ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA

1. Wprowadzenie

1.1 Niniejsze zasady i warunki regulują korzystanie z naszej strony internetowej.

1.2 Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz te zasady i warunki w całości; odpowiednio, jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami i warunkami lub jakąkolwiek częścią tych zasad i warunków, nie wolno Ci korzystać z naszej strony internetowej.

1.3 Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej lub dokonasz zakupu na naszej stronie internetowej, poprosimy Cię o wyraźną zgodę na niniejsze warunki.

2. Informacja o prawach autorskich

2.1 Prawo autorskie c) Pakaloa.

2.2 Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszych warunków:

(a) wraz z naszymi licencjodawcami posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej na naszej stronie internetowej i w materiałach na naszej stronie internetowej; oraz

(b) wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej na naszej stronie internetowej oraz materiały na naszej stronie internetowej są zastrzeżone.

3. Zezwolenie na korzystanie z witryny internetowej

3.1 Możesz:

(a) przeglądać strony z naszej strony internetowej w przeglądarce internetowej;

(b) pobieranie stron z naszej strony internetowej w celu ich buforowania w przeglądarce internetowej;

(c) drukować strony z naszej strony internetowej do użytku osobistego i niekomercyjnego, pod warunkiem, że takie drukowanie nie jest systematyczne lub nadmierne;

(d) przesyłać strumieniowo pliki audio i wideo z naszej strony internetowej przy użyciu odtwarzacza multimedialnego na naszej stronie internetowej; oraz

(e) korzystania z naszych usług internetowych za pomocą przeglądarki internetowej,

z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych warunków.

3.2 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w sekcji 3.1 lub innych postanowień niniejszych warunków, nie wolno pobierać żadnych materiałów z naszej strony internetowej ani zapisywać takich materiałów na swoim komputerze.

3.3 Z naszej strony internetowej można korzystać wyłącznie do własnych celów osobistych i biznesowych.

3.4 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez niniejsze warunki, nie wolno edytować ani w inny sposób modyfikować żadnych materiałów znajdujących się na naszej stronie internetowej.

3.5 Jeśli nie posiadasz lub nie kontrolujesz odpowiednich praw do materiałów, nie wolno Ci tego robić:

(a) ponownie opublikować materiał z naszej strony internetowej (w tym republikację na innej stronie internetowej);

(b) sprzedawać, wypożyczać lub sublicencjonować materiały z naszej strony internetowej;

(c) pokazywanie wszelkich materiałów z naszej strony internetowej publicznie;

(d) wykorzystywania materiałów z naszej strony internetowej w celach komercyjnych; lub

(e) redystrybucja materiałów z naszej strony internetowej.

3.6 Niezależnie od punktu 3.5, mogą Państwo rozpowszechniać nasz biuletyn w formie drukowanej i elektronicznej do każdej osoby.

3.7 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do naszej strony internetowej, obszarów naszej strony internetowej i/lub funkcjonalności naszej strony internetowej. Możemy, na przykład, zawiesić dostęp do strony internetowej podczas konserwacji serwera lub podczas aktualizacji strony internetowej. Nie wolno obchodzić, omijać lub próbować obchodzić lub omijać jakichkolwiek środków ograniczających dostęp na stronie internetowej.

4. Niewłaściwe korzystanie z witryny internetowej

4.1 Nie wolno ci:

(a) korzystania z naszej strony internetowej w jakikolwiek sposób lub podejmowania jakichkolwiek działań, które powodują lub mogą spowodować uszkodzenie strony internetowej lub osłabienie wydajności, dostępności, dostępności, integralności lub bezpieczeństwa strony internetowej;

(b) korzystania z naszej strony internetowej w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek nielegalnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem;

(c) włamać się lub w inny sposób manipulować naszą stroną internetową;

(d) badanie, skanowanie lub testowanie podatności naszej strony internetowej bez naszej zgody;

(e) obchodzenia wszelkich systemów lub procesów uwierzytelniania lub bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej lub z nią związanych;

(f) wykorzystywania naszej strony internetowej do kopiowania, przechowywania, hostingu, przesyłania, wysyłania, wykorzystywania, publikowania lub rozpowszechniania materiałów, które składają się (lub są powiązane) z jakimkolwiek oprogramowaniem szpiegującym, wirusem komputerowym, koniem trojańskim, robakiem, rejestratorem uderzeń klawiszy, zestawem głównym lub innym złośliwym oprogramowaniem komputerowym;

(g) w nieuzasadniony sposób obciążyć zasoby naszej strony internetowej (w tym przepustowość, pojemność pamięci masowej i pojemność przetwarzania);

(h) odszyfrować lub rozszyfrować wszelkie komunikaty wysyłane przez naszą stronę internetową lub do niej bez naszej zgody;

(i) prowadzenia wszelkich systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych ze zbieraniem danych (w tym, bez ograniczeń, eksploracji danych, ekstrakcji danych i zbierania danych) na lub w związku z naszą stroną internetową bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;

(j) uzyskanie dostępu lub interakcja z naszą stroną internetową przy użyciu robotów, pająków lub innych zautomatyzowanych środków, z wyjątkiem indeksacji w wyszukiwarkach;

(k) korzystania z naszej strony internetowej z wyjątkiem korzystania z naszych publicznych interfejsów;

(l) naruszać dyrektyw określonych w pliku robots.txt dla naszej strony internetowej;

(m) wykorzystywania danych zebranych z naszej strony internetowej do wszelkich bezpośrednich działań marketingowych (w tym bez ograniczeń marketing e-mail, marketing SMS, telemarketing i bezpośrednią korespondencję); lub

(n) robić wszystkiego, co zakłóca normalne korzystanie z naszej strony internetowej.

4.2 Nie wolno wykorzystywać danych zebranych z naszej strony internetowej do kontaktowania się z osobami fizycznymi, firmami lub innymi osobami lub podmiotami.

4.3 Musisz zapewnić, że wszystkie informacje, które nam dostarczasz za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w związku z naszą stroną internetową, są prawdziwe, dokładne, aktualne, kompletne i niewprowadzające w błąd.

5. Produkty

5.1 Reklama produktów na naszej stronie internetowej stanowi raczej “zaproszenie do traktowania” niż ofertę umowną.

5.2 Możemy okresowo zmieniać produkty dostępne na naszej stronie internetowej i nie zobowiązujemy się do dalszego dostarczania żadnego konkretnego produktu lub rodzaju produktu.

5.3 Ceny podane na naszej stronie internetowej mogą być podane nieprawidłowo.

5.4 Sprzedaż i zakup produktów za pośrednictwem naszej strony internetowej będzie podlegał warunkom sprzedaży, a my poprosimy Cię o wyrażenie zgody na warunki tego dokumentu za każdym razem, gdy dokonujesz zakupu na naszej stronie internetowej.

5.5 Wszelkie recenzje produktów, które użytkownik przedkłada do publikacji na naszej stronie internetowej, podlegają warunkom określonym w sekcji 9 i sekcji 10.

6. Rejestracja i konta

6.1 Użytkownik może zarejestrować się w celu założenia konta w naszej witrynie internetowej, wypełniając i przesyłając formularz rejestracyjny konta na naszej witrynie internetowej oraz klikając link weryfikacyjny w wiadomości e-mail, którą witryna wyśle do użytkownika.

6.2 Nie możesz pozwolić, aby jakakolwiek inna osoba korzystała z Twojego konta w celu uzyskania dostępu do strony internetowej.

6.3 W przypadku powzięcia wiadomości o nieuprawnionym użyciu konta należy niezwłocznie powiadomić nas na piśmie.

6.4 Nie wolno Ci korzystać z konta innej osoby w celu uzyskania dostępu do strony internetowej, chyba że masz na to wyraźną zgodę tej osoby.

7. Dane logowania użytkownika

7.1 Jeśli zarejestrujesz się na konto na naszej stronie internetowej, zostaniesz poproszony o wybranie identyfikatora użytkownika i hasła.

7.2 Twój identyfikator użytkownika nie może wprowadzać w błąd i musi być zgodny z zasadami dotyczącymi treści określonymi w Sekcji 10; nie wolno Ci używać swojego konta lub identyfikatora użytkownika dla lub w związku z podszywaniem się pod inną osobę.

7.3 Hasło należy zachować w tajemnicy.

7.4 W przypadku powzięcia wiadomości o ujawnieniu hasła należy niezwłocznie powiadomić nas na piśmie.

7.5 Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania na naszej stronie internetowej wynikające z niezachowania poufności hasła i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie straty wynikające z takiego niezachwiania.

8. Anulowanie i zawieszenie konta

8.1 Możemy:

(a) zawiesić konto użytkownika;

(b) usuniemy Twoje konto; i/lub

(c) edytować dane swojego konta,

w dowolnym momencie według własnego uznania, z powiadomieniem lub bez powiadomienia.

8.2 Zwykle anulujemy konto, jeśli pozostaje ono nieużywane przez nieprzerwany okres 18 miesięcy.

8.3 Użytkownik może usunąć swoje konto na naszej stronie internetowej, korzystając z panelu kontrolnego konta na stronie internetowej.

9. Nasze prawa do korzystania z Twoich treści

9.1 W niniejszych warunkach i postanowieniach, “zawartość użytkownika” oznacza wszystkie prace i materiały (w tym bez ograniczeń tekst, grafikę, obrazy, materiały audio, materiały wideo, materiały audiowizualne, skrypty, oprogramowanie i pliki), które użytkownik przekazuje nam lub naszej stronie internetowej w celu przechowywania lub publikacji, przetwarzania lub przesyłania za pośrednictwem naszej strony internetowej.

9.2 Udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, reprodukcję, przechowywanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję treści w jakichkolwiek istniejących lub przyszłych mediach LUB reprodukcję, przechowywanie i publikowanie treści na i w związku z niniejszą stroną internetową i każdą następną stroną internetową LUB reprodukcję, przechowywanie i, za Twoją szczególną zgodą, publikowanie treści na i w związku z niniejszą stroną internetową.

9.3 Użytkownik udziela nam prawa do udzielania sublicencji na prawa licencjonowane zgodnie z punktem 9.2.

9.4 Przyznajesz nam prawo do wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia praw licencjonowanych zgodnie z punktem 9.2.

9.5 Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich swoich praw osobistych do treści w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo oraz gwarantuje i oświadcza, że wszystkie inne prawa osobiste do treści zostały zniesione w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

9.6 Możesz edytować swoją zawartość w zakresie dozwolonym przy użyciu funkcji edycji udostępnionej na naszej stronie internetowej.

9.7 Bez uszczerbku dla innych praw przysługujących nam na mocy niniejszych warunków, w przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków w jakikolwiek sposób lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że użytkownik naruszył te warunki w jakikolwiek sposób, możemy usunąć, niepublikować lub edytować dowolną lub wszystkie treści użytkownika.

10. Zasady dotyczące treści użytkownika

10.1 Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że jego zawartość będzie zgodna z niniejszymi warunkami.

10.2 Treści użytkownika nie mogą być nielegalne lub niezgodne z prawem, nie mogą naruszać praw osób trzecich i nie mogą stanowić podstawy do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko jakiejkolwiek osobie (w każdym przypadku w dowolnej jurysdykcji i na mocy obowiązującego prawa).

10.3 Treści użytkownika oraz korzystanie przez nas z treści użytkownika zgodnie z niniejszymi warunkami nie mogą być wykorzystywane:

(a) są oszczercze lub złośliwie fałszywe;

(b) być nieprzyzwoite lub nieprzyzwoite;

(c) naruszają wszelkie prawa autorskie, prawa moralne, prawo do bazy danych, prawo do znaku towarowego, prawo do wzoru, prawo do przenoszenia własności lub inne prawa własności intelektualnej;

d) naruszają wszelkie prawa do zaufania, prawo do prywatności lub prawo wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych;

e) stanowią radę wynikającą z zaniedbania lub zawierają jakiekolwiek oświadczenia wynikające z zaniedbania;

f) stanowią podżeganie do popełnienia przestępstwa, instrukcje dotyczące popełnienia przestępstwa lub wspierania działalności przestępczej;

g) obrażać jakiegokolwiek sądu lub naruszać jakikolwiek nakaz sądowy;

h) naruszać przepisy dotyczące nienawiści rasowej lub religijnej lub dyskryminacji;

(i) być bluźnierczy;

j) naruszać przepisy dotyczące tajemnicy służbowej;

k) naruszać wszelkie zobowiązania umowne należne jakiejkolwiek osobie;

l) przedstawiać przemoc w sposób wyraźny, graficzny lub bezinteresowny;

m) być pornograficzne, lubieżne, sugestywne lub wyraźnie seksualne;

n) być nieprawdziwe, nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;

o) składają się z lub zawierają wszelkie instrukcje, porady lub inne informacje, które mogą być wykorzystane i mogłyby, w przypadku podjęcia działań, spowodować chorobę, obrażenia lub śmierć, lub jakąkolwiek inną stratę lub szkodę;

p) stanowią spam;

q) być obraźliwe, podstępne, oszukańcze, zawierające groźby, nadużycia, molestowanie, antyspołeczne, groźby, nienawistne, dyskryminujące lub podżegające; lub

r) powodować dokuczliwość, niedogodności lub niepotrzebny niepokój jakiejkolwiek osoby.

11. Zgłaszanie nadużyć

11.1 Jeśli dowiedzą się Państwo o jakichkolwiek niezgodnych z prawem materiałach lub działaniach na naszej stronie internetowej lub jakichkolwiek materiałach lub działaniach, które naruszają niniejsze warunki, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

11.2 O wszelkich tego typu materiałach lub działaniach mogą Państwo poinformować nas pocztą elektroniczną lub korzystając z naszego formularza kontaktowego.

12. Ograniczone gwarancje

12.1 Nie gwarantujemy ani nie reprezentujemy:

(a) kompletność lub dokładność informacji publikowanych na naszej stronie internetowej;

(b) że materiał na stronie internetowej jest aktualny;

(c) że strona internetowa będzie działać bez zarzutu; lub

d) że strona internetowa lub jakakolwiek usługa na tej stronie internetowej pozostanie dostępna.

12.2 Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania lub zmiany którejkolwiek lub wszystkich naszych usług internetowych oraz do zaprzestania publikowania naszej strony internetowej w dowolnym czasie według naszego wyłącznego uznania bez powiadomienia lub wyjaśnienia; oraz, o ile niniejsze warunki wyraźnie nie stanowią inaczej, nie będziesz uprawniony do żadnej rekompensaty lub innej płatności po zaprzestaniu lub zmianie jakichkolwiek usług internetowych, lub jeśli zaprzestaniemy publikowania strony internetowej.

12.3 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i z zastrzeżeniem punktu 13.1, wyłączamy wszelkie oświadczenia i gwarancje odnoszące się do przedmiotu niniejszych warunków, naszej strony internetowej i korzystania z naszej strony internetowej.

13. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

13.1 Żadne z postanowień niniejszych warunków nie będzie miało zastosowania:

(a) ograniczyć lub wykluczyć wszelką odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania;

(b) ograniczyć lub wykluczyć wszelką odpowiedzialność za oszustwo lub podanie nieprawdziwych informacji;

(c) ograniczyć wszelką odpowiedzialność w sposób niedozwolony przez obowiązujące prawo; lub

d) wyłącza wszelkie zobowiązania, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

13.2 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszym punkcie 13 i w innych częściach niniejszych warunków:

a) podlegają postanowieniom sekcji 13.1; oraz

(b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszych warunków lub odnoszące się do przedmiotu niniejszych warunków, w tym zobowiązania wynikające z umowy, z tytułu czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) oraz z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych, chyba że niniejsze warunki wyraźnie stanowią inaczej.

13.3 W zakresie, w jakim nasza strona internetowa oraz informacje i usługi na naszej stronie internetowej są udostępniane nieodpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody o jakimkolwiek charakterze.

13.4 Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa w odniesieniu do jakichkolwiek strat wynikających z jakiegokolwiek zdarzenia lub zdarzeń pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą.

13.5 Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Klienta w odniesieniu do jakichkolwiek strat biznesowych, w tym (bez ograniczeń) utraty lub uszkodzenia zysków, dochodów, przychodów, wykorzystania, produkcji, przewidywanych oszczędności, działalności, kontraktów, możliwości handlowych lub wartości firmy.

13.6 Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Klienta w związku z utratą lub uszkodzeniem jakichkolwiek danych, baz danych lub oprogramowania.

13.7 Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Klienta w związku z jakąkolwiek szczególną, pośrednią lub następczą stratą lub szkodą.

13.8 Przyjmujesz do wiadomości, że mamy interes w ograniczeniu osobistej odpowiedzialności naszych członków zarządu i pracowników oraz, mając na uwadze ten interes, przyjmujesz do wiadomości, że jesteśmy podmiotem o ograniczonej odpowiedzialności; zgadzasz się, że nie będziesz wnosić żadnych roszczeń osobiście przeciwko naszym członkom zarządu lub pracownikom w związku z jakimikolwiek stratami poniesionymi przez Ciebie w związku ze stroną internetową lub niniejszymi warunkami (nie ograniczy to oczywiście ani nie wykluczy odpowiedzialności samego podmiotu o ograniczonej odpowiedzialności za działania i zaniechania naszych członków zarządu i pracowników).

14. Naruszenie tych zasad i warunków

14.1 Bez uszczerbku dla innych praw przysługujących nam na mocy niniejszych warunków, jeżeli Klient naruszy te warunki w jakikolwiek sposób lub jeżeli mamy uzasadnione podejrzenia, że Klient naruszył te warunki w jakikolwiek sposób, możemy to zrobić:

(a) wysłania jednego lub więcej formalnych ostrzeżeń;

(b) czasowo zawiesić dostęp do naszej strony internetowej;

(c) stałe uniemożliwienie dostępu do naszej strony internetowej;

(d) zablokowanie dostępu do naszej strony internetowej komputerom korzystającym z adresu IP użytkownika;

(e) skontaktować się z którymkolwiek lub wszystkimi dostawcami usług internetowych i poprosić o zablokowanie dostępu do naszej strony internetowej;

(f) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Państwu, czy to z powodu naruszenia umowy, czy też w inny sposób; i/lub

(g) zawiesić lub usunąć swoje konto na naszej stronie internetowej.

14.2 W przypadku zawieszenia lub zablokowania dostępu do naszej strony internetowej lub części naszej strony internetowej, nie wolno podejmować żadnych działań w celu obejścia takiego zawieszenia lub zakazu lub zablokowania (w tym, bez ograniczeń, tworzenia i/lub korzystania z innego konta).

15. Strony internetowe osób trzecich

15.1 Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do innych stron internetowych należących do osób trzecich i przez nie zarządzanych; hiperłącza takie nie stanowią rekomendacji.

15.2 Nie mamy kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich i ich zawartością, a z zastrzeżeniem punktu 13.1 nie ponosimy odpowiedzialności za nie, ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z nich przez użytkownika.

16. Znaki towarowe

16.1 Pakaloa™, nasze logo oraz inne zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe są znakami towarowymi należącymi do nas; nie wyrażamy zgody na używanie tych znaków towarowych, a takie używanie może stanowić naruszenie naszych praw.

16.2 Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe lub usługowe osób trzecich na naszej stronie internetowej są własnością ich właścicieli i, o ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej, nie popieramy i nie jesteśmy powiązani z żadnym z posiadaczy takich praw i jako tacy nie możemy udzielić licencji na korzystanie z takich praw.

17. Zmiany

17.1 Możemy od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszych warunków.

17.2 Zmienione zasady i warunki mają zastosowanie do korzystania z naszej strony internetowej od daty opublikowania zmienionych zasad i warunków na stronie internetowej, a użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw, które w przeciwnym razie może być zobowiązany do powiadomienia o zmianach tych zasad i warunków lub wyrażenia na nie zgody. LUB przekażemy Ci pisemne powiadomienie o wszelkich zmianach tych warunków, a zmienione warunki będą miały zastosowanie do korzystania z naszej strony internetowej od dnia, w którym przekażemy Ci takie powiadomienie; jeśli nie zgadzasz się na zmienione warunki, musisz zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

17.3 Jeśli użytkownik wyraził wyraźną zgodę na niniejsze warunki, poprosimy go o wyraźną zgodę na wszelkie zmiany tych warunków; a jeśli użytkownik nie wyrazi wyraźnej zgody na zmienione warunki w określonym przez nas terminie, wyłączymy lub usuniemy jego konto na stronie internetowej i będzie musiał zaprzestać korzystania z tej strony internetowej.

18. Przypisanie

18.1 Niniejszym zgadzają się Państwo, że możemy przenieść, przenieść, podzlecić lub w inny sposób zająć się naszymi prawami i/lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków.

18.2. Klient nie może bez naszej uprzedniej pisemnej zgody dokonać cesji, przeniesienia, podzlecenia lub w inny sposób zajmować się swoimi prawami i/lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków.

19. Rozdzielność

19.1 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane przez jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ za niezgodne z prawem i/lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

19.2 Jeżeli jakiekolwiek niezgodne z prawem i/lub niewykonalne postanowienie niniejszych warunków byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, gdyby część z nich została usunięta, część ta zostanie uznana za usuniętą, a reszta postanowienia pozostanie w mocy.

20. Prawa osób trzecich

20.1 Umowa zawarta na podstawie niniejszych warunków została zawarta na naszą korzyść i korzyść Klienta i nie ma na celu osiągnięcia korzyści lub zapewnienia jej wykonalności przez jakąkolwiek osobę trzecią.

20.2 Wykonywanie praw stron w ramach umowy na podstawie niniejszych warunków nie jest uzależnione od uzyskania zgody osoby trzeciej.

21. Cała umowa

Z zastrzeżeniem punktu 13.1, niniejsze warunki, wraz z naszą polityką prywatności i plików cookie, stanowią całość umowy pomiędzy Tobą a nami w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i zastępują wszystkie poprzednie umowy pomiędzy Tobą a nami w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

22. Prawo i jurysdykcja

22.1 Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem angielskim.

22.2 Wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii.

23. Ujawnienia ustawowe i regulacyjne

23.1 Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 12026803, a nasza siedziba mieści się pod adresem 71-75 Shelton Street, London, Greater London, United Kingdom, WC2H 9JQ.

23.2 Nasz numer VAT to GB 324 0674 24.

23.3 Można się z nami skontaktować, korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

——————————

WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Wprowadzenie

1.1 Niniejsze warunki regulują sprzedaż i zakup produktów za pośrednictwem naszej strony internetowej.

1.2 Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie wyraźnej zgody na niniejsze warunki przed złożeniem zamówienia na naszej stronie internetowej.

1.3 Niniejszy dokument nie ma wpływu na jakiekolwiek ustawowe prawa, które mogą przysługiwać Państwu jako konsumentowi (takie jak prawa wynikające z przepisów dotyczących umów konsumenckich (informacja, anulowanie i dodatkowe opłaty) z 2013 r. lub ustawy o prawach konsumentów z 2015 r.).

2. Interpretacja

2.1 W niniejszych warunkach:

a) “my” oznacza nazwę; oraz

(b) “użytkownik” oznacza naszego klienta lub potencjalnego klienta,

i “my”, “nasze” i “twoje” powinny być interpretowane odpowiednio.

3. Proces porządkowania

3.1 Reklama produktów na naszej stronie internetowej stanowi raczej “zaproszenie do traktowania” niż ofertę umowną.

3.2 Żadna umowa nie wejdzie w życie między Państwem a nami, chyba że i dopóki nie przyjmiemy Państwa zamówienia zgodnie z procedurą określoną w niniejszym punkcie 3.

3.3 Aby zawrzeć umowę zakupu produktów od nas za pośrednictwem naszej strony internetowej, należy podjąć następujące kroki: musisz dodać produkty, które chcesz nabyć do koszyka, a następnie przejść do kasy; jeśli jesteś nowym klientem, musisz utworzyć u nas konto i zalogować się; jeśli jesteś istniejącym klientem, musisz wprowadzić swoje dane logowania; po zalogowaniu musisz wybrać preferowaną metodę dostawy i potwierdzić zamówienie oraz wyrazić zgodę na warunki niniejszego dokumentu; zostaniesz przeniesiony na stronę internetową naszego dostawcy usług płatniczych, a nasz dostawca usług płatniczych zajmie się Twoją płatnością; następnie wyślemy Ci wstępne potwierdzenie, a po sprawdzeniu, czy jesteśmy w stanie zrealizować Twoje zamówienie, wyślemy Ci potwierdzenie zamówienia (w którym to momencie Twoje zamówienie stanie się wiążącą umową) lub potwierdzimy e-mailem, że nie jesteśmy w stanie zrealizować Twojego zamówienia.

3.4 Przed złożeniem zamówienia Klient będzie miał możliwość zidentyfikowania i skorygowania błędów w danych wejściowych.

4. Produkty

Możemy okresowo zmieniać produkty dostępne na naszej stronie internetowej i nie zobowiązujemy się do dalszego dostarczania żadnego konkretnego produktu lub rodzaju produktu.

5. Ceny

5.1 Nasze ceny podane są na naszej stronie internetowej.

5.2 Od czasu do czasu będziemy zmieniać ceny podane na naszej stronie internetowej, ale nie będzie to miało wpływu na umowy, które wcześniej weszły w życie.

5.3 Wszystkie kwoty podane w niniejszych warunkach lub na naszej stronie internetowej zawierają podatek VAT.

5.4 Możliwe jest, że ceny na stronie internetowej mogą być nieprawidłowo podane; odpowiednio, będziemy weryfikować ceny w ramach naszych procedur sprzedaży, tak aby właściwa cena została Państwu podana przed wejściem w życie umowy.

6. Płatności

6.1 Musisz, w trakcie realizacji zamówienia, zapłacić ceny zamówionych produktów.

6.2 Płatności można dokonać za pomocą karty bankowej.

6.3 Jeśli dokonasz nieuzasadnionej płatności kartą kredytową, debetową lub inną metodą obciążenia zwrotnego, będziesz odpowiedzialny za zapłatę w ciągu 7 dni od daty naszego pisemnego wniosku:

(a) kwotę równą kwocie obciążenia zwrotnego;

(b) wszystkie wydatki osób trzecich poniesione przez nas w związku z obciążeniem zwrotnym (w tym opłaty dokonane przez nasz lub Państwa bank, podmiot przetwarzający płatności lub wystawcę karty);

(c) opłata administracyjna w wysokości 30,00 EUR z podatkiem VAT; oraz

(d) wszystkie nasze uzasadnione koszty, straty i wydatki poniesione w związku z odzyskiwaniem kwot, o których mowa w niniejszym punkcie 6.4 (w tym bez ograniczeń opłaty prawne i opłaty za windykację należności) oraz w celu uniknięcia wątpliwości, jeżeli nie rozpoznają Państwo lub nie zapamiętają źródła wpisu na wyciągu z karty lub innym wyciągu finansowym i w rezultacie dokonają obciążenia zwrotnego, będzie to stanowić nieuzasadnione obciążenie zwrotne dla celów niniejszego punktu 6.4.

7. Dostawy

Nasze zasady i procedury związane z dostawą produktów są określone w naszym dokumencie dotyczącym polityki dostaw.

8. Umowy zawierane na odległość: prawo do odstąpienia od umowy

8.1 Niniejszy punkt 8 ma zastosowanie wtedy i tylko wtedy, gdy oferują Państwo nam jako konsumentowi umowę lub umowę z nami – to znaczy, że jako osoba fizyczna działająca całkowicie lub głównie poza Państwa działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową.

8.2 Mogą Państwo wycofać ofertę zawarcia z nami umowy za pośrednictwem naszej strony internetowej lub anulować umowę zawartą z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej (bez podania przyczyny wycofania się lub anulowania) w dowolnym czasie w tym okresie:

(a) począwszy od momentu złożenia oferty; oraz

b) wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym produkty znajdą się w Państwa fizycznym posiadaniu lub w fizycznym posiadaniu osoby wskazanej przez Państwa w celu przejęcia ich w posiadanie (lub, jeżeli umowa dotyczy dostawy wielu produktów, partii lub części czegoś, po upływie 14 dni od dnia, w którym ostatni z tych produktów, partii lub części wejdzie w fizyczne posiadanie lub w fizyczne posiadanie okresu określonego przez Państwa w celu przejęcia ich w posiadanie).

8.3 W celu wycofania oferty zawarcia umowy lub anulowania umowy na podstawie opisanej w niniejszym punkcie 8, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji wycofania się lub anulowania (w zależności od przypadku). Mogą Państwo poinformować nas o podjętej decyzji w sposób wyraźny. W przypadku anulowania, mogą Państwo poinformować nas za pomocą formularza anulowania, który udostępnimy Państwu. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

8.4 W przypadku anulowania umowy na podstawie opisanej w niniejszym punkcie 8, muszą Państwo odesłać produkty do nas lub przekazać je nam lub osobie przez nas upoważnionej do ich odbioru. Klient musi wywiązać się ze swoich zobowiązań, o których mowa w niniejszym punkcie 8, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni po dniu, w którym poinformował nas Pan/Pani o decyzji o odstąpieniu od umowy. Musisz ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

8.5 W przypadku anulowania zamówienia zgodnie z niniejszym punktem 8, Klient otrzyma pełny zwrot kwoty zapłaconej nam w związku z zamówieniem, w tym kosztów dostawy do Klienta, z wyjątkiem sytuacji, gdy Klient anuluje zamówienie zgodnie z niniejszym punktem 8:

(a) jeżeli Klient wybrał rodzaj dostawy kosztujący więcej niż najtańszy rodzaj dostawy oferowany przez nas, zastrzegamy sobie prawo do zachowania różnicy w kosztach pomiędzy rodzajem wybranej przez Klienta dostawy a najtańszym rodzajem dostawy oferowanym przez nas; oraz

b) o ile przepisy niniejszej sekcji 8 stanowią inaczej.

8.6 Jeżeli wartość zwróconych przez Państwa produktów zostanie pomniejszona o jakąkolwiek kwotę w wyniku obchodzenia się z tymi produktami przez Państwa w stopniu większym niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania produktów, możemy odzyskać tę kwotę od Państwa aż do ceny umownej. Możemy odzyskać tę kwotę poprzez odliczenie jej od wszelkich należnych Państwu zwrotów lub zażądanie zapłaty tej kwoty bezpośrednio do nas. Obsługa, która wykracza poza rodzaj obsługi, która może być dozwolona w sklepie, będzie “wykraczała poza to, co jest konieczne do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania produktów” dla tych celów.

8.7 Zwrócimy pieniądze w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności, chyba że Klient wyraźnie uzgodnił inaczej. W żadnym wypadku nie ponosisz żadnych opłat w wyniku zwrotu.

8.8 O ile nie zaproponowaliśmy odbioru produktów, refundacja należna Państwu w wyniku anulowania zamówienia zostanie zrealizowana na podstawie opisanej w niniejszym punkcie 8 w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymamy zwrócone produkty lub (jeśli wcześniej) od dnia, w którym dostarczą nam Państwo dowód odesłania produktów. Jeśli nie wysłaliśmy produktów do Ciebie w momencie wycofania lub anulowania lub zaoferowaliśmy odbiór produktów, dokonamy zwrotu należnego Tobie bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaniemy poinformowani o wycofaniu lub anulowaniu.

8.9 Klient nie będzie miał prawa do anulowania umowy opisanej w niniejszym punkcie 8 w zakresie, w jakim umowa się do niej odnosi:

(a) dostarczenia wszelkich zapieczętowanych nagrań audio, zapieczętowanych nagrań wideo lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, które zostały przez Państwa odpieczętowane;

(b) dostawa produktów, których cena zależy od wahań na rynkach finansowych, których nie możemy kontrolować i które mogą wystąpić w okresie anulowania;

(c) dostawa gazet, czasopism lub magazynów, z wyjątkiem umów prenumeraty na dostawę takich publikacji;

d) dostawy towarów, których jakość może ulec pogorszeniu lub które szybko wygasają;

(e) dostawa towarów nieprefabrykowanych, które są dostarczane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji użytkownika, lub towarów, które są wyraźnie spersonalizowane;

f) dostawa towarów zapieczętowanych, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli towary te zostały przez Państwa odpieczętowane; lub

g) dostawa towarów, które zgodnie z ich charakterem, są nierozłącznie mieszane z innymi przedmiotami po dostawie.

9. Gwarancje i oświadczenia

9.1 Użytkownik gwarantuje i oświadcza nam to:

(a) są Państwo prawnie zdolni do zawierania wiążących umów;

(b) Klient ma pełne uprawnienia, uprawnienia i zdolność do wyrażenia zgody na niniejsze warunki;

(c) wszystkie informacje przekazane nam przez Państwa w związku z zamówieniem są prawdziwe, dokładne, kompletne i niewprowadzające w błąd; oraz

(d) będziecie Państwo w stanie odebrać produkty zgodnie z niniejszymi warunkami i polityką dostawczą.

9.2 Gwarantujemy to Państwu:

(a) mamy prawo do sprzedaży produktów, które Państwo kupują;

(b) produkty, które sprzedajemy użytkownikowi, są sprzedawane nieodpłatnie lub bez obciążeń, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach;

(c) użytkownik będzie cieszył się cichym posiadaniem kupowanych produktów, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach i postanowieniach;

(d) kupowane produkty będą odpowiadać opisowi opublikowanemu na naszej stronie internetowej; oraz

e) kupowane przez Państwa produkty będą miały zadowalającą jakość.

9.3 Wszystkie nasze gwarancje i oświadczenia dotyczące dostawy produktów są określone w niniejszych warunkach. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i z zastrzeżeniem punktu 10.1, wszelkie inne gwarancje i oświadczenia są wyraźnie wyłączone.

10. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

10.1 Żadne z postanowień niniejszych warunków nie będzie miało zastosowania:

(a) ograniczyć lub wykluczyć wszelką odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania;

(b) ograniczyć lub wykluczyć wszelką odpowiedzialność za oszustwo lub podanie nieprawdziwych informacji;

(c) ograniczyć wszelką odpowiedzialność w sposób niedozwolony przez obowiązujące prawo; lub

d) wyłącza wszelkie zobowiązania, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa,

oraz, jeśli jesteś konsumentem, Twoje prawa ustawowe nie będą wyłączone lub ograniczone przez niniejsze warunki, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez prawo.

10.2 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszym punkcie 10 i w innych częściach niniejszych warunków:

(a) podlegają postanowieniom sekcji 10.1; oraz

(b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszych warunków lub odnoszące się do przedmiotu niniejszych warunków, w tym zobowiązania wynikające z umowy, z tytułu czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) oraz z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych, chyba że niniejsze warunki wyraźnie stanowią inaczej.

10.3 Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Klienta w odniesieniu do jakichkolwiek strat wynikających z jakiegokolwiek zdarzenia lub zdarzeń pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą.

10.4 Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Klienta w odniesieniu do jakichkolwiek strat biznesowych, w tym (bez ograniczeń) utraty lub uszkodzenia zysków, dochodów, przychodów, wykorzystania, produkcji, przewidywanych oszczędności, działalności, kontraktów, możliwości handlowych lub wartości firmy.

10.5 Przyjmujesz do wiadomości, że mamy interes w ograniczeniu osobistej odpowiedzialności naszych członków zarządu i pracowników oraz, mając na uwadze ten interes, przyjmujesz do wiadomości, że jesteśmy podmiotem o ograniczonej odpowiedzialności; zgadzasz się, że nie będziesz wnosić żadnych roszczeń osobiście przeciwko naszym członkom zarządu lub pracownikom w związku z jakimikolwiek stratami poniesionymi przez Ciebie w związku ze stroną internetową lub niniejszymi warunkami (nie ograniczy to oczywiście ani nie wykluczy odpowiedzialności samego podmiotu o ograniczonej odpowiedzialności za działania i zaniechania naszych członków zarządu i pracowników).

11. Różnice

11.1 Możemy od czasu do czasu zmieniać te warunki, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.

11.2 Zmiana niniejszych warunków ma zastosowanie do umów zawartych w dowolnym momencie po zmianie, ale nie ma wpływu na umowy zawarte przed zmianą.

12. Cesja

12.1 Niniejszym zgadzają się Państwo, że możemy przenieść, przenieść, podzlecić lub w inny sposób zająć się naszymi prawami i/lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków – pod warunkiem, że, jeśli są Państwo konsumentami, działanie takie nie służy zmniejszeniu gwarancji, z których Państwo korzystają na podstawie niniejszych warunków.

12.2 Użytkownik nie może bez naszej uprzedniej pisemnej zgody przenieść, przenieść, podzlecić lub w inny sposób zająć się swoimi prawami i/lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków.

13. Nie ma możliwości odstąpienia

13.1 Żadne naruszenie jakiegokolwiek postanowienia umowy w ramach niniejszych warunków nie zostanie uchylone, chyba że za wyraźną pisemną zgodą strony, która nie naruszyła warunków umowy.

13.2 Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia jakiegokolwiek postanowienia umowy zgodnie z niniejszymi warunkami nie będzie interpretowane jako dalsze lub ciągłe zrzeczenie się jakiegokolwiek innego naruszenia tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia tej umowy.

14. Rozdzielność

14.1 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane przez jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ za niezgodne z prawem i/lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

14.2 Jeżeli jakiekolwiek niezgodne z prawem i/lub niewykonalne postanowienie niniejszych warunków byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, gdyby część z nich została usunięta, część ta zostanie uznana za usuniętą, a reszta postanowienia pozostanie w mocy.

15. Cała umowa

Z zastrzeżeniem punktu 10.1, niniejsze warunki wraz z naszą polityką dostaw i polityką zwrotów stanowią całość umowy pomiędzy Państwem a nami w odniesieniu do sprzedaży i zakupu naszych produktów i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Państwem a nami w odniesieniu do sprzedaży i zakupu naszych produktów.

16. Prawo i jurysdykcja

16.1 Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem angielskim.

16.2 Wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii.

17. Ujawnienia ustawowe i regulacyjne

17.1 Nie złożymy kopii niniejszych warunków w odniesieniu do każdego użytkownika lub klienta, a jeśli zaktualizujemy te warunki, wersja, na którą pierwotnie wyraziłeś zgodę, nie będzie już dostępna na naszej stronie internetowej. Zalecamy, abyście rozważyli Państwo zapisanie kopii tych zasad i warunków do wykorzystania w przyszłości.

17.2 Niniejsze warunki są dostępne w różnych językach.

17.3 Nasz numer VAT to GB 324 0674 24.

17.4 Strona internetowa platformy internetowego rozstrzygania sporów Unii Europejskiej jest dostępna pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main. Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów może być wykorzystywana do rozwiązywania sporów.

18. Nasze dane

18.1 Właścicielem i operatorem tej strony internetowej jest Sublimz LTD (Pakaloa).

18.2 Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 12026803, a nasza siedziba znajduje się pod adresem 71-75 Shelton Street, London, Greater London, United Kingdom, WC2H 9JQ.

18.3 Nasz numer VAT to GB 324 0674 24.

18.4 Można się z nami skontaktować, korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2019 roku.