Polityka prywatności i plików cookie

– Żadnych reklam. Żadnych tropicieli. Nie żartuję. Najpierw prywatność!

Polityka prywatności i plików cookie

Po pierwsze i najważniejsze, nie sprzedajemy Twoich danych osobowych.

1. Wprowadzenie

1.1 Zobowiązujemy się do ochrony prywatności odwiedzających naszą stronę internetową i klientów; w tej polityce wyjaśniamy, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

1.2 Niniejsza polityka ma zastosowanie w przypadku, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych; innymi słowy, gdy określamy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.

1.3 Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej. O ile te pliki cookie nie są absolutnie niezbędne do świadczenia naszej strony internetowej i usług, poprosimy Cię o zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej.

1.4 Nasza strona internetowa zawiera mechanizmy kontroli prywatności, które wpływają na sposób, w jaki będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Korzystając z kontroli prywatności, możesz określić, czy chcesz otrzymywać wiadomości marketingu bezpośredniego, i ograniczyć publikację swoich informacji. Możesz uzyskać dostęp do kontroli prywatności za pośrednictwem swojego konta lub strony logowania.

1.5 W niniejszej polityce „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do naszego administratora danych. Aby uzyskać więcej informacji o nas, zobacz sekcję 18.

2. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

2.1 W niniejszym punkcie 2 określiliśmy:

1lit. ogólne kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać;

1lit. w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, źródła i konkretnych kategorii tych danych;

1lit. cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe; I

1lit. podstawy prawne przetwarzania danych.

2.2 Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej i usług („dane dotyczące użytkowania”). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować adres IP, lokalizację geograficzną, typ przeglądarki i wersję, system operacyjny, źródło odwołań, długość wizyty, widoki strony i ścieżki nawigacji w witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwości i wzorzestwie korzystania z usługi. Źródłem danych użycia jest podczas składania zamówienia. Te dane dotyczące użytkowania mogą być przetwarzane w celu wysyłki, zarządzania gwarancjami i wsparcia.

2.3 Możemy przetwarzać dane konta użytkownika twojej witryny („dane konta”). Dane konta mogą zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mail. Źródłem danych konta jest Ty. Dane konta mogą być przetwarzane w celu obsługi naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług, utrzymywania kopii zapasowych naszych baz danych i komunikowania się z Tobą. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.

2.4 Możemy przetwarzać informacje publikowane w celu publikacji na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług („dane publikacji”). Dane publikacji mogą być przetwarzane w celu umożliwienia takiej publikacji i administrowania naszą stroną internetową i usługami. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.

2.5 Możemy przetwarzać informacje zawarte w każdym zapytaniu, które nam przekazujesz w odniesieniu do towarów i/lub usług („dane zapytania”). Dane zapytania mogą być przetwarzane w celu oferowania, marketingu i sprzedaży odpowiednich towarów i/ lub usług. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.

2.6 Możemy przetwarzać informacje dotyczące naszych relacji z klientami, w tym informacje kontaktowe klienta(„dane dotyczące relacji z klientami”). Dane dotyczące relacji z klientami mogą obejmować imię i nazwisko, pracodawcę, stanowisko lub stanowisko, dane kontaktowe i informacje zawarte w komunikacji między nami a Tobą lub Twoim pracodawcą. Źródłem danych relacji z klientem jest Ty lub Twój pracodawca. Dane dotyczące relacji z klientami mogą być przetwarzane w celu zarządzania naszymi relacjami z klientami, komunikowania się z klientami, prowadzenia rejestrów tych komunikatów oraz promowania naszych produktów i usług wśród klientów. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.

2.7 Możemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów towarów i/lub usług, które zawierasz u nas i/lub za pośrednictwem naszej strony internetowej(„dane transakcji”). Dane transakcji mogą zawierać dane kontaktowe, dane karty i szczegóły transakcji. Źródłem danych transakcji jest Ty i/lub nasz dostawca usług płatniczych. Dane dotyczące transakcji mogą być przetwarzane w celu dostarczenia zakupionych towarów i/lub usług oraz prowadzenia właściwej ewidencji tych transakcji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między tobą a nami i/lub podjęcie kroków, na Państwa wniosek, w celu zawarcia takiej umowy; pod warunkiem, że jeśli nie jesteś osobą, która z nami zawiera umowę, podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i działalnością lub naszym dostawcą usług płatniczych.

2.8 Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz w celu subskrybowania naszych powiadomień e-mail i/lub biuletynów („danych powiadomień”). Dane powiadomień mogą być przetwarzane w celu wysyłania odpowiednich powiadomień i/lub biuletynów. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.

2.9 Możemy przetwarzać informacje zawarte w lub związane z każdą komunikacją, którą wysyłasz do nas(„dane komunikacyjne”). Dane komunikacyjne mogą obejmować zawartość komunikacji i metadane związane z komunikacją. Nasza strona internetowa wygeneruje metadane związane z komunikacją dokonywaną za pomocą formularzy kontaktowych na stronie internetowej. Dane komunikacyjne mogą być przetwarzane w celu komunikowania się z Tobą i prowadzenia dokumentacji. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie komunikacja z naszymi odwiedzającymi i klientami oraz właściwa administracja naszą stroną internetową i działalnością.

2.10 Możemy przetwarzać wszelkie twoje dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym, czy w procedurze administracyjnej lub pozasądowej. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, praw użytkownika i praw innych osób.

2.11 Możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do uzyskania lub utrzymania ubezpieczenia, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwa ochrona naszej działalności przed ryzykiem.

2.12 Oprócz szczególnych celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe określone w niniejszym punkcie 2, możemy również przetwarzać wszelkie Twoje dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

3. Podanie danych osobowych innym osobom

3.1 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy spółek (oznacza to nasze spółki zależne, naszą ostateczną spółkę holdingową i wszystkie jej spółki zależne) w zakresie, w jakim jest to racjonalnie konieczne do celów i podstaw prawnych określonych w niniejszej polityce.

3.2 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym ubezpieczycielom i/lub profesjonalnym doradcom w zakresie, w jakim jest to racjonalnie konieczne do celów uzyskania lub utrzymania ubezpieczenia, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustanowienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym, czy w procedurze administracyjnej lub pozasądowej.

3.3 Twoje dane osobowe przechowywane w naszej bazie danych internetowej.

3.4 Oprócz szczegółowych informacji na temat danych osobowych określonych w niniejszej sekcji, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym, czy w procedurze administracyjnej lub pozasądowej.

4. Międzynarodowe przekazywanie twoich danych osobowych

4.1 W sekcji 4 przekazujemy informacje o okolicznościach, w których Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

4.2 Obiekty hostingowe dla naszej strony internetowej znajdują się w USA. Komisja Europejska podjęła „decyzję o odpowiedniej odpowiedniej ochronie” w odniesieniu do przepisów o ochronie danych w każdym z tych krajów. Przekazywanie danych do każdego z tych krajów będzie chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, a mianowicie stosowaniem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

5. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

5.1 Sekcja 5 określa nasze zasady i procedury przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie, że przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych w odniesieniu do przechowywania i usuwania danych osobowych.

5.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub do tych celów.

5.3 Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez co najmniej 180 dni od daty ich pobrania oraz przez maksymalny okres życia po tej dacie ze względu na oferowaną dożywotnią usługę gwarancyjną;

5.5 Niezależnie od innych postanowień niniejszego punktu 5, możemy przechowywać Twoje dane osobowe, jeśli takie przechowywanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

6.1 Podejmiemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych i zapobieżenia utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie Twoich danych osobowych.

6.2 Będziemy przechowywać wszystkie Twoje dane osobowe na bezpiecznych serwerach, komputerach osobistych i urządzeniach mobilnych.

6.3 Następujące dane osobowe będą przechowywane przez nas w zaszyfrowanej formie: imię i nazwisko, dane kontaktowe i hasła.

6.4 Dane dotyczące twoich zapytań i transakcji finansowych, które są wysyłane z przeglądarki internetowej użytkownika na nasz serwer www lub z naszego serwera internetowego do przeglądarki internetowej, będą chronione za pomocą technologii szyfrowania.

6.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przesyłanie niezaszyfrowanych (lub nieodpowiednio zaszyfrowanych) danych przez Internet jest z natury niebezpieczne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.

6.6 Należy upewnić się, że hasło nie jest podatne na odgadnięcie, czy przez osobę lub program komputerowy. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej i nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy zalogujesz się na naszej stronie internetowej).

7. Twoje prawa

7.1 W sekcji 8 podsumowaliśmy prawa, które przysługuje Państwu na mocy przepisów o ochronie danych. Niektóre prawa są złożone, a nie wszystkie szczegóły zostały uwzględnione w naszych podsumowaniach. W związku z tym należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i wytycznymi organów regulacyjnych, aby uzyskać pełne wyjaśnienie tych praw.

7.2 Twoimi głównymi prawami wynikającymi z prawa o ochronie danych są:

1lit. prawo dostępu – możesz poprosić o kopie swoich danych osobowych;

1lit. prawo do sprostowania – możesz poprosić nas o sprostowanie niedokładnych danych osobowych i uzupełnienie niekompletnych danych osobowych;

1lit. prawo do usunięcia – możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych;

1lit. prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz poprosić użytkowników o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych;

1lit. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – możesz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

1lit. prawo do przenoszenia danych – możesz poprosić o przekazanie Twoich danych osobowych innej organizacji lub tobie;

1lit. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – możesz złożyć skargę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych; I

1lit. prawo do wycofania zgody – w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest zgoda, możesz wycofać tę zgodę.

7.3 Masz prawo potwierdzić, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i, gdzie to robimy, dostęp do danych osobowych, wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje obejmują szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych oraz odbiorców danych osobowych. Nie ma to wpływu na prawa i wolności innych osób, dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia zostanie dostarczona bezpłatnie, ale dodatkowe kopie mogą podlegać rozsądnej opłacie. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, odwiedzając swoje konto po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej.

7.4 Masz prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych na jego temat oraz, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, do uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych na jego temat.

7.5 W pewnych okolicznościach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują: dane osobowe nie są już potrzebne w odniesieniu do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone; cofasz zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie; sprzeciwisz się przetwarzaniu zgodnie z niektórymi przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych; przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego, a dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyłączenia prawa do usunięcia. Ogólne wyłączenia obejmują, gdy przetwarzanie jest konieczne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; W celu wypełnienia obowiązku prawnego; lub do zakładania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

7.6 W pewnych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Okoliczności te są następujące: kwestionujesz prawdziwość danych osobowych; przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale potrzebujesz danych osobowych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; i sprzeciwiłeś się przetwarzaniu, do czasu weryfikacji tego sprzeciwu. Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone na tej podstawie, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe. Jednak w inny sposób będziemy go przetwarzać tylko za Twoją zgodą; w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub ze względu na ważny interes publiczny.

7.7 Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, ale tylko w takim zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do: wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w wykonaniu powierzonego nam organu urzędowego; lub celów uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez osobę trzecią. Jeśli złożysz taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie służy do zakładania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

7.8 Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowania do celów marketingu bezpośredniego). Jeśli złożysz taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.

7.9 Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Przez nas Twoich danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

7.10 W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest:

1lit. zgody; Lub

1lit. że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia kroków na Żądanie użytkownika przed zawarciem umowy,

a przetwarzanie takie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadanym maszynowo formacie. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli miałoby negatywny wpływ na prawa i wolności innych osób.

7.11 Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Może to zrobić w państwie członkowskim UE, w miejscu zwykłego pobytu, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia.

7.12 W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na wniosek o wycofanie zgody przed jej wycofaniem.

7.13 Możesz skorzystać z przysługujących Ci praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, kontaktując się z nami.

8. Strony internetowe osób trzecich

8.1 Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza i szczegóły stron internetowych osób trzecich.

8.2 Nie mamy kontroli nad politykami prywatności i praktykami stron trzecich i za które nie ponosimy odpowiedzialności.

9. Aktualizacja informacji

Poinformuj nas, jeśli posiadane przez nas dane osobowe muszą zostać poprawione lub zaktualizowane.

10. O plikach cookie

10.1 Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer www do przeglądarki internetowej i jest przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

10.2 Pliki cookie mogą być „trwałymi” plikami cookie lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do czasu ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed datą wygaśnięcia; z drugiej strony, plik cookie sesji wygaśnie po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.

10.3 Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Jego temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi i uzyskiwanymi z plików cookie.

11. Pliki cookie, których używamy

11.1 Używamy plików cookie w następujących celach:

1lit. uwierzytelnianie i status – używamy plików cookie, aby zidentyfikować Cię podczas odwiedzania naszej strony internetowej i podczas poruszania się po naszej stronie internetowej, a także pomóc nam określić, czy jesteś zalogowany na naszej stronie internetowej.

1lit. koszyk – używamy plików cookie, aby utrzymać stan twojego koszyka podczas poruszania się po naszej stronie internetowej.

1lit. personalizowanie plików cookies w celu przechowywania danych osobowych ich preferencji i ich personalizowania.

1lit. bezpieczeństwo – używamy plików cookie jako elementu środków bezpieczeństwa stosowanych do ochrony kont użytkowników, w tym zapobiegania nieuczciwemu wykorzystaniu danych logowania oraz w celu ochrony naszej strony internetowej i usług ogólnie.

1lit. reklamy – nie używamy plików cookie, aby pomóc nam wyświetlać reklamy, które będą dla Ciebie istotne.

1lit. analizy – nie używamy plików cookie, aby pomóc nam w analizie wykorzystania i wydajności naszej strony internetowej i usług.

1lit. zgoda na pliki cookie – używamy plików cookie do przechowywania twoich preferencji w odniesieniu do korzystania z plików cookie w sposób bardziej ogólny.

12. Pliki cookie wykorzystywane przez naszych usługodawców

Nie używamy plików cookie stron trzecich, takich jak te, które świadczą usługi reklamowe lub analityczne na stronie internetowej, znane jako „pliki cookie stron trzecich”.

13. Zarządzanie plikami cookie

13.1 Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie i usunąć pliki cookie. Metody tego różnią się w zależności od przeglądarki i od wersji do wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje na temat blokowania i usuwania plików cookie za pośrednictwem tych linków:

1lit. https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);

1lit. https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

1lit. https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

1lit. https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

1lit. https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); I

1lit. https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Krawędź).

13.2 Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

13.3 Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji na naszej stronie internetowej.

14. Poprawki

15.1 Możemy aktualizować niniejszą politykę od czasu do czasu, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.

15.2 Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w niniejszej polityce.

15.3 Powiadomimy Cię o zmianach lub istotnych zmianach w tej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej.

15. Inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych są dostępne na życzenie. Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych bezpośrednio na dpo (@) pakaloa . Com

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2020 r.

0 Udostępnień
Udostępnij
Tweetnij
Udostępnij
Przypnij
More
Skip to content