Regulamin

Odkryj tutaj Warunki umowy Pakaloa. Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki i upewnij się, że wszystko rozumiesz.

Regulamin

1. Wprowadzenie

1.1 Niniejsze warunki regulują korzystanie z naszej strony internetowej.

1.2 Korzystając z naszej strony internetowej, w pełni akceptujesz te warunki; odpowiednio, jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami lub jakąkolwiek częścią tych warunków, nie możesz korzystać z naszej strony internetowej.

1.3 Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej lub dokonasz zakupu w naszej witrynie, poprosimy Cię o wyraźną zgodę na niniejsze warunki.

2. Informacja o prawach autorskich

2.1 Prawa autorskie (c) Pakaloa.

2.2 Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszego regulaminu:

(za) wraz z naszymi licencjodawcami posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do naszej witryny internetowej oraz materiałów na naszej stronie internetowej; i

(b) wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej na naszej stronie internetowej i materiałach na naszej stronie są zastrzeżone.

3. Zgoda na korzystanie z serwisu

3.1 Możesz:

(za) przeglądać strony z naszej witryny w przeglądarce internetowej;

(b) pobieranie stron z naszej witryny internetowej w celu buforowania w przeglądarce internetowej;

(do) drukowania stron z naszej witryny na własny, niekomercyjny użytek, pod warunkiem, że drukowanie takie nie jest systematyczne ani nadmierne;

(re) strumieniowe przesyłanie plików audio i wideo z naszej strony internetowej za pomocą odtwarzacza multimedialnego na naszej stronie internetowej; i

(mi) korzystać z usług naszego serwisu internetowego za pomocą przeglądarki internetowej,

z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego regulaminu.

3.2 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w sekcji 3.1 lub w innych postanowieniach niniejszych warunków, nie wolno pobierać żadnych materiałów z naszej strony internetowej ani zapisywać takich materiałów na swoim komputerze.

3.3 Możesz korzystać z naszej strony internetowej wyłącznie do własnych celów osobistych i biznesowych.

3.4 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych warunkach, nie wolno edytować ani w inny sposób modyfikować żadnych materiałów na naszej stronie internetowej.

3.5 Jeśli nie jesteś właścicielem lub nie kontrolujesz odpowiednich praw do materiałów, nie możesz:

(za) ponownie opublikować materiał z naszej strony internetowej (w tym ponownie opublikować na innej stronie internetowej);

(b) sprzedawać, wypożyczać lub sublicencjonować materiały z naszej strony internetowej;

(do) pokazywać publicznie wszelkich materiałów z naszej strony internetowej;

(re) wykorzystywać materiałów z naszej strony internetowej w celach komercyjnych; lub

(mi) rozpowszechniać materiały z naszej strony internetowej.

3.6 Niezależnie od punktu 3.5, możesz redystrybuować nasz biuletyn w formie drukowanej i elektronicznej do dowolnej osoby.

3.7 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do naszej strony internetowej, jej obszarów i / lub funkcjonalności w naszej witrynie. Możemy na przykład zawiesić dostęp do serwisu na czas konserwacji serwera lub podczas aktualizacji serwisu. Nie wolno omijać ani omijać ani próbować omijać lub omijać jakichkolwiek środków ograniczających dostęp do witryny internetowej.

4. Niewłaściwe wykorzystanie strony internetowej

4.1 Nie wolno Ci:

(za) korzystać z naszej strony internetowej w jakikolwiek sposób lub podejmować jakichkolwiek działań, które powodują lub mogą spowodować uszkodzenie strony internetowej lub pogorszenie wydajności, dostępności, dostępności, integralności lub bezpieczeństwa strony internetowej;

(b) korzystać z naszej strony internetowej w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy lub w związku z jakimkolwiek bezprawnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem;

(do) hakować lub w inny sposób manipulować naszą witryną;

(re) sondować, skanować lub testować podatność naszej strony internetowej bez naszej zgody;

(mi) omijać wszelkie systemy lub procesy uwierzytelniania lub bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej lub z nią związane;

(fa) korzystać z naszej witryny internetowej w celu kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się z (lub są z nimi powiązane) oprogramowania szpiegującego, wirusa komputerowego, konia trojańskiego, robaka, rejestratora naciśnięć klawiszy, rootkita lub innego złośliwego oprogramowania komputerowego ;

(sol) nakładać nieracjonalnie duże obciążenie na zasoby naszej witryny (w tym przepustowość, pojemność pamięci masowej i zdolność przetwarzania);

(h) odszyfrować lub odszyfrować wszelkie komunikaty wysyłane przez naszą witrynę internetową lub do niej bez naszej zgody;

(ja) prowadzenia jakichkolwiek systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych (w tym między innymi skrobania, eksploracji danych, ekstrakcji danych i gromadzenia danych) na naszej stronie internetowej lub w związku z nią bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;

(jot) uzyskiwać dostęp do naszej witryny lub w inny sposób wchodzić z nią w interakcję za pomocą robota, pająka lub innych zautomatyzowanych środków, z wyjątkiem celów indeksowania w wyszukiwarkach;

(k) korzystać z naszej strony internetowej, z wyjątkiem naszych interfejsów publicznych;

(l) naruszać dyrektywy zawarte w pliku robots.txt dla naszej strony internetowej;

(m.) wykorzystywać dane zebrane z naszej strony internetowej do wszelkich działań marketingu bezpośredniego (w tym między innymi marketingu e-mailowego, marketingu SMS-owego, telemarketingu i direct mailing); lub

(n) robić wszystkiego, co przeszkadza w normalnym korzystaniu z naszej strony internetowej.

4.2 Nie możesz wykorzystywać danych zebranych z naszej strony internetowej do kontaktowania się z osobami fizycznymi, firmami lub innymi osobami lub podmiotami.

4.3 Musisz upewnić się, że wszystkie informacje, które przekazujesz nam za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w związku z naszą witryną, są prawdziwe, dokładne, aktualne, kompletne i niewprowadzające w błąd.

5. Produkty

5.1 Reklama produktów na naszej stronie internetowej stanowi raczej „zaproszenie do traktowania” niż ofertę umowną.

5.2 Możemy okresowo zmieniać produkty dostępne na naszej stronie internetowej i nie zobowiązujemy się do dalszego dostarczania żadnego konkretnego produktu lub rodzaju produktu.

5.3 Ceny podane na naszej stronie mogą być podane nieprawidłowo.

5.4 Sprzedaż i zakup produktów za pośrednictwem naszej strony internetowej będzie podlegać warunkom sprzedaży i poprosimy Cię o wyrażenie zgody na warunki tego dokumentu za każdym razem, gdy dokonasz zakupu na naszej stronie internetowej.

5.5 Wszelkie recenzje produktów, które przesyłasz do publikacji w naszej witrynie internetowej, podlegają warunkom określonym w sekcji 9 i sekcji 10.

6. Rejestracja i konta

6.1 Możesz zarejestrować konto w naszej witrynie internetowej, wypełniając i przesyłając formularz rejestracji konta na naszej stronie internetowej i klikając link weryfikacyjny w wiadomości e-mail, którą strona wyśle do Ciebie.

6.2 Nie możesz zezwalać żadnej innej osobie na korzystanie z Twojego konta w celu uzyskania dostępu do strony internetowej.

6.3 Musisz natychmiast powiadomić nas na piśmie, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu swojego konta.

6.4 Nie możesz korzystać z konta innej osoby w celu uzyskania dostępu do strony internetowej, chyba że masz na to wyraźną zgodę tej osoby.

7. Dane logowania użytkownika

7.1 Jeśli zarejestrujesz konto w naszej witrynie, zostaniesz poproszony o wybranie nazwy użytkownika i hasła.

7.2 Twoja nazwa użytkownika nie może wprowadzać w błąd i musi być zgodna z zasadami dotyczącymi treści określonymi w sekcji 10; nie wolno używać swojego konta ani identyfikatora użytkownika do podszywania się pod inną osobę ani w związku z tym.

7.3 Musisz zachować swoje hasło w tajemnicy.

7.4 Musisz natychmiast powiadomić nas na piśmie, jeśli dowiesz się o ujawnieniu swojego hasła.

7.5 Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie działania na naszej stronie internetowej wynikające z nieprzestrzegania poufności hasła i możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie straty wynikające z takiej awarii.

8. Anulowanie i zawieszenie konta

8.1 Możemy:

(za) zawiesić swoje konto;

(b) anulować swoje konto; i / lub

(do) edytować dane swojego konta,

w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania, z powiadomieniem lub bez powiadomienia.

8.2 Zwykle usuwamy konto, jeśli pozostaje nieużywane przez nieprzerwany okres 18 miesięcy.

8.3 Możesz anulować swoje konto w naszej witrynie za pomocą panelu sterowania konta na stronie internetowej.

9. Nasze prawa do korzystania z Twoich treści

9.1 W niniejszych warunkach „Twoje treści” oznaczają wszystkie prace i materiały (w tym między innymi tekst, grafikę, obrazy, materiały audio, materiały wideo, materiały audiowizualne, skrypty, oprogramowanie i pliki), które przesyłasz do nas lub do naszego Witryna internetowa do przechowywania lub publikacji, przetwarzania lub przesyłania za pośrednictwem naszej witryny internetowej.

9.2 Udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, wolnej od tantiem licencji na używanie, reprodukcję, przechowywanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję twoich treści w jakichkolwiek istniejących lub przyszłych mediach LUB reprodukcję, przechowywanie i publikowanie twoich treści na i w w związku z tą witryną i każdą następną witryną LUB reprodukować, przechowywać i, za twoją wyraźną zgodą, publikować twoje treści na iw związku z tą witryną.

9.3 Udzielasz nam prawa do udzielania sublicencji na prawa licencjonowane zgodnie z sekcją 9.2.

9.4 Udzielasz nam prawa do wytoczenia powództwa w sprawie naruszenia praw licencjonowanych zgodnie z punktem 9.2.

9.5 Niniejszym zrzekasz się wszelkich osobistych praw osobistych do treści w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo; Gwarantujesz i oświadczasz, że wszystkie inne osobiste prawa osobiste do Twoich treści zostały zniesione w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

9.6 Możesz edytować swoje treści w zakresie dozwolonym za pomocą funkcji edycji udostępnionej na naszej stronie internetowej.

9.7 Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszych warunków, jeśli naruszysz jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków w jakikolwiek sposób lub jeśli podejrzewamy, że naruszyłeś te warunki w jakikolwiek sposób, możemy usunąć, cofnąć publikację lub edytować dowolne lub wszystkie Twoje treści.

10. Zasady dotyczące Twoich treści

10.1 Gwarantujesz i oświadczasz, że Twoje treści będą zgodne z niniejszymi warunkami.

10.2 Twoje treści nie mogą być nielegalne ani niezgodne z prawem, nie mogą naruszać praw żadnej osoby i nie mogą być podstawą do wszczęcia postępowania prawnego przeciwko jakiejkolwiek osobie (w każdym przypadku w dowolnej jurysdykcji i na mocy obowiązującego prawa).

10.3 Twoje treści i ich wykorzystanie przez nas zgodnie z niniejszymi warunkami nie mogą:

(za) być zniesławiające lub złośliwie fałszywe;

(b) być obsceniczne lub nieprzyzwoite;

(do) naruszać jakichkolwiek praw autorskich, praw osobistych, praw do baz danych, praw do znaków towarowych, praw do wzorów, praw z przekazu lub innych praw własności intelektualnej;

(re) naruszać prawa do zaufania, prawa do prywatności lub prawa wynikającego z przepisów o ochronie danych;

(mi) stanowią niedbałą poradę lub zawierają jakiekolwiek niedbałe oświadczenie;

(fa) stanowić podżeganie do popełnienia przestępstwa, nakazy do popełnienia przestępstwa lub propagowanie działalności przestępczej;

(sol) obrażać jakiegokolwiek sądu lub naruszać jakiegokolwiek orzeczenia sądowego;

(h) naruszać przepisy dotyczące nienawiści rasowej lub religijnej lub dyskryminacji;

(ja) być bluźnierczy;

(jot) naruszać ustawodawstwo dotyczące tajemnic urzędowych;

(k) naruszać jakichkolwiek zobowiązań umownych wobec jakiejkolwiek osoby;

(l) przedstawiać przemoc w sposób wyraźny, obrazowy lub nieuzasadniony;

(m.) zawierać treści pornograficznych, lubieżnych, dwuznacznych lub o charakterze jednoznacznie seksualnym;

(n) być nieprawdziwe, fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;

(o) składają się z lub zawierają jakiekolwiek instrukcje, porady lub inne informacje, na podstawie których można skorzystać i które mogą, jeśli zostaną zastosowane, spowodować chorobę, obrażenia lub śmierć lub jakąkolwiek inną stratę lub szkodę;

(p) stanowią spam;

(q) być obraźliwe, zwodnicze, oszukańcze, zawierające groźby, obraźliwe, napastliwe, antyspołeczne, groźne, nienawistne, dyskryminujące lub podżegające; lub

(r) powodować irytację, niedogodność lub niepotrzebny niepokój u jakiejkolwiek osoby.

11. Zgłoś nadużycie

11.1 Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek nielegalnych materiałach lub działaniach na naszej stronie internetowej lub jakichkolwiek materiałach lub działaniach, które naruszają niniejsze warunki, poinformuj nas o tym.

11.2 Możesz poinformować nas o wszelkich takich materiałach lub działaniach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą naszego formularza kontaktowego.

12. Ograniczone gwarancje

12.1 Nie gwarantujemy ani nie reprezentujemy:

(za) kompletność lub dokładność informacji publikowanych na naszej stronie internetowej;

(b) że materiały na stronie są aktualne;

(do) że strona internetowa będzie działać bezbłędnie; lub

(re) że strona internetowa lub jakakolwiek usługa w witrynie pozostanie dostępna.

12.2 Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania lub zmiany niektórych lub wszystkich naszych usług internetowych oraz do zaprzestania publikowania naszej strony internetowej w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania, bez powiadomienia lub wyjaśnienia; i z wyjątkiem zakresu, w jakim wyraźnie określono inaczej w niniejszych warunkach, nie będziesz uprawniony do żadnej rekompensaty lub innej płatności w przypadku zaprzestania lub zmiany jakichkolwiek usług internetowych lub jeśli zaprzestaniemy publikowania strony internetowej.

12.3 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo iz zastrzeżeniem punktu 13.1 wykluczamy wszelkie oświadczenia i gwarancje dotyczące przedmiotu niniejszych warunków, naszej strony internetowej i korzystania z naszej strony internetowej.

13. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

13.1 Żadne z postanowień niniejszych warunków nie będzie:

(za) ograniczyć lub wykluczyć wszelką odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania;

(b) ograniczać lub wykluczać jakiejkolwiek odpowiedzialności za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;

(do) ograniczać odpowiedzialności w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub

(re) wykluczają wszelkie zobowiązania, których nie można wykluczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

13.2 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w tej sekcji 13 i w innych miejscach niniejszych warunków:

(za) podlegają postanowieniom sekcji 13.1; i

(b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszych warunków lub odnoszące się do przedmiotu niniejszych warunków, w tym zobowiązania wynikające z umowy, z tytułu czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) oraz z tytułu naruszenia ustawowego obowiązku, z wyjątkiem przypadków, w których wyraźnie określono inaczej w niniejszych warunkach i warunki.

13.3 W zakresie, w jakim nasza strona internetowa oraz informacje i usługi na naszej stronie są udostępniane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody.

13.4 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z jakichkolwiek wydarzeń lub wydarzeń pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą.

13.5 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty biznesowe, w tym (bez ograniczeń) utratę lub uszkodzenie zysków, dochodów, przychodów, użytkowania, produkcji, przewidywanych oszczędności, transakcji, umów, możliwości handlowych lub wartości firmy.

13.6 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek danych, bazy danych lub oprogramowania.

13.7 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne szczególne, pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

13.8 Akceptujesz, że mamy interes w ograniczeniu osobistej odpowiedzialności naszych kierowników i pracowników, a mając na uwadze ten interes, potwierdzasz, że jesteśmy podmiotem z ograniczoną odpowiedzialnością; zgadzasz się, że nie wnosisz osobiście żadnych roszczeń przeciwko naszym funkcjonariuszom lub pracownikom w związku z jakimikolwiek stratami poniesionymi w związku ze stroną internetową lub niniejszymi warunkami (to oczywiście nie ograniczy ani nie wykluczy odpowiedzialności podmiotu z ograniczoną odpowiedzialnością za działania i zaniechania naszych kierowników i pracowników).

14. Naruszenie niniejszych warunków

14.1 Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszych warunków, jeśli naruszysz te warunki w jakikolwiek sposób lub jeśli podejrzewamy, że naruszyłeś te warunki w jakikolwiek sposób, możemy:

(za) wysłać jedno lub więcej formalnych ostrzeżeń;

(b) tymczasowo zawiesić dostęp do naszej strony internetowej;

(do) trwale zablokować dostęp do naszej strony internetowej;

(re) zablokować komputerom korzystającym z Twojego adresu IP dostęp do naszej strony internetowej;

(mi) skontaktować się z którymkolwiek lub wszystkimi dostawcami usług internetowych i poprosić o zablokowanie dostępu do naszej strony internetowej;

(fa) wszcząć przeciwko Tobie postępowanie prawne, czy to z powodu naruszenia umowy, czy z innego powodu; i / lub

(sol) zawiesić lub usunąć swoje konto na naszej stronie internetowej.

14.2 W przypadku zawieszenia lub zakazu lub zablokowania dostępu do naszej witryny lub jej części, nie wolno podejmować żadnych działań w celu obejścia takiego zawieszenia, zakazu lub blokowania (w tym między innymi tworzenia i / lub korzystania z innego konta).

15. Witryny internetowe osób trzecich

15.1 Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do innych stron internetowych, które są własnością osób trzecich i są przez nie obsługiwane; takie hiperłącza nie są zaleceniami.

15.2 Nie mamy żadnej kontroli nad witrynami internetowymi osób trzecich i ich zawartością, a zgodnie z punktem 13.1 nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.

16. Znaki towarowe

16.1 Pakaloa®, nasze logo i inne nasze zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe są znakami towarowymi należącymi do nas; nie udzielamy zgody na używanie tych znaków towarowych, a takie użycie może stanowić naruszenie naszych praw.

16.2 Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe osób trzecich na naszej stronie internetowej są własnością ich odpowiednich właścicieli i, o ile nie określono inaczej w niniejszych warunkach, nie popieramy ani nie jesteśmy powiązani z żadnym z właścicieli takich praw i w związku z tym nie możemy udzielić żadnej licencji na wykonywanie takich praw.

17. Zmiana

17.1 Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze warunki.

17.2 Zmienione zasady i warunki będą miały zastosowanie do korzystania z naszej strony internetowej od daty publikacji zmienionych warunków na stronie internetowej, a użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw, o których może być konieczne powiadomienie lub wyrażenie zgody na zmiany niniejsze warunki. LUB Przekażemy Ci pisemne powiadomienie o wszelkich zmianach niniejszych warunków, a zmienione warunki będą miały zastosowanie do korzystania z naszej strony internetowej od dnia, w którym poinformujemy Cię o tym; jeśli nie zgadzasz się ze zmienionymi warunkami, musisz zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

17.3 Jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę na niniejsze warunki, poprosimy Cię o wyraźną zgodę na wszelkie zmiany tych warunków; a jeśli nie wyrazisz wyraźnej zgody na zmienione warunki w określonym przez nas okresie, wyłączymy lub usuniemy Twoje konto w witrynie i musisz zaprzestać korzystania z tej witryny.

18. Zadanie

18.1 Niniejszym zgadzasz się, że możemy cedować, przenosić, podzlecać lub w inny sposób zajmować się naszymi prawami i / lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków.

18.2 Nie możesz bez naszej uprzedniej pisemnej zgody cedować, przenosić, podwykonawstwo lub w inny sposób zajmować się swoimi prawami i / lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków.

19. Rozdzielność postanowień

19.1 Jeśli postanowienie niniejszych warunków zostanie uznane przez jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ za niezgodne z prawem i / lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

19.2 Jeśli jakiekolwiek niezgodne z prawem i / lub niewykonalne postanowienie niniejszych warunków byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, gdyby jego część została usunięta, ta część zostanie uznana za usuniętą, a reszta postanowienia pozostanie w mocy.

20. Prawa osób trzecich

20.1 Umowa na podstawie niniejszych warunków ma na celu naszą korzyść i twoją korzyść i nie ma na celu przynoszenia korzyści ani egzekwowania przez jakąkolwiek stronę trzecią.

20.2 Wykonywanie praw stron wynikających z umowy na podstawie niniejszych warunków nie jest uzależnione od zgody osób trzecich.

21. Całość porozumienia

Z zastrzeżeniem punktu 13.1, niniejsze warunki, wraz z naszą polityką prywatności i plików cookie, stanowią całość umowy między Tobą a nami w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej i zastępują wszystkie poprzednie umowy między Tobą a nami w odniesieniu do Twojego użytkowania naszej strony internetowej.

22. Prawo i jurysdykcja

22.1 Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych.

22.2 Wszelkie spory dotyczące niniejszych warunków podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów stanu Delaware.

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2020 r .

KUP TERAZ NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ

Zdobądź najlepszą nadmuchiwaną deskę wiosłową już teraz!

Najwyższej jakości nadmuchiwana deska wiosłowa i dożywotnia gwarancja.

Shopping Cart
Skip to content