ZASADY I WARUNKI PROGRAMU PARTNERSKIEGO PAKALOA

Celem programu partnerskiego Pakaloa jest nagradzanie partnerów za ka偶dego nowego klienta, którego powo艂aj膮 si臋 na Pakaloa, poprzez prawid艂owe reklamowanie domeny Pakaloa.com za pomoc膮 legalnych metod.

Rejestruj膮c si臋, u偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania zasad i warunków okre艣lonych w niniejszym porozumieniu.

Niniejsze Porozumienie zawiera kompletne warunki, które dotycz膮 twojego uczestnictwa w Programie Partnerskim Pakaloa. Niniejsze Porozumienie stanowi ca艂o艣膰 porozumienia pomi臋dzy Pakaloa a podmiotem stowarzyszonym, a wszelkie istniej膮ce wcze艣niej porozumienia lub uzgodnienia pomi臋dzy Pakaloa a podmiotem stowarzyszonym zostan膮 rozwi膮zane niezw艂ocznie po zako艅czeniu obowi膮zywania niniejszego Porozumienia, z tym 偶e wszelkie zaleg艂e prowizje nale偶ne Pa艅stwu przed utrat膮 statusu podmiotu stowarzyszonego zostan膮 zaksi臋gowane na rachunku podmiotu stowarzyszonego i b臋d膮 mog艂y by膰 wykorzystane do zakupu produktów lub us艂ug Pakaloa.

Pa艅stwa rejestracja b臋dzie oznacza艂a akceptacj臋 niniejszego regulaminu.

Regulamin Programu Partnerskiego Pakaloa

1. Definicje

鈥渘iniejsze Porozumienie鈥 oznacza tre艣膰 umowy pomi臋dzy Pakaloa a Spó艂k膮 Partnersk膮 w zakresie Programu.

Przez 鈥淧akaloa鈥 rozumie si臋 鈥淧akaloa.com鈥 i 鈥淧akaloa™鈥.

Przez 鈥淪tron臋鈥 rozumie si臋 stron臋 internetow膮 Pakaloa.com.

Przez 鈥淧rogram鈥 rozumie si臋 Program partnerski przedstawiony na Stronie i regulowany przez niniejsze Porozumienie.

鈥溑伳卌ze鈥 oznacza 艂膮cze w formacie HTML, udost臋pniane co pewien czas przez Pakaloa w celu po艂膮czenia strony internetowej spó艂ki stowarzyszonej ze Stron膮.

Przez 鈥減odmiot stowarzyszony鈥 rozumie si臋 stron臋, która wyra偶a zgod臋 na udzia艂 w Programie.

2. Program

2.1) Program jest programem partnerskim okre艣lonym na Stronie od czasu do czasu.

2.2) Pakaloa ma prawo do zmiany, uzupe艂nienia lub anulowania Programu bez uprzedniego powiadomienia Partnera. Pakaloa mo偶e dokona膰 takiej zmiany, publikuj膮c zmienione warunki na Stronie.

2.3) Program jest wyra藕nie relacj膮 biznesow膮 i zarówno Pakaloa, jak i spó艂ka stowarzyszona zawieraj膮 go w charakterze biznesowym, a nie jako konsument.

2.4) Program nie uprawnia partnera do reprezentowania siebie jako po艣rednika, partnera lub w innej formie jako partnera Pakaloa, ni偶 w sposób wyra藕nie przewidziany w niniejszym Porozumieniu.

3. Stosowno艣膰 Programu Partnerskiego Pakaloa

3.1) Pakaloa zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszego Porozumienia i statusu Partnera w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny wed艂ug w艂asnego uznania.

3.2) W szczególno艣ci, je偶eli Pakaloa uzna, 偶e strona internetowa Partnera nie jest odpowiednia dla Programu, niniejsze Porozumienie zostanie rozwi膮zane. Strona internetowa Partnera mo偶e by膰 uznana za nieodpowiedni膮, je偶eli w opinii Pakaloa zawiera, promuje lub zawiera linki do stron, które s膮:

3.3) materia艂ami dyskryminuj膮cymi, zawieraj膮cymi tre艣ci o charakterze seksualnym lub brutalnym, lub

3.3) promowa膰, przedstawia膰 lub dostarcza膰 linków do tre艣ci, które wspieraj膮 lub ilustruj膮 dyskryminacj臋 ze wzgl臋du na ras臋, p艂e膰, religi臋, pochodzenie narodowe, niepe艂nosprawno艣膰 fizyczn膮 lub umys艂ow膮, orientacj臋 seksualn膮 lub wiek, lub

3.4) zawiera materia艂y niezgodne z prawem, w tym mi臋dzy innymi materia艂y, które mog膮 narusza膰 prawa w艂asno艣ci intelektualnej innej osoby, lub

3.5) zawiera informacje dotycz膮ce strony internetowej, która dostarcza informacji lub zach臋ca do nielegalnej dzia艂alno艣ci, promuje j膮 lub zawiera linki do niej, lub

3.6) z jakiegokolwiek innego powodu, który Pakaloa (wed艂ug w艂asnego uznania) uzna za nieodpowiedni.

3.7) Po klikni臋ciu na przycisk 鈥淶g艂o艣 si臋鈥 zostan膮 Pa艅stwo automatycznie zaakceptowani w Programie. Pakaloa zastrzega sobie prawo do wycofania statusu uczestnika w ka偶dej chwili po otrzymaniu go w Programie z jakiegokolwiek powodu, który Pakaloa uzna za istotny. Przyj臋cie do Programu nie oznacza, 偶e Pakaloa wyrazi艂a zgod臋 na uczestnictwo w Programie lub na jego stronie internetowej.

4. Uzasadnione metody reklamy

4.1) Aby otrzyma膰 prowizj臋 za skierowanie klientów do Pakaloa, Partner musi zaanga偶owa膰 si臋 w odpowiedni膮 reklam臋. W przypadku stwierdzenia, 偶e Partner uczestniczy艂 w niew艂a艣ciwej reklamie, jego zgoda zostaje wypowiedziana, a jego status partnerski zostaje cofni臋ty. Pakaloa jest jedynym i absolutnym s臋dzi膮, co stanowi w艂a艣ciw膮 reklam臋.

4.2) Niewyczerpuj膮ca lista przyk艂adów niew艂a艣ciwej reklamy powinna zawiera膰 mi臋dzy innymi:

4.2.1) przekierowanie jakichkolwiek adresów URL bezpo艣rednio do strony Pakaloa.com (dotyczy to równie偶 b艂臋dnej pisowni powy偶szej domeny znaku towarowego); oraz

4.2.2) forsowanie plików cookie przez iframy;

4.2.3) reklamowanie za po艣rednictwem sieci osób trzecich; z wyj膮tkiem wynikaj膮cym z punktu 4.3 poni偶ej;

4.2.4) licytowania marki (w tym b艂臋dnych pisowni) na potrzeby reklamy PPC,

4.2.5) 艂膮cznie z Pa艅stwa linkiem partnerskim Pakaloa w ramach us艂ugi Unsolicited Commercial Email (UCE) lub SPAM,

4.2.6) w艂膮czenie dowolnego z adresów URL Pakaloa do reklam w wyszukiwarce.

4.3) Podmioty stowarzyszone mog膮 promowa膰 Pakaloa za po艣rednictwem ró偶nych spo艂eczno艣ci mediów spo艂eczno艣ciowych, w ramach ograniczonego wyj膮tku od punktu 4.2.3 powy偶ej. Zabronione jest jednak tworzenie przez podmioty stowarzyszone grup lub konkretnych stron internetowych w spo艂eczno艣ciach spo艂eczno艣ciowych, w których mog艂yby one podawa膰 si臋 za przedstawicieli Pakaloa.

4.4) Pakaloa zastrzega sobie prawo do uznania za niew艂a艣ciw膮 metod臋 reklamy, zgodn膮 z naszymi standardami, wed艂ug w艂asnego uznania. Mo偶emy doj艣膰 do takiego wniosku nawet wtedy, gdy opiera si臋 on na naszej opinii lub na samym podejrzeniu lub przekonaniu i nie ma obowi膮zku udowadnia膰, 偶e nasza opinia lub w膮tpliwo艣ci s膮 uzasadnione; a tak偶e nawet wtedy, gdy nasza opinia nie jest uzasadniona lub gdy inna firma hostingowa/domena nie uzna艂a tego za niew艂a艣ciw膮 metod臋 reklamy.

4.5) Ka偶dy Partner uznany za stosuj膮cego niew艂a艣ciwe praktyki reklamowe dla Programu b臋dzie uwa偶any za naruszaj膮cego niniejsze Porozumienie i b臋dzie mia艂 cofni臋ty status Partnera. W zwi膮zku z tym taki podmiot niezw艂ocznie przestaje by膰 Partnerem Pakaloa.

4.6) Sprzeda偶, która zosta艂a zrealizowana w wyniku niew艂a艣ciwej reklamy, nie b臋dzie kwalifikowa艂a si臋 do otrzymania od Pakaloa prowizji lub kredytu.

4.7) W przypadku, gdy partner stwierdzi, 偶e korzysta z tych lub innych niew艂a艣ciwych metod reklamy, mo偶e by膰 zobowi膮zany do zwrotu wyp艂aconej mu przez Pakaloa prowizji. Je偶eli Pakaloa nie zdecyduje si臋 na wyegzekwowanie tego prawa, nie jest to równoznaczne z rezygnacj膮 z innych praw, które mog膮 mu przys艂ugiwa膰 na podstawie niniejszego Porozumienia.

5. Procedura

5.1) Z zastrze偶eniem postanowie艅 niniejszego paragrafu, udost臋pniamy Pa艅stwu wszystkie odno艣niki i wszelkie zwi膮zane z nimi banery, grafiki i reklamy tekstowe niezb臋dne do promowania i oferowania us艂ug Pakaloa odwiedzaj膮cym Pa艅stwa stron臋 i jej cz艂onkom. Link Pakaloa mo偶e zawiera膰 dowolne zdj臋cie, tekst, logo, grafik臋, które mog膮 by膰 przypisane do Pakaloa.

5.2) Pakaloa zastrzega sobie prawo do zmiany tre艣ci i wy艣wietlania linku od czasu do czasu wed艂ug w艂asnego uznania. Link po艂膮czy Pa艅stwa stron臋 internetow膮 z obszarem na naszej stronie internetowej (strona docelowa), gdzie Pa艅stwa osoba polecona mo偶e ubiega膰 si臋 o produkty Pakaloa bezpo艣rednio u nas. Obecno艣膰 linku Pakaloa na Pa艅stwa stronie internetowej b臋dzie s艂u偶y艂a do identyfikacji Pa艅stwa jako cz艂onka naszego Programu Partnerskiego.

6. Wyp艂ata prowizji

6.1) Po przybyciu klienta na nasz膮 stron臋 internetow膮, po klikni臋ciu na link, jego dzia艂ania na naszej stronie b臋d膮 艣ledzone przez 90 dni za pomoc膮 pliku cookie. Otrzymasz prowizj臋 od pierwszego zamówienia, które zostanie z艂o偶one w ci膮gu 90 dni. Pakaloa nie ponosi odpowiedzialno艣ci za prowizj臋 utracon膮 w wyniku usuni臋cia lub zablokowania pliku cookie lub w jakikolwiek inny sposób uniemo偶liwiaj膮cy 艣ledzenie klienta za pomoc膮 linku.

6.2) Afilianci b臋d膮 otrzymywa膰 prowizj臋 tylko za aktywno艣膰 na naszej stronie internetowej, która odbywa si臋 bezpo艣rednio poprzez link, który pojawi si臋 na ich stronie internetowej.

6.3) Pakaloa nie jest zobowi膮zany do wyp艂acania jakiejkolwiek prowizji ka偶demu Partnerowi, który nie przestrzega postanowie艅 niniejszego Porozumienia, publikowanych co jaki艣 czas.

6.4) Pakaloa zastrzega sobie prawo do podj臋cia kroków prawnych przeciwko ka偶demu podmiotowi partnerskiemu, który dopu艣ci si臋 oszustwa lub spisku w celu oszustwa oraz do odzyskania wszelkich prowizji wyp艂aconych podmiotowi partnerskiemu, które zosta艂y uzyskane w wyniku takiego oszustwa. W przypadku niniejszego porozumienia, oszustwo obejmuje, ale nie ogranicza si臋 do ra偶膮cego naruszenia warunków niniejszego porozumienia.

6.5) Pakaloa wyp艂aci Partnerowi prowizj臋 tylko wtedy, gdy poziom nale偶nej prowizji na koniec danego miesi膮ca kalendarzowego przekroczy próg salda prowizji.

6.6) Pakaloa zastrzega sobie wy艂膮czne prawo do zmiany progu progu wynagrodzenia prowizyjnego w dowolnym momencie, który uzna za stosowny, bez uprzedniej zgody partnerów. W przypadku zmiany progu prowizyjnego, Pakaloa poinformuje o tym fakcie uprzednio wszystkich swoich partnerów. Je偶eli zmiana progu prowizyjnego lub ca艂ego Porozumienia nie jest akceptowalna dla Partnera, Partner ma prawo do wypowiedzenia niniejszego Porozumienia. W przypadku wypowiedzenia niniejszego Porozumienia z jakiegokolwiek powodu przez Partnera, nie przys艂uguje mu prawo do wyp艂aty wynagrodzenia prowizyjnego po wypowiedzeniu niniejszego Porozumienia.

6.7) Ci膮g艂e uczestnictwo w Programie oznacza akceptacj臋 przez Partnera ewentualnej zmiany progu rentowno艣ci prowizyjnej lub jakiejkolwiek innej cz臋艣ci niniejszego Porozumienia.

6.8) Pakaloa b臋dzie wyp艂aca膰 prowizj臋 tylko od sprzeda偶y sprzedanych produktów, które maj膮 60 dni.

6.9) Prowizje b臋d膮 wysy艂ane do Partnerów za pomoc膮 przelewu lub p艂atno艣ci PayPal. Partnerzy maj膮 maksymalnie 28 dni na otrzymanie p艂atno艣ci. Wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣ci膮 partnera jest upewnienie si臋, 偶e jego dane kontaktowe s膮 aktualne i dok艂adne w systemie Pakaloa, aby u艂atwi膰 dotarcie do niego z zap艂at膮.

6.10) Partnerom wyp艂acane b臋d膮 tylko prowizje za pierwsze zamówienie z艂o偶one przez ich poleconego klienta. Prowizje nie b臋d膮 wyp艂acane na zamówieniach z艂o偶onych przez dotychczasowych klientów Pakaloa. Pakaloa nie b臋dzie wyp艂aca膰 prowizji za produkty, które Partner kupuje dla siebie poprzez Link. System Pakaloa nie uzna tego za sprzeda偶 partnersk膮. Agencje internetowe lub sprzedawcy kupuj膮cy domeny lub produkty za po艣rednictwem swoich kont dla innych osób s膮 zach臋cani do bezpo艣redniego kontaktu z Pakaloa w celu uzyskania informacji, w jaki sposób mog膮 sta膰 si臋 uprawnieni do otrzymania prowizji.

6.11) Stawki prowizji nale偶ne Afiliantowi od czasu do czasu b臋d膮 publikowane na Stronie, co zostanie w艂膮czone do niniejszego Porozumienia jako Za艂膮cznik nr 1 do niego. Za艂膮cznik nr 1 mo偶e by膰 zmieniany lub uzupe艂niany przez Pakaloa w ka偶dej chwili bez konieczno艣ci informowania o tym Partnera. Ewentualne zmienione stawki prowizji wchodz膮 w 偶ycie z dniem opublikowania zmienionego Za艂膮cznika nr 1 na stronie internetowej.

7. Obowi膮zki Pakaloa

Pakaloa zobowi膮zuje si臋 do podj臋cia nast臋puj膮cych zobowi膮za艅:

7.1) udzieli膰 wszelkich informacji niezb臋dnych do tego, aby umo偶liwi膰 partnerowi zamieszczenie na stronie partnera linku z serwisu Pakaloa.com do strony partnera,

7.2) realizowanie wszystkich zamówie艅 na produkty lub us艂ugi Pakaloa z艂o偶onych przez osoby polecone przez Link,

7.3) 艣ledzenie liczby i wielko艣ci odpowiedniej sprzeda偶y generowanej przez Link,

7.4) udzielanie Pa艅stwu informacji dotycz膮cych wyp艂aty prowizji,

7.5) autoryzacj臋 kart kredytowych, przetwarzanie p艂atno艣ci, anulowanie, zwroty oraz wszelkie inne powi膮zane us艂ugi dla klientów Pakaloa w zakresie naszej dzia艂alno艣ci, oraz

7.6) ustalanie progu rentowno艣ci prowizji, cz臋stotliwo艣ci p艂atno艣ci i wyp艂at uzyskanych prowizji, zgodnie z postanowieniami pkt. 6 niniejszej Umowy.

8. Obowi膮zki Partnera

Partner zobowi膮zuje si臋 do ponoszenia wy艂膮cznej odpowiedzialno艣ci za poni偶sze kwestie oraz do ca艂kowitego zwolnienia Pakaloa z odpowiedzialno艣ci:

8.1) zawarto艣膰 strony internetowej Partnera lub jakiejkolwiek strony internetowej, do której mo偶e on by膰 pod艂膮czony,

8.2) jakiekolwiek wprowadzenie w b艂膮d Pakaloa lub jego produktów lub us艂ug,

8.3.1) sk艂adanie jakichkolwiek fa艂szywych roszcze艅, o艣wiadcze艅 lub gwarancji w zwi膮zku z Pakaloa,

8.3.2) zapewnienie, 偶e witryna oraz produkty i us艂ugi oferowane przez u偶ytkownika na jego stronie internetowej s膮 zgodne z wszelkimi obowi膮zuj膮cymi prawami autorskimi, znakami towarowymi, wszelkimi prawami w艂asno艣ci intelektualnej, ochron膮 danych, antyspamem lub innymi obowi膮zuj膮cymi przepisami,

8.4) uzyskanie zgody na wykorzystanie cudzych materia艂ów chronionych prawem autorskim lub innych materia艂ów zastrze偶onych,

8.5) rozwoju, eksploatacji i utrzymania strony internetowej Afilianta oraz wszystkich materia艂ów na niej si臋 znajduj膮cych. W przypadku niniejszego Porozumienia obejmuje to mi臋dzy innymi techniczne funkcjonowanie Twojej strony i ca艂ego zwi膮zanego z ni膮 sprz臋tu; dok艂adno艣膰 i poprawno艣膰 materia艂ów zamieszczonych na Twojej stronie; oraz zapewnienie, 偶e materia艂y zamieszczone na Twojej stronie nie naruszaj膮 ani nie naruszaj膮 praw osób trzecich i nie s膮 oszczercze lub w inny sposób niezgodne z prawem lub nielegalne. Pakaloa zrzeka si臋 teraz wszelkiej odpowiedzialno艣ci za wszystkie takie sprawy,

8.6) Podmioty Powi膮zane zobowi膮zuj膮 si臋 równie偶 do zwolnienia z odpowiedzialno艣ci i zabezpieczenia Pakaloa, jego spó艂ki dominuj膮cej, spó艂ek siostrzanych, spó艂ek zale偶nych i powi膮zanych oraz ich dyrektorów, cz艂onków zarz膮du, pracowników, agentów, akcjonariuszy, partnerów, cz艂onków i innych w艂a艣cicieli przed wszelkimi roszczeniami, powództwami, 偶膮daniami, zobowi膮zaniami, stratami, szkodami, os膮dami, ugodami, wydatkami i kosztami, o ile wynikaj膮 one z niniejszego Porozumienia lub s膮 w jakikolwiek sposób z nim zwi膮zane.

8.7) przestrzeganie wszystkich obowi膮zuj膮cych przepisów ustawowych i wykonawczych UE i krajowych, w tym mi臋dzy innymi dyrektywy UE 2002/58/WE, oraz

8.8) zap艂aty wszelkich podatków i ubezpiecze艅 spo艂ecznych nale偶nych od wszelkich p艂atno艣ci dokonanych na rzecz Pa艅stwa przez Pakaloa.

9. Prawo do nazywania si臋 Klientem Referencyjnym

9.1) Bez uprzedniej pisemnej zgody Pakaloa podmioty stowarzyszone nie mog膮 tworzy膰, publikowa膰, rozpowszechnia膰 ani dopuszcza膰 do u偶ytku innych materia艂ów pisemnych lub graficznych odnosz膮cych si臋 do Pakaloa, ni偶 wymienione w niniejszym porozumieniu lub w inny sposób dostarczone przez Pakaloa. Pakaloa zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich wniosków o udzielenie zgody na podstawie niniejszego Porozumienia.

10. Licencja

10.1) Pakaloa przyznaje partnerowi niewy艂膮czne, niezbywalne i odwo艂alne prawo dost臋pu do strony Pakaloa.com za po艣rednictwem linku, wy艂膮cznie na zasadach okre艣lonych w niniejszym porozumieniu. Niniejsza licencja jest wykorzystywana wy艂膮cznie w zwi膮zku z Link i obejmuje korzystanie z naszych logo, nazw handlowych, znaków towarowych i podobnych materia艂ów identyfikacyjnych odnosz膮cych si臋 do Pakaloa, które Pakaloa przeka偶e podmiotowi partnerskiemu, wy艂膮cznie w celu utworzenia Linku do strony Pakaloa.com, aby klienci mogli naby膰 produkty i us艂ugi Pakaloa.

10.2) Podmioty stowarzyszone nie mog膮 w 偶aden sposób modyfikowa膰 ani zmienia膰 linku lub innych materia艂ów udost臋pnionych przez Pakaloa.

10.3) Poza ustanowieniem Po艂膮czenia, Partner nie b臋dzie wykorzystywa艂 偶adnych materia艂ów licencjonowanych, wymienionych w powy偶szym paragrafie, udost臋pnionych przez Pakaloa bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Pakaloa. Partner nie b臋dzie wykorzystywa艂 materia艂ów licencjonowanych w sposób niew艂a艣ciwy lub w jakikolwiek sposób szkodliwy dla marki Pakaloa lub innych marek.

10.4) Pakaloa zastrzega sobie wszystkie swoje prawa do udost臋pnionych materia艂ów oraz wszystkie inne prawa w艂asno艣ci. Pakaloa ma prawo w ka偶dej chwili i wed艂ug w艂asnego uznania cofn膮膰 niniejsz膮 licencj臋 na korzystanie z linku lub materia艂ów.

10.5) Licencje opisane w niniejszym punkcie wygasaj膮 z chwil膮 rozwi膮zania niniejszego Porozumienia.

10.6) Ka偶de niew艂a艣ciwe u偶ycie linku, tekstu, banerów lub innych og艂osze艅, które nie zosta艂y wyra藕nie zatwierdzone na pi艣mie lub przekazane przez Pakaloa, mo偶e by膰 podstaw膮 do natychmiastowego rozwi膮zania niniejszego Porozumienia.

11. Warunki niniejszego Porozumienia

11.1) Warunki niniejszego Porozumienia rozpoczynaj膮 si臋 z chwil膮 podpisania przez Ciebie Programu i ko艅cz膮 si臋 z chwil膮 zamkni臋cia Twojego konta partnerskiego.

11.2) Po rozwi膮zaniu niniejszego Porozumienia prowizja, która nie osi膮gn臋艂a jeszcze progu prowizyjnego, zostanie zamieniona na kredyt, który mo偶e by膰 wykorzystany wy艂膮cznie na zakup produktów lub us艂ug od Pakaloa. Partnerom, którzy osi膮gn臋li próg 25 funtów prowizji, zostanie wyp艂acony czek w momencie rozwi膮zania niniejszego Porozumienia, zgodnie z warunkami niniejszego Porozumienia, które b臋d膮 publikowane od czasu do czasu.

12. Modyfikacja .

112.1) Pakaloa zastrzega sobie prawo do zmiany lub innego rodzaju modyfikacji warunków niniejszego Porozumienia w dowolnym czasie, je艣li uzna to za stosowne. Pakaloa dokona takich zmian poprzez opublikowanie zmienionych warunków na stronie internetowej. Jedynym 艣rodkiem zaradczym przys艂uguj膮cym Partnerowi w przypadku opublikowania zmienionych warunków niniejszego Porozumienia jest rozwi膮zanie niniejszego Porozumienia. Uznaje si臋, 偶e Partner zaakceptowa艂 ka偶d膮 zmian臋 niniejszego Porozumienia w formie, w jakiej zosta艂a ona opublikowana.

13. Ograniczenie odpowiedzialno艣ci

13.1) Pakaloa nie ponosi odpowiedzialno艣ci wobec podmiotu stowarzyszonego ani wobec 偶adnej innej osoby za szkody po艣rednie, przypadkowe lub szczególne, utracone zyski, utrat臋 warto艣ci firmy, utrat臋 oszcz臋dno艣ci lub jak膮kolwiek inn膮 form臋 szkód nast臋pczych, niezale偶nie od rodzaju dzia艂ania, nawet je艣li Pakaloa zosta艂o poinformowane o mo偶liwo艣ci wyst膮pienia takich szkód, wynikaj膮cych z naruszenia zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z niniejszego Porozumienia lub innych.

13.2) Ca艂kowita odpowiedzialno艣膰 Pakaloa z tytu艂u jakiejkolwiek odpowiedzialno艣ci wynikaj膮cej z niniejszego Porozumienia nie przekroczy sumy op艂at prowizyjnych zap艂aconych lub nale偶nych na rzecz Partnera na podstawie niniejszego Porozumienia.

13.3) Pakaloa nie udziela 偶adnych gwarancji, wyra藕nych lub dorozumianych, co do wykonania lub funkcjonalno艣ci us艂ug Pakaloa, ani te偶 co do Programu jako ca艂o艣ci. Dotyczy to w szczególno艣ci, ale nie wy艂膮cznie, Linku lub innych og艂osze艅 Partnera i w tym momencie wyra藕nie zrzeka si臋 wszelkich dorozumianych gwarancji, w tym gwarancji przydatno艣ci handlowej lub przydatno艣ci do okre艣lonego zastosowania lub celu.

13.4) Pakaloa nie ponosi w 偶adnym wypadku odpowiedzialno艣ci wobec podmiotu powi膮zanego ani wobec 偶adnej innej osoby lub podmiotu za jakiekolwiek straty, obra偶enia lub szkody, niezale偶nie od ich rodzaju, wynikaj膮ce z b艂臋dów, pomy艂ek, pomini臋膰, opó藕nie艅 lub przerw w odbiorze, transmisji lub przechowywaniu jakichkolwiek wiadomo艣ci lub informacji wynikaj膮cych z lub zwi膮zanych z Programem lub Pakaloa.

14. Prawo w艂a艣ciwe

14.1) Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii.

14.2) S膮dy Anglii i Walii s膮 w艂a艣ciwe do rozpatrywania wszelkich sporów wynikaj膮cych z niniejszej Umowy.

14.3) Pakaloa nie ponosi odpowiedzialno艣ci za legalno艣膰 us艂ug 艣wiadczonych przez Pakaloa w krajach innych ni偶 Wielka Brytania.

14.4) Podmioty stowarzyszone ponosz膮 wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za legalno艣膰 korzystania z us艂ug, je偶eli dany podmiot stowarzyszony jest zarejestrowany na us艂ugi Pakaloa z kraju innego ni偶 Wielka Brytania lub je偶eli strona internetowa podmiotu stowarzyszonego znajduje si臋 na serwerze w kraju innym ni偶 Wielka Brytania.

15. Akceptacja .

15.1) Poprzez rejestracj臋 Afiliant potwierdza, 偶e zapozna艂 si臋 z warunkami niniejszego Porozumienia, rozumie je i zgadza si臋 na ich przestrzeganie.