Znak towarowy Pakaloa

Zapoznaj się z warunkami korzystania ze znaków towarowych Pakaloa. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i upewnienie się, że rozumiesz wszystko.

Wskazówki dotyczące używania znaków towarowych i praw autorskich Pakaloa

Wytyczne te są przeznaczone dla licencjobiorców Pakaloa, autoryzowanych sprzedawców Pakaloa Inflatable Paddle Board, deweloperów, klientów i innych stron, które chcą używać znaków towarowych, znaków usługowych lub obrazów Pakaloa w materiałach promocyjnych, reklamowych, instruktażowych lub referencyjnych, lub na ich stronach internetowych, produktach, etykietach lub opakowaniach. Używanie klawiatury Pakaloa Logo do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Pakaloa może stanowić naruszenie praw do znaku towarowego i nieuczciwą konkurencję z naruszeniem prawa federalnego i stanowego. Używanie znaków towarowych Pakaloa może być zabronione, chyba że zostanie wyraźnie dozwolone.

Jeśli jesteś licencjobiorcą znaku towarowego lub logo Pakaloa i zostały dostarczone z określonymi wytycznymi dotyczącymi użytkowania znaków towarowych z umową licencyjną, postępuj zgodnie z tymi wytycznymi. Jeśli umowa licencyjna nie zawiera wytycznych dotyczących użytkowania, postępuj zgodnie z tymi wskazówkami. Jeśli jesteś Autoryzowanym Sprzedawcą Pakaloa lub członkiem programu Pakaloa, możesz podlegać dodatkowym ograniczeniom.

Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i strój handlowy Pakaloa są cennymi aktywami. Postępujesz zgodnie z tymi wytycznymi, pomagasz nam chronić nasze odpowiednie prawa do znaków towarowych i wzmacniać naszą tożsamość firmową i markową. Korzystając ze znaku towarowego Pakaloa, w całości lub w części, potwierdzasz, że Pakaloa jest jedynym właścicielem znaku towarowego i obiecujesz, że nie będziesz ingerować w prawa Pakaloa do znaku towarowego, w tym kwestionować użycie, rejestrację lub zgłoszenie pakaloa w celu zarejestrowania takiego znaku towarowego, samodzielnie lub w połączeniu z innymi słowami, w dowolnym miejscu na świecie, i że nie zaszkodzisz , niewłaściwe użycie lub wniesienie do niesławy jakiegokolwiek znaku towarowego Pakaloa. Wartość firmy wynikająca z używania jakiejkolwiek części znaku towarowego Pakaloa wyłącznie inures na rzecz i należy do Pakaloa. Z wyjątkiem ograniczonego prawa do korzystania w sposób wyraźnie dozwolony na mocy niniejszych Wytycznych, żadne inne prawa nie są udzielane na mocy niniejszej Umowy, w sposób dorozumiany lub w inny sposób. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych wytycznych, skontaktuj się z przedstawicielem Pakaloa lub skontaktuj się z nami.

Autoryzowane używanie znaków towarowych Pakaloa

 1. Materiały reklamowe, promocyjne i sprzedażowe: Tylko Pakaloa i jego autoryzowani sprzedawcy i licencjobiorcy mogą używać logo Pakaloa w materiałach reklamowych, promocyjnych i sprzedażowych. Takie upoważnione strony mogą używać Logo Pakaloa tylko w sposób określony w ich umowie z Pakaloa, a wszelkie związane z nimi Wytyczne i takie wykorzystanie muszą być zawsze w połączeniu z odpowiednimi warunkami, które definiują związek dozwolony przez ich umowę z Pakaloa. Na przykład:
 • Autoryzowany sprzedawca
 • Autoryzowany serwisant
 • Autoryzowany hurtownik
 • Autoryzowany partner

2. Zgodność: Deweloperzy mogą używać Pakaloa (ale nie Logo Pakaloa lub innego symbolu graficznego/logo należącego do Pakaloa) w odsyłaniu na opakowaniu lub materiałach promocyjnych/reklamowych w celu opisania, że produkt lub technologia firmy trzeciej jest zgodna z produktem lub technologią Pakaloa, pod warunkiem że spełniają one następujące wymagania.

 • Znak słowny Pakaloa nie jest częścią nazwy produktu.
 • Znak słowny Pakaloa jest używany w frazie referencyjnej, takiej jak „działa na”, „do użytku z”, „for” lub „compatible with”.
 • Znak wyrazu Pakaloa wydaje się mniej widoczny niż nazwa produktu.
 • Produkt jest w rzeczywistości kompatybilny z produktem Pakaloa, o którego mowa w art.
 • Odniesienie do Pakaloa nie tworzy poczucia poparcia, sponsoringu lub fałszywego związku z produktami lub usługami Pakaloa lub Pakaloa.
 • Stosowanie nie pokazuje Pakaloa lub jego produktów w fałszywym lub uwłaczającym świetle.

3. Publikacje, seminaria i konferencje: Możesz używać znaku słownego Pakaloa w związku z tytułami książek, czasopismami, czasopismami, seminariami lub konferencjami, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

 • Użycie jest referencyjne i mniej widoczne niż reszta tytułu. Dopuszczalne: XYZ KONFERENCJI dla produktów Pakaloa Użytkowników.
 • Zastosowanie odzwierciedla korzystnie zarówno pakaloa i pakaloa produktów lub technologii.
 • Twoje imię i logo są bardziej widoczne niż znak słowny Pakaloa na wszystkich drukowanych materiałach związanych z publikacją, seminarium lub konferencją.
 • Logo Pakaloa lub jakikolwiek inny należący do Pakaloa symbol graficzny, logo, ikona lub obraz nie pojawia się na publikacji ani w żadnych materiałach związanych z publikacją, seminarium lub konferencją bez wyraźnej pisemnej zgody Pakaloa.
 • W publikacji i na wszystkich powiązanych materiałach drukowanych zawarte jest zastrzeżenie sponsoringu, przynależności lub poparcia ze strony Pakaloa, podobne do następujących, które są następujące: „(Tytuł) jest niezależna (publikacja) i nie została zatwierdzona, sponsorowana lub w inny sposób zatwierdzona przez Pakaloa.”
 • Informacja o przyznaniu znaku towarowego znajduje się w sekcji kredytowej z powiadomieniem o posiadaniu przez Pakaloa jej znaku towarowego. Zapoznaj się z poniższą sekcją zatytułowaną „Właściwa informacja o znakach towarowych i uznanie autorstwa”.

4. Strony internetowe: Strony internetowe, które służą jedynie jako niekomercyjne elektroniczne fora informacyjne dotyczące produktu lub technologii Pakaloa, mogą używać odpowiedniego znaku słownego Pakaloa, pod warunkiem że takie użycie jest zgodne z wytycznymi określonymi w sekcji 3 powyżej.

Nieautoryzowane użycie znaków towarowych Pakaloa

 1. Nazwa firmy, produktu lub usługi: Użytkownik nie może używać ani rejestrować, w całości lub w części, znaków towarowych Pakaloa, w tym symboli graficznych, logo, ikon lub jakichkolwiek zmian w tym mieście, w odniesieniu do nazwy firmy, nazwy handlowej, nazwy produktu lub nazwy usługi, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych wytycznych.
 2. Logo Pakaloa i należące do Pakaloa symbole graficzne: Nie wolno używać logo Pakaloa lub żadnego innego symbolu graficznego, logo lub ikony należącego do Pakaloa na stronach internetowych, produktach, opakowaniach, podręcznikach, materiałach promocyjnych/reklamowych lub w żadnym innym celu, z wyjątkiem wyraźnej pisemnej licencji na znak towarowy pakaloa, takiej jak umowa odsprzedawcy.
 3. Odmiany, starty lub skróty: Nie wolno używać obrazu prawdziwego Pakaloa lub innej modyfikacji logo Pakaloa w żadnym celu. Osoby trzecie nie mogą używać odmiany, odpowiednika fonetycznego, odpowiednika w języku obcym, startu lub skrótu znaku towarowego Pakaloa w żadnym celu. Na przykład:
 4. Niedopuszczalne: Pakaloasup, Pakaloaboards
 5. Lekceważący sposób: Nie wolno używać znaku towarowego Pakaloa ani żadnego innego symbolu graficznego, logo lub ikony należącego do Pakaloa w sposób kompromitujący.
 6. Poparcie lub sponsorowanie: Nie wolno używać znaku towarowego Pakaloa, w tym symboli/logo należących do Pakaloa lub ikon, w sposób, który sugerowałby przynależność pakaloa do lub poparcia, sponsoringu lub wsparcia produktu lub usługi innej firmy.
 7. Przedmioty towarowe: Użytkownik nie może produkować, sprzedawać ani rozdawać towarów, takich jak koszulki i kubki, ze znakiem towarowym Pakaloa, w tym symbolami, logo lub ikonami, z wyjątkiem wyraźnej pisemnej licencji na znak towarowy firmy Pakaloa.
 8. Pakaloa’s Trade Dress: Nie wolno naśladować charakterystycznego opakowania Pakaloa, projektu strony internetowej, logo lub krojów pisma.
 9. Slogany i slogany: Nie wolno używać ani naśladować sloganu lub sloganu Pakaloa. Na przykład: „Twój jedyny limit to ty”.
 10. Nazwy domen: Nie wolno używać identycznego lub praktycznie identycznego znaku towarowego Pakaloa jako nazwy domeny drugiego poziomu.
 11. Niedopuszczalne: „pakaloasup.com” „supwww.pakaloa.com” „sup-Pakaloa.com” „pakaloaboards.com”

Zasady właściwego używania znaków towarowych Pakaloa

 1. Znaki towarowe są przymiotnikami używanymi do modyfikowania rzeczowników; rzeczownik jest nazwą rodzajową produktu lub usługi.
 2. Jako przymiotniki znaki towarowe nie mogą być używane w liczbie mnogiej ani w formie zaborczej. Poprawne: Kupiłem dwa Pakaloa Paddleboards. Nie poprawne: Kupiłem dwa PakaloaPaddleboards.
 3. Po znaku towarowym po raz pierwszy musi pojawić się odpowiedni termin ogólny, który pojawia się w drukowanym utworze i tak często, jak jest to uzasadnione po tym. Aby uzyskać listę sugerowanych terminów ogólnych, skontaktuj się z nami.
 4. Zawsze zaklęcie i wykorzystanie znaku towarowego Pakaloa dokładnie tak, jak jest. Nie należy skracać ani skracać nazw produktów Pakaloa. Nie wykluwaj nazw, które zawierają znak towarowy Pakaloa.

Właściwa informacja o znakach towarowych i uznanie autorstwa

 1. Dystrybucja tylko w Stanach Zjednoczonych
 • W dokumentacji produktu, produktu lub innej komunikacji produktowej, która będzie rozpowszechniana tylko w Stanach Zjednoczonych, użyj odpowiedniego symbolu znaku towarowego (TM, SM, ®) przy pierwszym wyświetleniu znaku towarowego Pakaloa w tekście reklamy, broszury lub innego materiału.
 • Zapoznaj się z nami, aby uzyskać poprawny symbol znaku towarowego, pisownię znaku towarowego i ogólny termin do użycia ze znakiem towarowym. Ogólnie rzecz biorąc, symbol pojawia się na prawym ramieniu znaku towarowego (z wyjątkiem logo Pakaloa, gdzie logo pojawia się na prawej stopie).
 • Uwzględnić przypisanie własności pakaloa swoich znaków towarowych w sekcji informacji kredytowej produktu, dokumentacji produktu lub innej komunikacji produktu.

2. Dystrybucja poza Stanami Zjednoczonymi:

 • Nie należy używać symboli znaków towarowych na produktach, dokumentacji produktów lub innych komunikatach dotyczących produktów, które będą dystrybuowane poza Stanami Zjednoczonymi.
 • Korzystaj z jednej międzynarodowej informacji kredytowej. Zapoznaj się z nami, aby uzyskać poprawny format.

Obrazy produktów Pakaloa

 1. Poparcie lub sponsorowanie: Pakaloa nie obsługuje używania swoich logo, nazw firm, nazw produktów lub obrazów produktów Pakaloa przez inne podmioty w materiałach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych, ponieważ ich użycie może stworzyć wrażenie, że Pakaloa popiera lub sponsoruje produkt, usługę lub promocję.
 2. Kompatybilność: Jeśli jesteś programistą, możesz pokazać obraz produktu Pakaloa w materiałach promocyjnych/reklamowych, aby przedstawić, że Twój produkt jest zgodny z produktem lub technologią Pakaloa lub z nią w inny sposób współpracuje, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
 • Twój produkt jest, w rzeczywistości, zgodne z, lub w inny sposób współpracuje z, produkt Pakaloa odniesienia.
 • Obraz jest rzeczywiste zdjęcie oryginalnego produktu Pakaloa, a nie renderowania artysty (Uwaga: Musisz uzyskać wyraźną pisemną zgodę od Pakaloa przed użyciem jakiegokolwiek obrazu własnością lub licencjonowane przez Pakaloa).
 • Produkt Pakaloa jest pokazany tylko w najlepszym świetle, w sposób lub kontekst, który odbija się korzystnie na produkty Pakaloa i Pakaloa.
 • Odniesienie do Pakaloa nie tworzy poczucia poparcia lub sponsoringu przez, lub inne fałszywe skojarzenia z, Pakaloa lub Pakaloa produktów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw autorskich Pakaloa, prosimy o przesłanie wniosku do nas.

Ostatnia aktualizacja: 01 czerwca 2020 r.

KUP TERAZ NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ

Zdobądź najlepszą nadmuchiwaną deskę wiosłową już teraz!

Najwyższej jakości nadmuchiwana deska do paddleboardingu i dożywotnia gwarancja.

Shopping Cart
Skip to content