POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

1. Wprowadzenie

1.1 Zobowiązujemy się do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową i klientów; w niniejszej polityce wyjaśniamy, w jaki sposób będziemy obchodzić się z Państwa danymi osobowymi.

1.2 Niniejsza polityka ma zastosowanie, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do Państwa danych osobowych; innymi słowy, gdy ustalamy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.

1.3 Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie. O ile te pliki cookie nie są absolutnie niezbędne do zapewnienia naszej strony internetowej i usług, prosimy o wyrażenie zgody na stosowanie przez nas plików cookie przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej.

1.4 Nasza strona internetowa zawiera kontrole prywatności, które mają wpływ na sposób przetwarzania danych osobowych użytkownika. Korzystając z kontroli prywatności, można określić, czy chcą Państwo otrzymywać bezpośrednie komunikaty marketingowe i ograniczyć publikację swoich danych. Możesz uzyskać dostęp do kontroli prywatności poprzez swoje konto lub stronę logowania.

1.5 W niniejszej polityce “my”, “my”, “my” i “nasz” odnoszą się do naszego administratora danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 18.

2. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

2.1 W tej sekcji 2 określiliśmy:

(a) ogólne kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać;

(b) w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, źródło i określone kategorie tych danych;

(c) cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe; oraz

d) podstawy prawne przetwarzania.

2.2 Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej i usług (“dane dotyczące korzystania”). Dane użytkowe mogą obejmować adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło poleceń, czas trwania wizyty, odsłony i ścieżki nawigacji po stronie internetowej, a także informacje o czasie, częstotliwości i sposobie korzystania z usługi. Źródłem danych użytkowych jest system śledzenia Google Analytics. Dane te mogą być przetwarzane w celu analizy korzystania z witryny internetowej i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

2.3 Możemy przetwarzać dane konta użytkownika Państwa strony internetowej (“dane konta”). Dane konta mogą zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mail. Źródłem danych konta są Państwo. Dane konta mogą być przetwarzane w celu prowadzenia naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług, tworzenia kopii zapasowych naszych baz danych i komunikowania się z Państwem. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

2.4 Możemy przetwarzać informacje zamieszczane przez Państwa w celu ich publikacji na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług (“dane publikacyjne”). Dane dotyczące publikacji mogą być przetwarzane w celu umożliwienia takiej publikacji i administrowania naszą stroną internetową i usługami. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

2.5 Możemy przetwarzać informacje zawarte w każdym przesłanym nam zapytaniu dotyczącym towarów i/lub usług (“dane zapytania”). Dane zawarte w zapytaniu mogą być przetwarzane w celu oferowania, marketingu i sprzedaży odpowiednich towarów i/lub usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

2.6 Możemy przetwarzać informacje dotyczące naszych relacji z klientami, w tym dane kontaktowe klientów (“dane dotyczące relacji z klientami”). Dane dotyczące relacji z klientami mogą obejmować imię i nazwisko, pracodawcę, stanowisko lub rolę, dane kontaktowe oraz informacje zawarte w korespondencji pomiędzy nami a Państwem lub pracodawcą. Źródłem danych dotyczących relacji z klientami są Państwo lub Państwa pracodawca. Dane dotyczące relacji z klientami mogą być przetwarzane w celu zarządzania naszymi relacjami z klientami, komunikowania się z klientami, prowadzenia rejestrów tych relacji oraz promowania naszych produktów i usług na rzecz klientów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

2.7 Możemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów towarów i/lub usług, które Państwo z nami i/lub za pośrednictwem naszej strony internetowej (“dane transakcyjne”). Dane dotyczące transakcji mogą zawierać dane kontaktowe, dane karty oraz dane dotyczące transakcji. Źródłem danych transakcyjnych są Państwo i/lub nasz dostawca usług płatniczych. Dane dotyczące transakcji mogą być przetwarzane w celu dostarczenia zakupionych towarów i/lub usług oraz prowadzenia właściwej ewidencji tych transakcji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy pomiędzy Tobą a nami i/lub podjęcie kroków, na Twoją prośbę, w celu zawarcia takiej umowy; pod warunkiem, że jeśli nie jesteś stroną zawierającą umowę z nami, podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe zarządzanie naszą stroną internetową i biznesem LUB naszym dostawcą usług płatniczych.

2.8 Możemy przetwarzać informacje przekazane nam przez użytkownika w celu subskrypcji naszych powiadomień e-mail i/lub biuletynów (“dane powiadomień”). Dane dotyczące powiadomień mogą być przetwarzane w celu wysyłania odpowiednich powiadomień i/lub biuletynów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

2.9. Możemy przetwarzać informacje zawarte w przesyłanych nam przez Państwa korespondencji lub z nią związane (“dane komunikacyjne”). Dane dotyczące komunikacji mogą zawierać treści i metadane związane z komunikacją. Nasza strona internetowa będzie generować metadane związane z komunikacją dokonywaną za pomocą formularzy kontaktowych na stronie internetowej. Dane komunikacyjne mogą być przetwarzane w celu komunikowania się z Państwem i prowadzenia rejestrów. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie komunikacja z osobami odwiedzającymi naszą stronę internetową i klientami oraz właściwe zarządzanie naszą stroną internetową i działalnością gospodarczą.

2.10 Możemy przetwarzać wszelkie Państwa dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeżeli jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, Państwa praw i praw innych osób.

2.11 Możemy przetwarzać wszelkie Państwa dane osobowe określone w niniejszej polisie, jeżeli jest to konieczne w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem lub uzyskania fachowej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwa ochrona naszej działalności przed ryzykiem.

2.12 Oprócz szczególnych celów, dla których możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, o których mowa w niniejszej sekcji 2, możemy również przetwarzać wszelkie Państwa dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

3. Przekazywanie danych osobowych innym osobom

3.1 Możemy ujawnić Państwa dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy spółek (oznacza to nasze spółki zależne, naszą spółkę holdingową i wszystkie jej spółki zależne), o ile jest to zasadnie konieczne do celów i w oparciu o podstawy prawne określone w niniejszej polityce.

3.2 Możemy ujawnić Państwa dane osobowe naszym ubezpieczycielom i/lub profesjonalnym doradcom, o ile jest to zasadnie konieczne w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, uzyskania porady zawodowej lub ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

3.3 Państwa dane osobowe przechowywane w naszej bazie danych na stronie internetowej.

3.4 Oprócz szczególnych przypadków ujawnienia danych osobowych określonych w niniejszym punkcie, możemy ujawnić dane osobowe Użytkownika, jeżeli takie ujawnienie jest konieczne do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony żywotnych interesów Użytkownika lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej. Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

4. Międzynarodowe przekazywanie Państwa danych osobowych

4.1 W niniejszym punkcie 4 przedstawiamy informacje na temat okoliczności, w których dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

4.2 Usługi hostingowe dla naszej strony internetowej znajdują się w Kanadzie. Komisja Europejska podjęła “decyzję o odpowiednim poziomie ochrony” w odniesieniu do przepisów o ochronie danych osobowych w każdym z tych krajów. Przekazywanie danych do każdego z tych krajów będzie chronione przez odpowiednie zabezpieczenia, a mianowicie stosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

5. Zatrzymywanie i usuwanie danych osobowych

5.1 Niniejszy punkt 5 określa nasze zasady i procedury zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie, że przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych w odniesieniu do zatrzymywania i usuwania danych osobowych.

5.2 Dane osobowe przetwarzane przez nas w jakimkolwiek celu lub celach nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

5.3 Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez minimalny okres 180 dni od daty ich zebrania oraz przez maksymalny okres życia po tej dacie ze względu na oferowaną dożywotnią usługę gwarancyjną;

5.5 Niezależnie od innych postanowień niniejszego punktu 5, możemy przechowywać Państwa dane osobowe, jeżeli takie przechowywanie jest konieczne do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

6.1 Podejmiemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych oraz zapobieżenia utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie Państwa danych osobowych.

6.2 Wszystkie Państwa dane osobowe będziemy przechowywać na bezpiecznych serwerach, komputerach osobistych i urządzeniach przenośnych.

6.3 Następujące dane osobowe będą przechowywane przez nas w formie zaszyfrowanej: imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz hasło(y).

6.4 Dane dotyczące Państwa zapytań i transakcji finansowych przesyłane z Państwa przeglądarki internetowej na nasz serwer internetowy lub z naszego serwera internetowego na Państwa przeglądarkę internetową będą chronione przy użyciu technologii szyfrowania.

6.5 Przyjmują Państwo do wiadomości, że przesyłanie niezaszyfrowanych (lub niedostatecznie zaszyfrowanych) danych przez Internet jest z natury niepewne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.

6.6 Użytkownik powinien upewnić się, że jego hasło nie jest podatne na zgadywanie, czy to przez osobę, czy też przez program komputerowy. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy hasła używanego w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej, a my nie poprosimy go o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik loguje się na naszej stronie internetowej).

7. Prawa użytkownika

7.1 W niniejszym punkcie 8 podsumowaliśmy prawa przysługujące Państwu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Niektóre z tych praw są złożone i nie wszystkie szczegóły zostały zawarte w naszych streszczeniach. W związku z tym należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami prawa i wytycznymi organów regulacyjnych, aby uzyskać pełne wyjaśnienie tych praw.

7.2 Podstawowe prawa użytkownika wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych są następujące:

(a) prawo dostępu – możesz poprosić o kopię swoich danych osobowych;

(b) prawo do sprostowania – mogą Państwo zwrócić się do nas o sprostowanie nieprawidłowych danych osobowych i uzupełnienie niekompletnych danych osobowych;

(c) prawo do usunięcia – mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie Państwa danych osobowych;

(d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mogą Państwo zwrócić się z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych osobowych;

(e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych;

(f) prawo do przenoszenia danych – mogą Państwo poprosić, abyśmy przekazali Państwa dane osobowe innej organizacji lub Państwu;

(g) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – mogą Państwo złożyć skargę na nasze przetwarzanie Państwa danych osobowych; oraz

(h) prawo do wycofania zgody – o ile podstawą prawną naszego przetwarzania danych osobowych jest zgoda, można ją wycofać.

7.3 Mają Państwo prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a w przypadku, gdy to robimy, dostępu do danych osobowych wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje zawierają szczegóły dotyczące celów przetwarzania, kategorii danych osobowych oraz odbiorców danych osobowych. Jeżeli prawa i wolności innych osób nie są naruszone, dostarczymy Państwu kopię Państwa danych osobowych. Pierwsza kopia zostanie dostarczona bezpłatnie, ale dodatkowe kopie mogą podlegać uzasadnionej opłacie. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych odwiedzając swoje konto po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej.

7.4 Użytkownik ma prawo do sprostowania wszelkich nieprawdziwych danych osobowych oraz, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, do uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych dotyczących użytkownika.

7.5 W niektórych okolicznościach mają Państwo prawo do usunięcia Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują: dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób; wycofują Państwo zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie; sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu zgodnie z pewnymi przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych; przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego; a dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyjątki od prawa do usunięcia danych. Ogólne wyłączenia obejmują przypadki, w których przetwarzanie danych jest konieczne: w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; w celu wypełnienia zobowiązania prawnego; lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

7.6 W niektórych okolicznościach mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Okoliczności te są następujące: kwestionują Państwo poprawność danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale wymagają Państwo danych osobowych w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; oraz sprzeciwiali się Państwo przetwarzaniu do czasu zweryfikowania tego sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych zostało na tej podstawie ograniczone, możemy nadal przechowywać Państwa dane osobowe. Przetwarzamy je jednak tylko w inny sposób: za Państwa zgodą, w celu ustanowienia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny.

7.7 Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez nas z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, ale tylko w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do: wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania wszelkich powierzonych nam uprawnień urzędowych; lub w celu realizacji uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. W przypadku zgłoszenia przez Państwa takiego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją przekonujące i uzasadnione podstawy do przetwarzania, które mają pierwszeństwo przed Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub też przetwarzanie to służy ustanowieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

7.8 Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania do celów marketingu bezpośredniego). Jeśli użytkownik wniesie taki sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania jego danych osobowych w tym celu.

7.9 Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych do celów naukowych, historycznych lub statystycznych z przyczyn związanych z Państwa sytuacją, chyba że przetwarzanie to jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego ze względu na interes publiczny.

7.10 W zakresie, w jakim podstawą prawną naszego przetwarzania Państwa danych osobowych jest podstawa prawna:

a) zgodę; lub

b) że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub w celu podjęcia kroków na żądanie przed zawarciem umowy,

a takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do otrzymywania od nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Prawo to nie ma jednak zastosowania tam, gdzie mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawa i wolności innych osób.

7.11 Jeśli uznają Państwo, że nasze przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Można to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym ma się miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia.

7.12 W zakresie, w jakim podstawą prawną naszego przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

7.13 Mogą Państwo skorzystać z wszelkich swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych kontaktując się z nami.

8. Strony internetowe osób trzecich

8.1 Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegóły dotyczące stron internetowych osób trzecich.

8.2 Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

9. Aktualizacja informacji

Prosimy o poinformowanie nas, czy dane osobowe, które posiadamy na Państwa temat, muszą zostać poprawione lub zaktualizowane.

10. O plikach cookie

10.1 Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i jest przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie odsyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

10.2 Pliki cookie mogą być albo “trwałymi” plikami cookie, albo “sesyjnymi” plikami cookie: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do określonej daty ważności, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed datą ważności; natomiast plik cookie dotyczący sesji wygaśnie po zakończeniu sesji użytkownika, kiedy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.

10.3 Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących osobiście użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy o użytkowniku, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

11. Pliki cookie, których używamy

11.1 Używamy plików cookie do następujących celów:

(a) uwierzytelnienie i status – używamy plików cookie w celu identyfikacji użytkownika odwiedzającego naszą stronę internetową i poruszającego się po niej oraz w celu ustalenia, czy jest on zalogowany na naszej stronie internetowej.

(b) koszyk – używamy plików cookie w celu utrzymania stanu koszyka podczas nawigacji po naszej stronie internetowej.

(c) personalizacja – wykorzystujemy pliki cookie do przechowywania informacji o preferencjach użytkownika oraz do personalizacji naszej strony internetowej dla użytkownika.

(d) bezpieczeństwo – stosujemy pliki cookie jako element środków bezpieczeństwa stosowanych w celu ochrony kont użytkowników, w tym zapobiegania oszukańczemu wykorzystywaniu danych logowania oraz w celu ochrony naszej strony internetowej i usług w ogóle.

(e) reklama – używamy plików cookie, aby pomóc nam w wyświetlaniu reklam, które będą istotne dla użytkownika.

(f) analiza – stosujemy pliki cookie, aby pomóc nam analizować wykorzystanie i wydajność naszej strony internetowej i usług.

(g) Zgoda na pliki cookie – używamy plików cookie do przechowywania preferencji użytkownika w odniesieniu do korzystania z plików cookie w sposób bardziej ogólny.

12. Pliki cookie używane przez naszych dostawców usług

12.1 Nasi dostawcy usług używają plików cookie i te pliki cookie mogą być przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

12.2 Używamy Google Analytics. Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej za pomocą plików cookie. Zebrane informacje są wykorzystywane do tworzenia raportów na temat korzystania z naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat korzystania z informacji przez Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/policies/privacy/partners/ oraz zapoznać się z polityką prywatności Google na stronie https://policies.google.com/privacy.

13. Zarządzanie plikami cookie

13.1 Większość przeglądarek umożliwia odrzucenie akceptacji plików cookie i usunięcie plików cookie. Sposoby działania różnią się w zależności od przeglądarki i wersji. Za pomocą tych łączy można jednak uzyskać aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

e) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); oraz

f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

13.2 Blokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

13.3 Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

14. Preferencje dotyczące plików cookie

Możesz zarządzać swoimi preferencjami związanymi z używaniem plików cookie na naszej stronie internetowej, odwiedzając swoje konto lub stronę logowania.

15. Zmiany

15.1 Możemy aktualizować niniejszą politykę od czasu do czasu, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.

15.2 Użytkownik powinien czasami sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jest zadowolony z wszelkich zmian w niniejszej polityce.

15.3 O zmianach LUB istotnych zmianach w niniejszej polityce poinformujemy Cię pocztą elektroniczną.

16. Nasze dane

16.1 Właścicielem i operatorem tej strony internetowej jest Sublimz LTD (PAKALOA).

16.2 Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 12026803, a nasza siedziba znajduje się pod adresem 71-75 Shelton Street, London, Greater London, United Kingdom, WC2H 9JQ.

16.3 Możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

17. Rejestracja w zakresie ochrony danych

17.1 Jesteśmy zarejestrowani jako administrator danych w brytyjskim biurze komisarza ds. informacji.

17.2 Nasz numer rejestracyjny w zakresie ochrony danych to ZA559973.

18. Inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych są dostępne na życzenie.

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2019 roku.