WYTYCZNE DOTYCZĄCE UŻYWANIA ZNAKÓW TOWAROWYCH I PRAW AUTORSKICH PAKALOA

Te wytyczne są dla licencjobiorców Pakaloa, autoryzowanych Pakaloa Nadmuchiwana deska do wiosłowania w pozycji stojącej resellerzy, deweloperzy, klienci i inne podmioty pragnące używać znaków towarowych, znaków usługowych lub obrazów Pakaloa w materiałach promocyjnych, reklamowych, instruktażowych lub referencyjnych lub na swoich stronach internetowych, produktach, etykietach lub opakowaniach. Korzystanie z klawiatury Pakaloa Logo w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Pakaloa może stanowić naruszenie prawa federalnego i stanowego i stanowić naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Korzystanie ze znaków towarowych Pakaloa może być zabronione, o ile nie zostało wyraźnie dozwolone.

Jeśli jesteś licencjobiorcą znaku towarowego lub logo Pakaloa i otrzymałeś szczególne wytyczne dotyczące używania znaku towarowego wraz z umową licencyjną, postępuj zgodnie z tymi wytycznymi. Jeśli umowa licencyjna nie zawiera wytycznych dotyczących użytkowania, należy postępować zgodnie z tymi wytycznymi. Jeśli jesteś autoryzowanym sprzedawcą Pakaloa lub członkiem programu Pakaloa, możesz podlegać dodatkowym ograniczeniom.

Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i stroje handlowe Pakaloa są cennymi aktywami. Postępując zgodnie z tymi wytycznymi, pomagasz nam chronić nasze odpowiednie prawa do znaków towarowych oraz wzmacniać naszą tożsamość korporacyjną i tożsamość marki. Korzystając ze znaku towarowego Pakaloa, w całości lub w części, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Pakaloa jest jedynym właścicielem znaku towarowego i obiecuje, że nie będzie ingerował w prawa Pakaloa do znaku towarowego, w tym kwestionując korzystanie, rejestrację lub wniosek o rejestrację takiego znaku towarowego, samodzielnie lub w połączeniu z innymi słowami, w dowolnym miejscu na świecie, oraz że nie zaszkodzi, nie będzie nadużywał znaku towarowego Pakaloa ani wprowadzał go w błąd. Dobra wola wynikająca z używania jakiejkolwiek części znaku towarowego Pakaloa jest wyłącznie przynoszona na korzyść i należy do Pakaloa. Z wyjątkiem ograniczonego prawa do używania w sposób wyraźnie dozwolony na podstawie niniejszych wytycznych, żadne inne prawa jakiegokolwiek rodzaju nie są przyznawane na podstawie niniejszych wytycznych, w sposób dorozumiany lub w inny sposób. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych wytycznych, prosimy o kontakt z przedstawicielem Pakaloa lub skontaktuj się z nami.

Dozwolone używanie znaków towarowych Pakaloa

 1. Materiały reklamowe, promocyjne i sprzedażowe: Tylko Pakaloa oraz jego autoryzowani sprzedawcy i licencjobiorcy mogą wykorzystywać logo Pakaloa w materiałach reklamowych, promocyjnych i sprzedażowych. Takie autoryzowane strony mogą używać logo Pakaloa wyłącznie w sposób określony w umowie z firmą Pakaloa, a wszelkie związane z tym Wytyczne i takie użycie musi zawsze być zgodne z odpowiednimi warunkami, które określają stosunek autoryzowany w umowie z firmą Pakaloa. Na przykład:
 • Autoryzowany sprzedawca
 • Autoryzowany usługodawca
 • Autoryzowany sprzedawca hurtowy
 • Upoważniony partner

     2. Zgodność: Deweloperzy mogą używać znaku Pakaloa (ale nie logo Pakaloa lub innego znaku graficznego/logo należącego do Pakaloa) w zdaniu referencyjnym na opakowaniu lub w materiałach promocyjnych/reklamowych w celu opisania, że produkt strony trzeciej jest kompatybilny z produktem lub technologią Pakaloa, o ile spełnia następujące wymagania.

 • Słowny znak towarowy Pakaloa nie jest częścią nazwy produktu.
 • Znak słowny Pakaloa jest używany w wyrażeniu referencyjnym, takim jak „działa dalej”, „do użytku z”, „dla” lub „kompatybilny z”.
 • Słowny znak towarowy Pakaloa jest mniej widoczny niż nazwa produktu.
 • Produkt jest w rzeczywistości zgodny lub w inny sposób współpracuje z produktem, do którego odnosi się odwołanie.
 • Odniesienie do Pakaloa nie tworzy poczucia poparcia, sponsorowania lub fałszywego skojarzenia z produktami lub usługami Pakaloa lub Pakaloa.
 • Zastosowanie nie ukazuje Pakaloa lub jej produktów w fałszywym lub obraźliwym świetle.

     3. Publikacje, seminaria i konferencje: Możesz używać znaku słownego Pakaloa w związku z tytułami książek, czasopismami, czasopismami, seminariami lub konferencjami, pod warunkiem, że spełniasz następujące wymagania:

 • Użycie jest referencyjne i mniej widoczne niż reszta tytułu. Akceptowalne: KONFERENCJA XYZ dla użytkowników produktów Pakaloa.
 • Zastosowanie jest korzystne zarówno dla produktów, jak i technologii Pakaloa i Pakaloa.
 • Twoja nazwa i logo są bardziej widoczne niż znak słowny Pakaloa na wszystkich materiałach drukowanych związanych z publikacją, seminarium lub konferencją.
 • Logo Pakaloa lub jakikolwiek inny znak graficzny należący do Pakaloa, logo, ikona lub obraz nie pojawia się w publikacji lub na materiałach związanych z publikacją, seminarium lub konferencją bez wyraźnej pisemnej zgody Pakaloa.
 • Zrzeczenie się sponsorowania, afiliacji lub poparcia ze strony Pakaloa, podobne do tego, co poniżej, jest zawarte w publikacji i na wszystkich powiązanych materiałach drukowanych: „(Tytuł) jest niezależną publikacją i nie została autoryzowana, sponsorowana ani w inny sposób zatwierdzona przez Pakaloa.
 • Zawiadomienie o przyznaniu znaku towarowego znajduje się w sekcji kredytu informującej o tym, że Pakaloa jest właścicielem swojego znaku towarowego (znaków towarowych). Prosimy o zapoznanie się z poniższą sekcją zatytułowaną „Właściwe powiadomienie o znaku towarowym i przypisanie znaku towarowego”.

     4. Strony internetowe: Strony internetowe, które służą wyłącznie jako niekomercyjne elektroniczne fora informacyjne dotyczące produktu lub technologii Pakaloa, mogą używać odpowiedniego znaku słownego Pakaloa, pod warunkiem, że takie użycie jest zgodne z wytycznymi przedstawionymi w sekcji 3 powyżej.

Nieuprawnione używanie znaków towarowych Pakaloa

 1. Nazwa firmy, produktu lub usługi: Użytkownik nie może używać lub rejestrować, w całości lub w części, znaku towarowego Pakaloa, w tym będących własnością Pakaloa symboli graficznych, logo, ikon lub jakichkolwiek ich zmian, jako części nazwy firmy, nazwy handlowej, nazwy produktu lub nazwy usługi, chyba że wyraźnie zaznaczono to w niniejszych wytycznych.
 2. Logo Pakaloa i należące do Pakaloa symbole graficzne: Nie wolno używać logo Pakaloa ani żadnego innego znaku graficznego należącego do Pakaloa, logo lub ikony na stronach internetowych, produktach, opakowaniach, instrukcjach, materiałach promocyjnych/reklamowych lub w związku z nimi, ani też w żadnym innym celu, chyba że na podstawie wyraźnej pisemnej licencji Pakaloa na znak towarowy, takiej jak umowa sprzedaży.
 3. Odmiany, odloty lub skróty: Zabrania się wykorzystywania wizerunku prawdziwego Pakaloa lub innych modyfikacji logo Pakaloa w jakimkolwiek celu. Osoby trzecie nie mogą używać odmiany, odpowiednika fonetycznego, odpowiednika językowego, odpowiednika językowego, startu lub skrótu znaku towarowego Pakaloa w żadnym celu. Na przykład:
 4. Nie do przyjęcia: Pakaloasup, Pakaloaboards
 5. Disparaging Manner: Nie wolno używać znaku towarowego Pakaloa lub jakiegokolwiek innego znaku graficznego, logo lub ikony należącego do Pakaloa w sposób lekceważący.
 6. Poparcie lub sponsorowanie: Zabrania się używania znaku towarowego Pakaloa, w tym znaków graficznych/logotypów należących do Pakaloa lub ikon, w sposób, który sugerowałby przynależność Pakaloa do produktu lub usługi strony trzeciej lub jej poparcie, sponsorowanie lub wsparcie dla produktu lub usługi strony trzeciej.
 7. Towary: Użytkownikowi nie wolno produkować, sprzedawać ani oddawać w darze towarów, takich jak T-shirty i kubki, opatrzonych znakiem towarowym Pakaloa, w tym symbole, logo lub ikony, chyba że zgodnie z wyraźną pisemną licencją na znak towarowy udzieloną przez Pakaloa.
 8. Pakaloa’s Trade Dress: Nie wolno naśladować charakterystycznego opakowania Pakaloa, projektu strony internetowej, logo lub kroju pisma.
 9. Slogany i linie znaczników: Nie wolno używać lub naśladować sloganu Pakaloa lub tagline’a. Na przykład: „Twój jedyny limit to Ty”.
 10. Nazwy domen: Nie możesz używać identycznego lub praktycznie identycznego znaku towarowego Pakaloa jako nazwy domeny drugiego poziomu.
 11. Nie do przyjęcia: „pakaloasup.com” „supwww.pakaloa.com” „sup-Pakaloa.com” „pakaloaboards.com”.

Zasady właściwego stosowania znaków towarowych Pakaloa

 1. Znaki towarowe to przymiotniki używane do modyfikacji rzeczowników; rzeczownik jest nazwą rodzajową produktu lub usługi.
 2. Jako przymiotniki, znaki towarowe nie mogą być używane w liczbie mnogiej lub w formie zaborczej. Poprawnie: Kupiłem dwie tablice wiosłowe Pakaloa. Niepoprawne: Kupiłem dwie tabliczki informacyjne PakaloaPaddleboards.
 3. Odpowiednie określenie rodzajowe musi pojawić się po znaku towarowym za pierwszym razem, gdy pojawia się on w wydrukowanym kawałku, i to tak często, jak jest to uzasadnione później. Aby uzyskać listę sugerowanych terminów ogólnych skontaktuj się z nami.
 4. Zawsze pisownia i kapitalizacja na znaku towarowym Pakaloa jest dokładnie taka, jaka jest. Nie należy skracać ani skracać nazw produktów Pakaloa. Nie należy używać nazw makijażu, które zawierają znak towarowy Pakaloa.

Właściwe zawiadomienie o znaku towarowym i atrybucja

 1. Dystrybucja wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych
 • Na produktach, dokumentacji produktu lub innych materiałach informacyjnych dotyczących produktów, które będą rozpowszechniane wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, należy używać odpowiedniego symbolu znaku towarowego (TM, SM, ®) przy pierwszym pojawieniu się znaku towarowego Pakaloa w tekście reklamy, broszury lub innych materiałów.
 • Odwołaj się do nas dla właściwego symbolu znaku towarowego, pisowni znaku towarowego i określenia rodzajowego do stosowania ze znakiem towarowym. Ogólnie rzecz biorąc, symbol pojawia się na prawym ramieniu znaku towarowego (z wyjątkiem logo Pakaloa, gdzie logo pojawia się na prawej stopie).
 • Umieszczenie oznaczenia własności znaków towarowych Pakaloa w sekcji informacji kredytowej produktu, dokumentacji produktu lub innych informacji o produkcie.

2.  Dystrybucja poza Stanami Zjednoczonymi:

 • Nie należy używać symboli znaków towarowych na produktach, dokumentacji produktu lub innych informacjach o produktach, które będą rozpowszechniane poza terytorium Stanów Zjednoczonych.
 • Użyj jednej międzynarodowej noty kredytowej. Odwołaj się do nas dla właściwego formatu.

Obrazy produktów Pakaloa

 1. Zatwierdzenie lub sponsorowanie: Pakaloa nie wspiera wykorzystywania logo, nazw firm, nazw produktów lub obrazów produktów Pakaloa przez inne podmioty w materiałach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych, ponieważ ich wykorzystanie może stworzyć wrażenie, że Pakaloa popiera lub sponsoruje produkt, usługę lub promocję.
 2. Zgodność: Jeśli jesteś deweloperem, możesz pokazać obraz produktu Pakaloa w swoich materiałach promocyjnych/reklamowych, aby pokazać, że Twój produkt jest kompatybilny lub w inny sposób współpracuje z produktem lub technologią Pakaloa, pod warunkiem, że spełniasz następujące wymagania:
 • Twój produkt jest w rzeczywistości zgodny lub w inny sposób współpracuje z danym produktem Pakaloa.
 • Obraz jest faktyczną fotografią oryginalnego produktu Pakaloa, a nie renderingiem artystycznym (Uwaga: Przed użyciem jakiegokolwiek obrazu będącego własnością Pakaloa lub przez niego licencjonowanego należy uzyskać wyraźną pisemną zgodę od Pakaloa).
 • Produkt Pakaloa jest prezentowany tylko w najlepszym świetle, w sposób lub w kontekście, który korzystnie odbija się na produktach Pakaloa i Pakaloa.
 • Odniesienie do Pakaloa nie tworzy poczucia poparcia lub sponsorowania przez, lub innych fałszywych skojarzeń z produktami Pakaloa lub Pakaloa.

Więcej informacji na temat praw autorskich Pakaloa , prosimy o przesłanie zapytania do nas.

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2019 roku.