Zasady i warunki ochrony przed przypadkowym uszkodzeniem

Co to jest Pakaloa Care+ ?

 • Pakaloa Care+ to ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem dla Ciebie nadmuchiwana deska do wios艂owania w pozycji stoj膮cej.
 • Musisz zamówi膰 ochron臋 Pakaloa Care+ przy zakupie nadmuchiwanej deski wios艂owej Pakaloa.
 • Mo偶esz rozszerzy膰 swoj膮 Ochron臋 Pakaloa Care+, ale musisz to zrobi膰 przed jej wyga艣ni臋ciem z Twojego konta. Wy艣lemy do Ciebie 2 wiadomo艣ci e-mail z pami臋ci膮, aby unikn膮膰 utraty wa偶no艣ci.

Zarz膮dzanie gwarancj膮

Lista gwarancji Care+ znajduje si臋 w zak艂adce 鈥淕warancje鈥 鈥淢oje konto鈥 w sekcji. St膮d mo偶na zarz膮dza膰 i rozszerza膰 Pakaloa Care+

Ochrona przed przypadkowymi uszkodzeniami

Zrozumie膰 gwarancj臋 na wypadek uszkodzenia  

Prosimy o uwa偶ne przeczytanie tej strony i upewnienie si臋, 偶e rozumiej膮 Pa艅stwo i w pe艂ni przestrzegaj膮 jej warunków, niedope艂nienie tego obowi膮zku mo偶e zagrozi膰 rozpatrzeniu wszelkich roszcze艅, które mog膮 powsta膰 i mo偶e doprowadzi膰 do uniewa偶nienia umowy. Upewnij si臋, 偶e przechowujesz j膮 w bezpiecznym miejscu, aby艣 móg艂 j膮 ponownie przeczyta膰, je艣li zajdzie taka potrzeba.

Gwarancja przypadkowego uszkodzenia  

Niniejsza umowa stanowi dowód zawarcia umowy gwarancyjnej. Umowa wchodzi w 偶ycie dopiero wtedy, gdy otrzymamy pe艂n膮 zap艂at臋 i zaakceptujemy zakres gwarancji. 艢wiadczymy us艂ug臋 gwarancyjn膮 zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Twój bordereau jest podstaw膮 umowy i stanowi cz臋艣膰 umowy gwarancyjnej.
Umowa zawiera szczegó艂y dotycz膮ce udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, co jest wy艂膮czone z ochrony ubezpieczeniowej i warunków tej us艂ugi.

Niniejsza gwarancja ma na celu pokrycie Kosztów Naprawy lub, wed艂ug naszego uznania, Kosztów Wymiany poniesionych w wyniku Przypadkowego uszkodzenia, jak okre艣lono w niniejszej umowie.

Definicje  

Ka偶de s艂owo lub wyra偶enie, do którego do艂膮czono szczególne znaczenie, b臋dzie nosi艂o to samo znaczenie w ca艂ym tek艣cie niniejszej umowy i b臋dzie pojawia膰 si臋 z du偶膮 liter膮 i pogrubion膮 czcionk膮.

 1. Przypadkowe uszkodzenie oznacza ka偶de uszkodzenie tablicy wios艂owej, które nie by艂o zamierzone lub do którego powstania nie jest zobowi膮zane.
 2. Bordereau oznacza, 偶e ka偶da podpisana deklaracja o tablicy og艂osze艅 sprzedana tobie.
 3. Granice geograficzne s膮 krajami bez ogranicze艅 mi臋dzynarodowych lub wojen.
 4. Okres gwarancyjny oznacza okres, za który zap艂aci艂e艣.
 5. Naprawca oznacza Centrum Obs艂ugi Pakaloa lub jakiekolwiek inne autoryzowane centrum serwisowe.
 6. Koszt naprawy oznacza koszt materia艂ów naprawczych, robocizny i transportu.
 7. Pokrywa to maksymalna kwota, która mo偶e zosta膰 naprawiona w ca艂o艣ci w okresie gwarancji. Maksymalna kwota jest warto艣ci膮 urz膮dzenia.
 8. My/U/Naszym/naszym oznacza Pakaloa.
 9. Zu偶ycie i rozerwanie oznacza stopniowe pogarszanie si臋 jako艣ci zwi膮zane z normalnym u偶ytkowaniem i wiekiem tablicy pami膮tkowej i jej cz臋艣ci sk艂adowych.
 10. Ty, Twój鈥. oznacza klienta.

Pokrycie przypadkowych uszkodze艅  

o jest przykryte?  

Je偶eli tablica wios艂owa ulegnie przypadkowemu uszkodzeniu, naprawimy j膮 bez ponoszenia kosztów (w tym kosztów cz臋艣ci i robocizny zwi膮zanych z napraw膮 oraz op艂at logistycznych) lub, wed艂ug naszego wyboru, wymienimy j膮 na identyczn膮/lub lepsz膮 jednostk臋 w uzgodnionym okresie, podczas gdy tablica wios艂owa mie艣ci si臋 w granicach geograficznych, z zastrze偶eniem warunków i wy艂膮cze艅 okre艣lonych w niniejszej umowie.
Koszty naprawy lub wymiany s膮 pokrywane do warto艣ci urz膮dzenia.

Wy艂膮czenia szczególne  

Nie ponosimy odpowiedzialno艣ci na podstawie niniejszej umowy w odniesieniu do:  

 • Wszelkie pozycje nieuwzgl臋dnione w fakturze, jak okre艣lono w modelu i numerze seryjnym na fakturze klienta.
 • Uszkodzenie wszelkich dodatkowych urz膮dze艅 lub akcesoriów, w tym i zidentyfikowanych na podstawie oryginalnej faktury.
 • Uszkodzenie Tablicy Wios艂owej podczas wypo偶yczania lub wypo偶yczania osobom trzecim.
 • Szkodliwe uszkodzenie lub zu偶ycie.
 • Naprawa lub wymiana cz臋艣ci i urz膮dze艅 peryferyjnych, które nie by艂y dostarczane jako cz臋艣膰 pakietu Paddleboard.

Wy艂膮czenia ogólne

Nie ponosimy odpowiedzialno艣ci na podstawie niniejszej umowy w odniesieniu do

Nie znaleziono 偶adnej usterki

 • Wszelkie koszty poniesione w przypadku stwierdzenia, 偶e Paddleboard dzia艂a normalnie (brak usterki). Pakaloa zastrzega sobie prawo do obci膮偶enia klienta kosztami logistyki i op艂at膮 za kontrol臋 ka偶dego przypadku NFF bezpo艣rednio.

Kradzie偶 / utrata

 • Utrata u偶ytkowania lub kradzie偶 tablicy 艂opatkowej lub wynikaj膮ca z tego utrata jakiegokolwiek rodzaju. 

Op艂aty od osób trzecich

 • Wszelkie zwi膮zane z tym op艂aty pobierane przez dowolnego dostawc臋 na rzecz u偶ytkownika.
 • Naprawy i konserwacja wykonywane przez osoby inne ni偶 Pakaloa lub jego zatwierdzony serwis.Dostawcy.
 • Koszty konserwacji, remontów lub modyfikacji lub uszkodze艅 wynikaj膮cych z konserwacji, remontów lub modyfikacji.

Zaniedbania, nadu偶ycia, nadu偶ycia, nadu偶ycia  

 • Niezastosowanie si臋 do naszych instrukcji i nieprzestrzeganie zalece艅 dotycz膮cych konserwacji i przechowywania;
 • U偶ycie akcesoriów lub sprz臋tu niezatwierdzonego przez nas.
 • Nieprawid艂owe pod艂膮czenie do akcesoriów lub innych urz膮dze艅 peryferyjnych;
 • Wprowadzanie do urz膮dzenia cieczy lub innych cia艂 obcych;
 • Koszty zwi膮zane z niew艂a艣ciw膮 instalacj膮, eksploatacj膮, konserwacj膮, przegl膮dami i modyfikacjami.

Zu偶ycie i rozerwanie

 • Koszt 艣rodków zaradczych lub naprawienia szkody wy艂膮cznie z powodu Zu偶ycie i rozerwanie, stopniowe pogarszanie si臋 stanu lub utlenianie, stopniowe powstawanie defektów, wad lub p臋kni臋膰; Zarysowania lub odpryskiwanie dowolnych powierzchni.

Ryzyko wojenne i terroryzm  

 • Niepowodzenia bezpo艣rednio lub po艣rednio spowodowane przez wojn臋, inwazj臋, akt wroga obcego, dzia艂ania wojenne (wypowiedziane lub nie), wojn臋 domow膮, bunt, rewolucj臋, powstanie lub w艂adz臋 wojskow膮 lub uzurpowan膮, lub te偶 przyczyni艂y si臋 do nich.

Ryzyko j膮drowe

 • Niepowodzenia bezpo艣rednio lub po艣rednio spowodowane przez promieniowanie jonizuj膮ce lub ska偶enie radioaktywno艣ci膮 jakiegokolwiek paliwa j膮drowego lub jakichkolwiek odpadów j膮drowych, ze spalania paliwa j膮drowego lub radioaktywnych, toksycznych, wybuchowych lub innych niebezpiecznych w艂a艣ciwo艣ci jakiegokolwiek wybuchowego zespo艂u j膮drowego lub jego elementu j膮drowego, b膮d藕 te偶 przyczyni艂y si臋 do tego.

Je偶eli jakiekolwiek roszczenia zg艂oszone na podstawie niniejszej umowy gwarancyjnej s膮 pod jakimkolwiek wzgl臋dem oszuka艅cze lub je偶eli jakiekolwiek oszuka艅cze 艣rodki lub urz膮dzenia s膮 wykorzystywane przez u偶ytkownika w celu uzyskania jakichkolwiek korzy艣ci wynikaj膮cych z niniejszej umowy, wszelkie korzy艣ci wynikaj膮ce z niniejszej umowy ulegaj膮 przepadkowi.

Warunki ogólne  

Nale偶y podj膮膰 wszelkie uzasadnione kroki, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu deski rozdzielczej, w tym mi臋dzy innymi:  

 • Utrzymanie Paddleboardu w odpowiednim stanie technicznym i naprawczym;
 • Korzystanie z Paddleboard zgodnie z naszymi instrukcjami i konserwacj膮. rekomendacje;
 • Podaj na w艂asny koszt wszystkie szczegó艂y, których mo偶emy wymaga膰 w odniesieniu do przyczyny i wysoko艣ci Przypadkowego uszkodzenia.

1. Obowi膮zek opieki  

Tablica wios艂owa nie mo偶e by膰 u偶ywana po ka偶dym Przypadkowym uszkodzeniu lub zdarzeniu, je艣li mog艂oby to spowodowa膰 dalsze uszkodzenie tablicy wios艂owej.  

2. Oszustwo  

 • Nie wolno ci dzia艂a膰 w nieuczciwy sposób. Je偶eli u偶ytkownik lub inna osoba wyst臋puj膮ca w imieniu u偶ytkownika zg艂asza roszczenie o napraw臋 w ramach niniejszej gwarancji, wiedz膮c, 偶e roszczenie to jest nieprawdziwe lub w sposób oszuka艅czy przesadzone, w przypadku
 • jakikolwiek szacunek, lub
 • z艂o偶y膰 o艣wiadczenie na poparcie roszczenia, wiedz膮c, 偶e o艣wiadczenie to jest pod jakimkolwiek wzgl臋dem nieprawdziwe, lub
 • przedstawi膰 dokument na poparcie roszczenia, wiedz膮c, 偶e dokument jest podrobiony lub fa艂szywy pod jakimkolwiek wzgl臋dem, lub
 • zg艂osi膰 roszczenie w zwi膮zku z jak膮kolwiek strat膮 lub szkod膮 spowodowan膮 przez dzia艂anie umy艣lne lub za Twoj膮 zgod膮,

Wi臋c my: 

 • nie zap艂aci za napraw臋.
 • nie zap艂aci 偶adnej innej naprawy, która zosta艂a wykonana lub zostanie wykonana w ramach niniejszej gwarancji.
 • uzna gwarancj臋 za niewa偶n膮.
 • b臋dzie uprawniony do odzyskania od Pa艅stwa kwoty ka偶dej naprawy ju偶 zap艂aconej w ramach gwarancji.
 • nie zwróci 偶adnej premii.

Jak si臋 ubiega膰?

Skontaktuj si臋 z naszym zespo艂em wsparcia technicznego za po艣rednictwem naszego biura obs艂ugi klienta  strona kontaktowa do z艂o偶enia wniosku o odszkodowanie. Nasz zespó艂 wsparcia technicznego jest dost臋pny 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu, aby Ci pomóc.

Reklamacje dotycz膮ce warunków i sposobu rejestrowania naprawy w ramach ochrony przed przypadkowym uszkodzeniem. 

Aby w pe艂ni zabezpieczy膰 swoj膮 gwarancj臋, nale偶y post臋powa膰 zgodnie z poni偶szymi instrukcjami. Je艣li u偶ytkownik nie zastosuje si臋 do nich, mo偶emy wed艂ug w艂asnego uznania anulowa膰 gwarancj臋, odmówi膰 rozpatrzenia roszczenia lub zmniejszy膰 kwot臋 p艂atno艣ci z tytu艂u roszczenia.

Tablicy wios艂owej nie nale偶y u偶ywa膰 po wyst膮pieniu wypadku, a nasz dzia艂 pomocy technicznej musi zosta膰 poinformowany w ci膮gu 5 dni roboczych od zdarzenia.

Aby zarejestrowa膰 napraw臋 w przypadku przypadkowego uszkodzenia Care+, wy艣lij wiadomo艣膰 e-mail za po艣rednictwem naszego serwisu strona kontaktowa.

Nasi agenci podadz膮 Pa艅stwu szczegó艂y dotycz膮ce sposobu i miejsca zwrotu urz膮dzenia do naprawy. Pakaloa lub jego us艂ugodawca nie zaakceptuje zwrotu Paddleboard bez uprzedniej autoryzacji.

Nasza odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u niniejszego za艣wiadczenia za ka偶dy okres gwarancji jest uwarunkowana zap艂at膮 z góry odpowiedniej premii nale偶nej za ten okres.

Pakaloa Care+ dost臋pna dla innych marek nadmuchiwanych desek wios艂owych:

Pakaloa Care+ Access

Teraz dost臋pne dla wszystkich innych marek nadmuchiwanych desek wios艂owych na tych samych warunkach, z tymi samymi us艂ugami i niewielk膮 op艂at膮 za pierwszy miesi膮c. W razie przypadkowego uszkodzenia nadmuchiwanej deski wios艂owej, zostanie ona naprawiona, a w przypadku konieczno艣ci jej wymiany, otrzymasz now膮 desk臋 wios艂ow膮 Pakaloa (nie jest to deska wios艂owa innej marki, wysy艂amy tylko deski Pakaloa Paddleboard).

Ostatnia aktualizacja: 02 marca, 2020.