i urządzeń peryferyjnych, które nie zostały dostarczone w ramach pakietu Paddleboard.

Wykluczenia ogólne

Na mocy niniejszej umowy nie ponosimy odpowiedzialności za

Nie znaleziono usterek

 • Wszelkie koszty poniesione w przypadku stwierdzenia, że Paddleboard działa normalnie (brak usterki). Pakaloa zastrzega sobie prawo do naliczyć koszty logistyczne i opłatę za kontrolę za każdą sprawę NFF bezpośrednio do klienta.

Kradzież / utrata

 • Utrata użytkowania lub kradzież Paddleboard lub wtórne straty jakiegokolwiek rodzaju.

Opłaty stron trzecich

 • Wszelkie związane z tym opłaty pobierane przez dowolnego dostawcę.
 • Naprawy i konserwacje wykonywane przez osoby inne niż Pakaloa lub jego zatwierdzona usługa
  Dostawców.
 • Koszty konserwacji, remontu lub modyfikacji lub uszkodzeń wynikających z konserwacji, remontu lub modyfikacji

Zaniedbanie, nadużycie, niewłaściwe użycie

 • Niestosowanie się lub witryny Paddleboard zgodnie z naszymi instrukcjami i nieprzestrzeganie zaleceń konserwacji i przechowywania;
 • Korzystanie z akcesoriów lub sprzętu niezatwierdzonych przez nas
 • Niewłaściwe podłączenie do akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych;
 • Wprowadzenie do jednostki cieczy lub innych ciał obcych;
 • Koszty poniesione w związku z niewłaściwą instalacją, eksploatacją, konserwacją, remontem lub modyfikacją.

Zużycie

 • Koszt naprawienia lub naprawienia wyłącznie z powodu zużycia, stopniowego pogorszenia lub utleniania, stopniowego rozwijania wad, wad lub złamań; Drapanie lub odpryskiwanie jakichkolwiek powierzchni.

Ryzyko wojny i terroryzm

 • Porażki bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub przyczyniły się do lub wynikające z wojny, inwazji, akt obcego wroga, wrogości (czy wojna być wypowiedziane lub nie), wojny domowej, buntu, rewolucji, powstania lub wojskowych lub uzurpacji władzy.

Ryzyko jądrowe

 • Awarie bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub dodane przez promieniowanie jonizujące lub wynikające z promieniowania jonizującego lub zanieczyszczenia radioaktywnym z jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub jakichkolwiek odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego lub radioaktywnych, toksycznych, wybuchowych lub innych niebezpiecznych właściwości jakiegokolwiek wybuchowego zespołu jądrowego lub jego części jądrowych.

Jeśli jakiekolwiek roszczenie zostało złożone na mocy niniejszej umowy gwarancyjnej jest fałszywe pod jakimkolwiek względem lub jeśli jakiekolwiek fałszywe środki lub urządzenia są wykorzystywane przez Użytkownika w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści wynikających z niniejszej umowy, przepadają.

Ogólne warunki ochrony przed przypadkowymi uszkodzeniami

Należy podjąć wszelkie uzasadnione kroki, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu paddleboardu, w tym między innymi:

 • Utrzymanie Paddleboard w odpowiednim stanie konserwacji i naprawy;
 • Korzystanie z paddleboardu zgodnie z naszymi instrukcjami i konserwacją
  zaleceń; (Jeśli posiadasz wypożyczalnię desek do paddleboardingu, musisz zarządzać tym ze swoimi klientami)
 • Provide na twój koszt wszystkie szczegóły, które możemy wymagać dotyczące przyczyny i ilości przypadkowego uszkodzenia.

1. Obowiązek staranności

Paddleboard nie może być obsługiwany po przypadkowym uszkodzeniu lub incydencie, jeśli może to spowodować dalsze uszkodzenia paddleboardu.

2. Oszustwo

 • Nie wolno działać w sposób oszukańczy. Jeśli użytkownik lub ktokolwiek działający w jego celu domaga się naprawy w ramach niniejszej gwarancji, wiedząc, że roszczenie jest fałszywe lub oszukańczo
 • wszelkie szacunki, lub
 • złożyć oświadczenie na poparcie roszczenia, wiedząc, że oświadczenie jest fałszywe pod jakimkolwiek względem, lub
 • przedstawić dokument na poparcie roszczenia, znając dokument, który ma być sfałszowany lub fałszywy w jakimkolwiek zakresie, lub
 • roszczenia w związku z jakąkolwiek stratą lub szkodą spowodowaną umyślnym działaniem lub

Następnie:

 • nie zapłaci za naprawę
 • nie uiści żadnej innej naprawy, która została wykonana lub zostanie dokonana w ramach niniejszej gwarancji
 • oświadczy, że gwarancja jest nieważna
 • będzie uprawniony do odzyskania od Ciebie kwoty naprawy już zapłaconej w ramach gwarancji
 • nie dokona zwrotu premii

Jak się ubiegać?

Skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, aby zgłosić roszczenie. Nasz zespół wsparcia jest dostępny 24/7, aby ci pomóc.

Warunki ci jak zalogować naprawę w ramach ochrony przed przypadkowym uszkodzeniem

Aby zapewnić pełną ochronę gwarancji, należy przestrzegać poniższych instrukcji. Jeśli nie zastosujesz się do nich, możemy anulować w naszym użyczyeniu gwarancji, odmówić zajścia w twoje roszczenie lub zmniejszyć kwotę wypłaty roszczeń.

Paddleboard nie powinien być używany po wypadku, a nasz punkt informacyjny musi zostać poinformowany w ciągu 5 dni roboczych od incydentu.

Aby zalogować się do naprawy w wyniku przypadkowego uszkodzenia care+ prosimy o przesłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem naszej strony kontaktowej.

Nasi agenci podadzą Ci szczegółowe informacje o tym, jak i gdzie zwrócić urządzenie do naprawy. Firma Pakaloa lub jej usługodawca nie zaakceptuje zwrotu paddleboardu bez uprzedniej zgody.

Nasza odpowiedzialność na podstawie niniejszego certyfikatu za każdy okres gwarancji jest uzależniona od zapłaty z góry odpowiedniej składki należnej za ten okres.

Pakaloa Care + dostępne dla innych nadmuchiwanych paddleboards marki:

Pakaloa Care+ Dostęp

Teraz dostępne dla wszystkich innych marek nadmuchiwanych desek wiosłowych z tymi samymi warunkami, tymi samymi usługami i niewielką opłatą za pierwszy miesiąc. W przypadku przypadkowego uszkodzenia nadmuchiwanej deski wiosłowej, zostanie ona załatwiona, a jeśli trzeba ją wymienić, otrzymasz nową deskę łopatkową Pakaloa (nie deskę wiosłową innej marki, wysyłamy tylko Pakaloa Paddleboards).

Ostatnia aktualizacja: 07 czerwca 2020 r.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Back to top - Pakaloa SUP
Skip to content